18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ nr 1
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ nr 2
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3
Informacja z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o grupie kapitałowej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGP.271.4.2017 :: Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ nr 1RGP.271.4.2017: Usługi - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Gminy Świlcza wraz z jednostkami organizacyjnymi
 
Do pobrania:
 
1. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ nr 1
 

sprawa RGP.271.4.2017                             Świlcza, dn. 14.02.2017 r.

 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ nr 1


 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę, nazwa zadania:

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Gminy Świlcza wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 03 lutego 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 19880 - 2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania  ofert: do 17 lutego 2017 r. do godz. 13:30.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniach 8, 9 i 13 lutego 2017 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Pytanie 001:

Prosimy o informacje czy zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu wykonania zamówienia od dnia 1 marca 2017r. do dnia 31 grudnia 2018r

Odpowiedź 001:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

 

Pytanie 002:

Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 20 lat w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiły szkody spowodowane ryzykiem powodzi? Jeżeli tak prosimy o podanie rozmiaru szkody.

Odpowiedź 002:

Zamawiający informuje, iż w ciągu ostatnich 20 lat w zgłaszanych lokalizacjach szkody powodziowe nie wystąpiły.

Dodatkowe informacje w tym zakresie zostały zamieszczone w Załączniku D.

 

Pytanie 003:

Prosimy o potwierdzenie i/lub zaprzeczenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

Ø  ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)

Ø  ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. z  2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

Ø  rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź 003:

Zamawiający informuje, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

Pytanie 004:

Prosimy o potwierdzenie i/lub zaprzeczenie, czy obiekty budowlane zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane

Odpowiedź 004:

Zamawiający potwierdza, iż obiekty budowlane zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ są użytkowane i utrzymywane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego.

 

Pytanie 005:

Prosimy o potwierdzenie i/lub zaprzeczenie, czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach

z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

         W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

b) sprzętu przeciwpożarowego;

c) instalacji elektrycznej i odgromowej;

d) instalacji gazowej;

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

f) instalacji gazów medycznych;

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;

h) instalacji ciśnieniowych;

i) urządzeń dźwigowych.

 

Odpowiedź 005:

Zamawiający informuje, iż zgłaszane do ubezpieczenia obiekty budowlane są obiektami użyteczności publicznej i posiadają aktualne badania

i przeglądy. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Załączniku A1 do SIWZ.

 

Pytanie 006:

Prosimy o informacje czy wśród zgłoszonych budynków są budynki wyłączone

z eksploatacji? Jeżeli tak, prosimy o podanie wykazu budynków wyłączonych

z eksploatacji wraz z wartością jednostkową oraz opisem zabezpieczeń.

Odpowiedź 006:

Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nieużytkowanych budynków wyłączonych z eksploatacji nie zgłasza do ubezpieczenia, jednakże                  nie wyklucza, iż w okresie realizacji zamówienia tego rodzaju stan rzeczy może wystąpić.

Ponadto Zamawiający informuje, iż intencją jest utrzymanie pełnej ochrony przede wszystkim dla budynków placówek oświatowych, które mogą być wyłączone z eksploatacji powyżej 30 dni w okresie wakacji letnich.

 

Pytanie 007:

Prosimy o informacje czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację zagrożone osuwiskami skarp lub zboczy?

Odpowiedź 007:

Zamawiający informuje, iż nie występują tego typu lokalizacje.

 

Pytanie 008:

Prosimy o zmniejszenie limitów w załączniku nr 1 do SIWZ, część 01,

sekcja A:

  • pkt 7 – „sygnalizacja świetlna z infrastrukturą towarzyszącą, słupy oświetleniowe, oprawy oświetlenia ulicznego i iluminacja obiektów wraz
  • z szafkami zasilającymi, rurociągi, kable, przewody, światłowody, instalacje elektryczne i sieci energetyczne” – z 1.000.0 00 zł na 200.000 zł
  • pkt 8 – „infrastruktura drogowa i mostowa (drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodniki, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, znaki drogowe, znaki z nazwami ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej)” – z 1.000.000 zł na 200.000 zł

Odpowiedź 008:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Zamawiający zwraca ponadto uwagę, iż powyższe kwestie zostały opisane w Załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1.

 

Pytanie 009:

Prosimy o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia załącznik nr 1 do SIWZ, część 01,

sekcja A pkt 8 – „infrastruktura drogowa i mostowa (drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodniki, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, znaki drogowe, znaki z nazwami ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej)

Odpowiedź 009:

Zamawiający informuje, iż powyższe kwestie zostały opisane w Załączniku nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1.

 

Pytanie 010:

Prosimy o informacje czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia z tytułu szkód wyrządzonych pracownikom w następstwie wypadków przy pracy odpowiedzialności za roszczenia z tytułu powstania udarów i zawałów.

Odpowiedź 010:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Intencją Zamawiającego było objęcie zdarzeń nagłych wynikających                   z sytuacji mogących mieć bezpośredni wpływ na zaistnienie wypadku                przy pracy w postaci udaru i/lub zawału.

 

Pytanie 011:

Prosimy o informacje czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie

z zakresu ubezpieczenia z tytułu szkód wyrządzonych przez pojazdy niepodlegające  obowiązkowemu ubezpieczeniu (pojazdy wolnobieżne) odpowiedzialności za szkody spowodowane ruchem pojazdu mechanicznego,  jeżeli kierujący  nie posiadał

w chwili wystąpienia zdarzenia bezpośrednio powodującego szkodę wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Odpowiedź 011:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

 

Pytanie 012:

Prosimy o informacje czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających przez Zamawiającego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności

w wysokości 200.000 PLN

Odpowiedź 012:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

 

Pytanie 013:

Prosimy o informacje czy w ostatnich 3 latach zgłoszone były roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej inwestora, jakiej wartości, jaka była przyczyna roszczenia.

Odpowiedź 013:

Zamawiający informuje, iż nie zgłoszono żadnych roszczeń tego rodzaju.

 

Pytanie 014:

Prosimy o informacje czy zakres ochrony udzielanej z tytułu odpowiedzialności cywilnej inwestora dotyczy wyłącznie odpowiedzialności ustawowej wynikającej

z obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź 014:

Zamawiający potwierdza, iż zakres ochrony udzielanej z tytułu odpowiedzialności cywilnej inwestora dotyczy wyłącznie odpowiedzialności ustawowej wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

 

Pytanie 015:

Prosimy o informacje o największych inwestycjach realizowanych przez Zamawiającego oraz planowanych do realizacji w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 015:

Zamawiający przedstawia inwestycje realizowane oraz planowane do realizacji przez Zamawiającego:

Ø  Utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy;
- wartość inwestycji: 624.050,00 PLN.

Inwestycja będzie realizowana w części Pawilonu Sportowego
w Świlczy. Planowane oddanie do użytku - sierpień 2017 r. 

Ø  Przebudowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie;

- wartość inwestycji 1.642.800,00 PLN.

Planowane oddanie do użytku - II kwartał 2018 r.

 

Zamawiający informuje ponadto, iż w ostatnim okresie zrealizowana została inwestycja:

Ø  Budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Świlczy;

- wartość budynku: 3.673.689,01 PLN,

- wartość wyposażenia 379.724,08 PLN.

Inwestycja została przekazana na stan Urzędu Gminy Świlcza, wobec powyższego zmianie ulegają wartości podane w formularzu OFERTA – Załącznik nr 1 oraz w Załączniku A i Załączniku A1.

Ochrona dla tego mienia powinna zostać uruchomiona z dniem 01.03.2017r. tj. z początkiem I-szego okresu rozliczeniowego.

 

Wobec powyższego Zamawiający przekazuje w załączeniu skorygowane załączniki:

·         Załącznik nr 1 – OFERTA,

·         Załącznik  A,

·         Załącznik A1.

 

Pytanie 016:

Prosimy o informację na temat wartości, rodzaju oraz długości dróg będących

w zarządzie Zamawiającego.

Odpowiedź 016:

Zamawiający informuje, iż wartość księgowa brutto dróg wynosi 19.100.271,46 PLN.

Szczegółowy wykaz dróg zamieszczony został w części końcowej niniejszego dokumentu.

 

 

 

Pytanie 017:

W odniesieniu do ubezpieczenia OC - odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi wewnętrznymi oraz parkingami o informację czy niniejszy zakres był objęty ochroną w poprzednich latach oraz szkodowość z tego ryzyka od 2011 roku – w podziale na rok wypłaty.

Odpowiedź 017:

Zamawiający informuje, iż dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa obejmowała odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku

z zarządzeniem drogami. Informacje dotyczące szkodowości zostały zamieszczone w Załączniku D

 

Pytanie 018:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź 018:

Zamawiający informuje, iż na terenie Gminy znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK)                     nie prowadzący działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizacją, odzyskiem odpadów czy ich przetwarzaniem. Zamawiający udostępnia teren pod PSZOK, firmie zapewniającej obsługę, wyposażenie
w odpowiednie pojemniki i ponosi odpowiedzialność za prowadzoną w tym zakresie działalność w konsekwencji zawartej umowy z Gminą Świlcza.

Gromadzone odpady z PSZOK odbierane są z częstotliwością uzależnioną od stopnia zapełnienia pojemników, na zgłoszenie Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający informuje, iż nie prowadzi działalności związanej

z zarządzaniem i administrowaniem wysypiskiem lub składowaniem odpadów.

 

Pytanie 019:

Prosimy o wykreślenie  zapisu „zwrot kosztów zgłoszenia ubezpieczonego do właściwej komisji lekarskiej” (załącznik nr 1 do SIWZ, część 02, sekcja B).

Odpowiedź 019:

Zostało to opisane w Załączniku nr 6 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2.

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

 

Pytanie 020:

Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

1.       Pkt. 1. Postanowienia wspólne;

- lit. „j” zapis „ .. najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu rejestracji … „ zastąpić   zapisem „ … w dniu rejestracji pojazdu … „

 

  • Sekcja B: Ubezpieczenie  Auto Casco;

1.       Pkt. 4, lit. „j” – czy pojazd zastępczy na czas naprawy ma dotyczyć wszystkich pojazdów zgłoszonych do AC?

2.       Pkt. 6, Likwidacja szkód

- drugi akapit; zapis „ … w ciągu 3 dni po zgłoszeniu ...” zastąpić zapisem „ … w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu …”

- ósmy akapit; proponowany inny zapis; „związane z koniecznością holowania – limit 10% sumy ubezpieczenia pojazdu

 

  • Sekcja D:  Ubezpieczenie Assistance;

1.       Przedmiot ubezpieczenia;

- proszę o sprecyzowanie,  czy chodzi tylko o ubezpieczenie dodatkowych kosztów pomocy osobom podróżującym pojazdem?

- proszę dokładnie opisać o jaki zakres ochrony chodzi mając na uwadze ppkt a-d, gdyż zamieszczony zapis jest mało zrozumiały i nieczytelny.

Odpowiedź 020:

Zamawiający informuje, iż:

Ø  1. Pkt. 1. Postanowienia wspólne lit. „j”

  Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację,

Ø  Sekcja B: Ubezpieczenie Auto Casco;

1.    Pkt. 4, lit „j” - Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację

2.   Pkt. 6, Likwidacja Szkód

Akapit drugi – Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację

Akapit ósmy – Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację

Ø  Sekcja D: Ubezpieczenie Assistance;

- Zamawiający informuje, iż intencją jest uzyskanie ochrony assistance dla pojazdów wymienionych w Załączniku C w zakresie podstawowym, z zastrzeżeniem, iż dla pojazdu RZEGV06 wymagany jest rozszerzony zakres ochrony.

 

Pytanie 021: .

Prosimy o uzupełnienie informacji na temat szkód z towarzystwa  TUW „TUW” do każdej pozycji o rodzaj umowy (ubezpieczenia).

Odpowiedź 021:

Zamawiający informuje, iż:

A)  pozycje 1, 7 oraz 24 dotyczą szkód z umowy ubezpieczenia od ognia
i innych zdarzeń losowych,

B)  pozycja 2 dotyczy szkód z umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,

C)  pozycje 3, 4, 6, dotyczą szkód z umowy ubezpieczenia mienia od dewastacji,

D)  pozycja 5, pozycje od 8 do 13 oraz pozycje od 15 do 23 dotyczą szkód z umowy ubezpieczenia szyb,

E)   pozycja 14 dotyczy szkody z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 

Pytanie 022:

W związku z koniecznością przygotowania oferty z uwzględnieniem uzyskanych od Państwa wyjaśnień, co do treści specyfikacji, uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 22.02.2017r. do godz. 12:00

Odpowiedź 022:

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie na:                               „do dnia 17 lutego 2017 r. do godz. 13.30”.

Ponadto Zamawiający informuje, iż otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 – sala posiedzeń na parterze w dniu 17 lutego 2017 r. o godz. 13.45.

 

Pytanie 023:

Prosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia z „od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.” (3 okresy rozliczeniowe) na „od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.” z podziałem na dwa okresy rozliczeniowe, tj.:

  • I okres: 1 marca 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.
  • II okres: 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

Odpowiedź 023:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

 

Pytanie 024:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie polisy zbiorczej dla wszystkich jednostek organizacyjnych oraz wystawienie odpowiednich certyfikatów potwierdzających ochronę wraz ze wskazaniem składki należnej do zapłacenia przez daną instytucję kultury.

Odpowiedź 024:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie proponowanej procedury.

 

Pytanie 025:

Ø  Sekcja B: Ubezpieczenie  Auto Casco;

1.       Pkt. 4, lit. „b” – wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu

2.       Pkt. 4 lit. „j” – wnioskujemy o dopisanie treści po słowach; … na czas naprawy uszkodzonego pojazdu”.   „Dotyczy samochodów osobowych lub ciężarowych w nadwoziu osobowego, z wyłączeniem samochodów stanowiących przedmiot wynajmu lub zarządzania w ramach umowy zawartej z firmą zarządzającą flotami samochodowymi (CFM)”.

Ø  Czy zakres ubezpieczenia określony w Sekcji  B, C i D dotyczy zdarzeń zaistniałych na terenie RP czy RP + Europa? Jeśli ma być zakres terytorialny  różny, proszę o wskazanie jakie pojazdy powinny być objęte danym zakresem (nr. rejestracyjne), wg w/w Sekcji.

Odpowiedź 025:

Zamawiający informuje, iż:

Ø  Sekcja B: Ubezpieczenie Auto Casco;

1.   Pkt. 4, lit. „b” – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację,

2.   Pkt. 4, lit. „j” – Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację,

Ø  Zakres terytorialny ubezpieczenia Auto Casco dla:

- Sekcji B i C – RP + Europa,

- Sekcji D – RP z możliwością wyboru szerszego wariantu

w kolejnych okresach ubezpieczenia.


Informacje dotyczące dróg:

 

Lp

Nr drogi

Miejscowość

nawierzchnia bitumiczna długość

w km

nawierzchnia tłuczniowa długość

w km

nawierzchnia gruntowa długość

w km

Suma ogółem nawierzchni

1

108751 R

Bratkowice

1,067

1,067

2

108752 R

Bratkowice

1,606

1,606

3

108753 R

Bratkowice

2,011

2,011

4

108754 R

Dąbrowa

0,862

0,862

5

108755 R

Trzciana

0,684

0,684

6

108756 R

Dąbrowa

0,585

0,585

7

108757 R

Trzciana

2,227

2,227

8

108758 R

Trzciana

1,299

1,299

9

108759 R

Woliczka

1,159

1,159

10

108760 R

Mrowla

0,749

0,749

11

108761 R

Świlcza / Mrowla

1,354

0,630

1,984

12

108762 R

Mrowla

1,464

1,464

13

108763 R

Świlcza

0,784

0,190

0,870

1,844

14

108764 R

Rudna Wielka

1,453

1,453

15

108765 R

Świlcza

0,710

0,030

0,740

16

108766 R

Rudna Wielka

0,569

0,530

1,099

17

108767 R

Świlcza

0,936

0,936

18

108768 R

Błędowa Zgłobieńska

0,589

2,831

3,420

19

108769 R

Świlcza

1,695

0,180

0,200

2,075

20

108773 R

Trzciana

0,317

0,043

0,721

1,081

21

137000 R

Błędowa Zgłobieńska

0,412

0,412

22

137001 R

Błędowa Zgłobieńska

0,398

0,398

23

137002 R

Błędowa Zgłobieńska

0,907

0,907

24

137003 R

Błędowa Zgłobieńska

0,958

0,958

25

137004 R

Błędowa Zgłobieńska

0,034

0,034

26

137005 R

Błędowa Zgłobieńska

1,543

1,543

27

137006 R

Błędowa Zgłobieńska

0,197

0,197

28

137007 R

Błędowa Zgłobieńska

0,164

0,164

29

137008 R

Błędowa Zgłobieńska

1,074

1,074

30

137009 R

Błędowa Zgłobieńska

0,704

0,652

1,356

31

137010 R

Błędowa Zgłobieńska

0,368

0,368

32

137011 R

Błędowa Zgłobieńska

0,068

0,231

0,299

33

137012 R

Błędowa Zgłobieńska

0,213

0,213

34

137013 R

Błędowa Zgłobieńska

0,574

0,508

1,082

35

137014 R

Błędowa Zgłobieńska

0,103

0,587

0,690

36

137015 R

Błędowa Zgłobieńska / Trzciana

0,449

1,441

1,890

37

137016 R

Błędowa Zgłobieńska

0,612

0,612

38

137017 R

Błędowa Zgłobieńska

0,367

0,704

1,071

39

137018 R

Błędowa Zgłobieńska

0,579

0,579

40

137019 R

Błędowa Zgłobieńska

0,654

0,654

41

137020 R

Błędowa Zgłobieńska

0,710

0,710

42

137021 R

Błędowa Zgłobieńska

0,105

0,956

1,061

43

137022 R

Błędowa Zgłobieńska

1,196

1,196

44

137100 R

Mrowla

0,526

0,155

0,681

45

137101 R

Mrowla

0,309

0,099

0,408

46

137102 R

Mrowla

1,126

1,126

47

137103 R

Mrowla

0,155

0,155

48

137104 R

Mrowla

0,410

0,410

49

137105 R

Mrowla

0,398

0,398

50

137106 R

Mrowla

0,521

0,521

51

137107 R

Mrowla

0,169

0,202

0,334

0,705

52

137108 R

Mrowla

0,233

0,079

0,312

53

137109 R

Mrowla

0,533

0,533

54

137110 R

Mrowla

0,143

0,143

55

137111 R

Mrowla

0,238

0,238

56

137112 R

Mrowla

0,216

0,183

0,399

57

137113 R

Mrowla

0,012

0,419

0,431

58

137114 R

Mrowla

0,594

0,594

59

137115 R

Mrowla

0,562

0,562

60

137116 R

Mrowla

0,724

0,724

61

137117 R

Mrowla

0,226

0,190

0,416

62

137118 R

Mrowla

0,329

0,329

63

137119 R

Mrowla

0,044

0,044

64

137120 R

Mrowla

0,008

0,033

0,041

65

137121 R

Mrowla

0,074

0,010

0,084

66

137122 R

Mrowla

0,050

0,050

67

137123 R

Mrowla

0,002

0,370

0,372

68

137200 R

Dąbrowa

0,350

0,350

69

137201 R

Dąbrowa

1,690

1,690

70

137202 R

Dąbrowa

0,337

0,337

71

137203 R

Dąbrowa

0,080

1,327

1,407

72

137204 R

Dąbrowa

0,008

0,495

0,503

73

137205 R

Dąbrowa

0,620

0,620

74

137207 R

Dąbrowa

0,005

0,274

0,279

75

137208 R

Dąbrowa

0,591

0,591

76

137209 R

Dąbrowa

0,277

0,219

0,496

77

137210 R

Dąbrowa

0,630

0,630

78

137211 R

Dąbrowa

0,461

0,461

79

137212 R

Dąbrowa

0,855

0,855

80

137213 R

Dąbrowa

0,558

0,558

81

137214 R

Dąbrowa

0,193

0,406

0,599

82

137215 R

Dąbrowa

0,007

0,579

0,586

83

137216 R

Dąbrowa

1,178

0,879

2,057

84

137217 R

Dąbrowa

0,598

0,200

0,798

85

137218 R

Dąbrowa

0,397

0,397

86

137219 R

Dąbrowa

1,929

1,929

87

137300 R

Woliczka

0,818

0,818

88

137301 R

Woliczka

3,626

3,626

89

137302 R

Woliczka

0,300

1,399

1,699

90

137303 R

Woliczka

0,069

0,218

0,287

91

137304 R

Woliczka

0,448

0,066

0,514

92

137305 R

Woliczka

0,305

0,078

0,383

93

137306 R

Woliczka

0,196

0,736

0,932

94

137307 R

Woliczka

0,142

0,186

0,328

95

137308 R

Woliczka

0,496

0,496

96

137400 R

Bratkowice

0,300

0,105

0,405

97

137401 R

Bratkowice

0,348

0,348

98

137402 R

Bratkowice

0,090

0,142

0,232

99

137403 R

Bratkowice

0,450

0,450

100

137404 R

Bratkowice

0,060

0,060

101

137405 R

Bratkowice

0,174

0,510

0,684

102

137406 R

Bratkowice

0,641

0,251

0,540

1,432

103

137407 R

Bratkowice

0,341

0,740

1,081

104

137408 R

Bratkowice

0,498

0,498

105

137409 R

Bratkowice

0,950

0,510

1,460

106

137410 R

Bratkowice

0,497

0,497

107

137411 R

Bratkowice

0,022

1,190

1,212

108

137412 R

Bratkowice

0,004

0,323

0,327

109

137413 R

Bratkowice

0,085

0,085

110

137414 R

Bratkowice

0,455

0,455

111

137415 R

Bratkowice

0,664

0,536

1,200

112

137416 R

Bratkowice

0,984

0,984

113

137500 R

Trzciana

0,496

1,255

1,751

114

137501 R

Trzciana

0,487

0,028

0,515

115

137503 R

Trzciana

0,378

0,378

116

137504 R

Trzciana

0,312

0,572

0,884

117

137505 R

Trzciana

0,330

0,252

0,582

118

137506 R

Trzciana

0,388

0,388

119

137507 R

Trzciana

0,319

0,187

1,500

2,006

120

137508 R

Trzciana

0,268

0,300

0,568

121

137509 R

Trzciana

0,217

0,341

0,558

122

137510 R

Trzciana

0,270

0,270

123

137511 R

Trzciana

0,289

0,289

124

137512 R

Trzciana

0,160

0,012

0,172

125

137513 R

Trzciana

0,273

0,273

126

137514 R

Trzciana

2,048

0,100

2,148

127

137515 R

Trzciana

0,053

0,471

0,524

128

137516 R

Trzciana

0,398

0,398

129

137517 R

Trzciana

0,251

0,138

0,389

130

137518 R

Trzciana

1,062

1,062

131

137519 R

Trzciana

0,227

0,546

0,773

132

137600 R

Świlcza

1,615

1,615

133

137601 R

Świlcza

0,304

0,304

134

137602 R

Świlcza

0,196

0,196

135

137603 R

Świlcza

0,535

0,535

136

137604 R

Świlcza

0,722

0,722

137

137605 R

Świlcza

0,097

1,148

1,245

138

137606 R

Świlcza

0,108

1,029

1,137

139

137607 R

Świlcza

0,970

0,970

140

137608 R

Świllcza

0,236

0,110

0,346

141

137609 R

Świlcza

0,197

0,054

0,251

142

137610 R

Świlcza

0,155

0,194

0,349

143

137611 R

Świlcza

0,168

0,184

0,352

144

137612 R

Świlcza

0,009

0,490

0,499

145

137613 R

Świlcza

0,467

0,467

146

137614 R

Świlcza

0,069

0,531

0,600

147

137615 R

Świlcza

0,138

0,063

0,201

148

137616 R

Świlcza

1,150

1,150

149

137617 R

Świlcza

0,363

0,043

0,165

0,571

150

137618 R

Świlcza

0,376

0,376

151

137619 R

Świlcza

0,251

0,251

152

137620 R

Świlcza

0,077

0,077

153

137621 R

Świlcza

0,074

0,074

154

137622 R

Świlcza

0,466

0,325

0,791

155

137623 R

Świlcza

0,213

0,305

1,025

1,543

156

137624 R

Świlcza

0,439

0,439

157

137625 R

Świlcza

0,318

0,318

158

137626 R

Świlcza

0,077

0,077

159

137627 R

Świlcza

0,746

0,746

160

137628 R

Świlcza

0,002

0,621

0,623

161

137629 R

Świlcza

0,707

0,707

162

137630 R

Świlcza

0,209

0,654

0,863

163

137631 R

Świlcza

0,060

0,078

0,138

164

137632 R

Świlcza

0,027

0,113

0,140

165

137633 R

Świlcza

0,074

0,074

166

137634 R

Świlcza

0,158

0,158

167

137635 R

Świlcza

0,122

0,122

168

137636 R

Świlcza

0,009

0,398

0,407

169

137637 R

Świlcza

0,320

0,320

170

137800 R

Rudna Wielka

0,587

0,587

171

137801 R

Rudna Wielka

0,658