18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
RGP.271.23.2016
RGP.271.22.2016
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienie treści siwz nr 1
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
GOPS.261.12.2016
RGP.271.21.2016
RGP.271.20.2016
RGP.271.19.2016
RGP.271.18.2016
RGP.271.17.2016
RGP.271.16.2016
RGP.271.15.2016
RGP.271.14.2016
RGP.271.13.2016
RGP.271.12.2016
RGP.271.11.2016
RGP.271.10.2016
RGP.271.9.2016
RGP.271.8.2016
RGP.271.7.2016
RGP.271.6.2016
RGP.271.5.2016
RGP.271.4.2016
RGP.271.3.2016
RGP.271.2.2016
RGP.271.1.2016
GOPS.261.1.2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2016 :: RGP.271.22.2016 :: Ogłoszenie o zamówieniuRGP.271.22.2016: Usługi - Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2017 – 2018
 
 ________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 357933 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.
Świlcza: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2017 – 2018 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, krajowy numer identyfikacyjny 69058214000000, ul. Świlcza  168, 36072   Świlcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8670100, 8670133, e-mail przetargi@swilcza.com.pl, faks 178 670 157. 
Adres strony internetowej (URL): 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak 
www.swilcza.i-gmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
pisemnie w zamkniętej kopercie
Adres: 
Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 sekretariat na II piętrze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2017 – 2018 
Numer referencyjny: RGP.271.22.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2017 – 2018. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Kompleksową obsługę bankową Gminy Świlcza w zakresie prowadzenia: a) rachunku bieżącego budżetu Gminy Świlcza, b) rachunków bieżących Jednostek Budżetowych podległych Gminy Świlcza: - Urząd Gminy w Świlczy, - Centrum Usług Wspólnych, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, - Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce, - Zespół Szkół w Bratkowicach, - Zespół Szkół w Dąbrowie, - Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej, - Zespół Szkół w Świlczy, - Zespół Szkół w Trzcianie, - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach, - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli, - Przedszkole Publiczne w Bratkowicach, - Przedszkole Publiczne w Świlczy, - Przedszkole Publiczne w Trzcianie, - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, - Żłobek Gminny w Trzcianie; c) rachunku wspólnej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej, d) wszystkich rachunków pomocniczych prowadzonych dotychczas dla Gminy Świlcza i Jednostek Budżetowych, e) rachunków depozytowych, f) rachunków funduszowych, g) otwierania, prowadzenia i likwidacji rachunków, o których mowa w literach od a do f oraz rachunków jednostek mogących powstać w przyszłości w wyniku połączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza jeśli wyrażą one zamiar skorzystania z obsługi bankowej na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych będzie następować ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczona będzie każdego miesiąca, według zmiennej stawki oprocentowania wyliczonej na podstawie stawki WIBID 1M x współczynnik stałej marży … p.p., która w dniu otwarcia rachunku wynosi …... % w stosunku rocznym. 2. Bank zawrze umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach określonych w złożonej ofercie ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Świlcza. 3. Korzystanie z międzybankowego elektronicznego systemu przelewów środków pieniężnych ELIKSIR. 4. Realizację poleceń przelewów (elektronicznych i papierowych) bez względu na siedzibę banku odbiorcy (krajowych i zagranicznych), z tym, że: a) przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym bez opłat i prowizji, b) przelewy do innych Banków złożone do godziny 14:30 powinny być realizowane w tym samym dniu roboczym, c) przelewy do innych Banków złożone po godzinie 14:30 powinny być realizowane najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR; 5. Przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku będą przyjmowane bez opłat i prowizji. 6. Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego bez pobierania opłat i prowizji. 7. Codzienne zapewnienie możliwości drukowania przez Zamawiającego wyciągów bankowych, w oferowanym systemie bankowości elektronicznej, bez opłat, prowizji. 8. Zapewnienie właściwego użytkowania systemu bankowości elektronicznej: sprzęt, instalacja, aktualizacja, serwis i szkolenia, bez opłat i prowizji np. kryptograficznego pozwalającego na bezpośrednie połączenie się z bankiem. 9. W ramach systemu bankowości elektronicznej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: a) ścisłe określenie uprawnień użytkowników zarówno dla każdej funkcji oferowanej przez system, jak i dostępu do danych poszczególnych rachunków, b) akceptacje transakcji z uwzględnieniem różnej klasy podpisów, c) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych, d) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu według uzgodnionego między stronami harmonogramu, który umożliwi bezpieczne rozpoczęcie użytkowania systemu bankowego od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania umowy, e) informowania użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank), f) telefoniczną obsługę typu help desk. 10. Zapewnienie możliwości eksportu wyciągu do systemu księgowego, bez opłat i prowizji. Eksportowi powinny podlegać podstawowe dane, takie jak: imię i nazwisko, (nazwa kontrahenta), adres, numer klienta, kwota, tytuł płatności. 11. „Zerowanie” rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy Świlcza, zgodnie z dyspozycjami Gminy Świlcza jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww rachunkach (np. odsetki bankowe) na wskazane rachunki, bez opłat i prowizji. 12. Udzielanie „na hasło” osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznej o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, bez opłat i prowizji. 13. Zapewnienie możliwości uzyskania przez Skarbnika Gminy lub osobę przez nich upoważnioną, informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych, bez opłat i prowizji. 14. Możliwość: a) deponowania wolnych środków na lokatach automatycznego lokowania wolnych środków pieniężnych z konta budżetu Gminy Świlcza i wskazanych jednostek organizacyjnych na lokaty overnight i weekendowe, bez względu na wysokość środków, na koniec dnia – ostatnia operacja dnia, powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z odsetkami następnego dnia roboczego jako pierwsza operacja, bez opłat i prowizji, b) deponowania wolnych środków na lokatach na warunkach negocjowanych (z wykorzystaniem poczty elektronicznej, telefonów ), bez opłat i prowizji, c) dostarczenia Zamawiającemu (w celu użytkowania w trakcie trwania umowy) narzędzia umożliwiającego wyliczanie odsetek od zwracanych depozytów (wadiów, zabezpieczeń należnego wykonania umowy). Przykładowo oferowanym narzędziem może być: kalkulator online, aktualizowany arkusz kalkulacyjny, informacja przesyłana z banku e-mail z załączonym wyliczeniem itp., bez opłat i prowizji; 15. Wydawanie blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 16. Wydawanie kart płatniczych bez opłat i prowizji, w zależności od potrzeb Zamawiającego (wypukłej-embosowanej). 17. Dokonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rachunków wynikających z przepisów prawa bankowego, w tym: prowadzenia sald, wydawanie zaświadczeń oraz sporządzania aneksów do podpisania umów, bez opłat i prowizji. 18. Obsługa pracowników podmiotów biorących udział w realizacji przedmiotu umowy poza kolejnością we wskazanych kasach banku. 19. Wyznaczenie opiekuna – doradcy klienta – dla Zamawiającego, bez opłat i prowizji. 20. Wprowadzenie i zapewnienie usługi Rachunki Masowe, systemu wirtualnych rachunków kontrahenckich bez opłat i prowizji, która umożliwi automatyczną identyfikację masowych płatności i pozwala na: a) uzyskanie szybkiego dostępu do pełnej informacji o dokonywanych wpłatach na rachunek klienta, b) automatyzację księgowania wpłat w systemie ewidencji należności klienta. 21. Przelewy walutowe, SORBNET, sporadycznie dewizowe dostarczane do banku przez Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej na rachunki prowadzone w banku lub w innym banku. 22. Możliwość uruchomienia odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Świlcza na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej. Przewiduje się wykorzystanie linii kredytowej przez 6 miesięcy w ciągu roku, co daje łącznie 12 miesięcy w okresie 2 lat, bez opłat i prowizji. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości, a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Planuje się, że: – w 2017 roku kredyt odnawialny w rachunku bieżącym budżetu Gminy Świlcza będzie wynosił 1.500.000,00 PLN, – w 2018 roku kredyt odnawialny w rachunku bieżącym budżetu Gminy Świlcza będzie wynosił 1.500.000,00 PLN; 23. Przed pierwszym uruchomieniem kredytu w danym roku, o którym mowa w pkt. 22, Zamawiający zawiadomi Bank o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 7 dni wcześniej i dostarczy wymagane przez Bank dokumenty. Uruchomienie tego kredytu powinno następować bez opłat i prowizji. 24. Wykonawca nie będzie naliczał od kwoty niewykorzystanego kredytu o którym mowa w pkt. 22 odsetek ani innych opłat. 25. Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować w ostatnim dniu każdego miesiąca. Wysokość oprocentowania wyznaczona będzie każdego miesiąca, jako suma średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBOR 1 M z miesiąca bieżącego i marży określonej w ofercie banku. Uruchomienie kredytu z pkt. 22 powinno następować bez prowizji i opłat; 26. Spłata kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Gminy Świlcza będzie następowała do 31 grudnia każdego roku budżetowego z możliwością ponownego uruchomienia odnawialnego kredytu w następnym roku budżetowym, bez opłat i prowizji. 27. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Świlcza, o którym mowa w pkt. 22: a) waluta kredytu – PLN, b) uruchomienie kredytu – bez konieczności uruchamiania dodatkowych procedur, c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania limitu kredytu w całości bądź w części, wcześniejszej spłaty kredytu, całkowitej rezygnacji z kredytu, bez ponoszenia z tych tytułów jakichkolwiek kosztów, d) spłata wykorzystanego limitu nastąpi z bieżących wpływów zaś spłata salda ujemnego jednorazowo na koniec okresu kredytowego, e) odsetki od kredytu naliczane są od faktycznie wykorzystanej kwoty zadłużenia w okresie obrachunkowym i nie ulegają kapitalizacji, f) podstawą kalkulacji odsetek jest kwota zadłużenia w danym dniu miesiąca obrachunkowego, g) spłata odsetek następować będzie w ciężar salda rachunku bieżącego budżetu Zamawiającego na ostatni dzień roboczy okresu obrachunkowego, h) w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania, i) Bank nie będzie naliczał od kwoty niewykorzystanego kredytu odsetek ani innych opłat, j) oprocentowanie kredytu będzie wyliczone według stawki WIBOR 1M plus stała marża banku, k) marża oznacza stopę procentową stałą dla całego okresu kredytowania. Bank w marży jest zobowiązany ująć wszystkie opłaty i koszty w taki sposób, aby stanowiły jedną stawkę procentową. W okresie kredytowania stawka marży nie może być podwyższana, l) Zamawiający zastrzega sobie prawo obsługi rachunku bankowego i linii kredytowej w formie bankowości elektronicznej z uwzględnieniem poczty elektronicznej z siedziby Zamawiającego, m) Bank po wygaśnięciu lub zamknięciu umowy kredytowej w terminie 7 dni zwróci i zwolni Zamawiającemu zabezpieczenia ustanowione na zabezpieczenie swoich wierzytelności; 28. W przypadku gdy siedziba banku, filii, oddziału lub inna placówka banku znajduje się poza granicami Gminy Świlcza, bank zobowiązany jest na własne ryzyko i własny koszt zapewnić codzienny odbiór i dostawę środków pieniężnych do i od Zamawiającego w godzinach 13.00 – 14.00 zgodnie z telefonicznym zgłoszeniem – bez opłat i prowizji. 29. Zamawiający informuje, że będzie prowadził rozliczenia kartami płatniczymi Visa, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Elektron, Maestro, American Express, Diners Club i ewentualnie innymi kartami płatniczymi. 

II.5) Główny kod CPV: 66110000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności – obsługi bankowej - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 128 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Nie dotyczy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (według załączonego wzoru - załącznik nr 3 do siwz); Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. (załącznik nr 4 do siwz); W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie lub dowody Wykonawca przekazuje zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do siwz; Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów zamawiający żąda: zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z póżn. zm.). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, załącznik nr 1 do siwz – w formularzu ofertowym należy podać wartości jednostkowe za poszczególne czynności i usługi określone w jednostkach przewidzianych w siwz (zł lub procenty, w zależności od pozycji). 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do siwz; 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 3 do siwz; 4) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem; 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w pkt 3 (załącznik nr 3 do siwz); 7) zobowiązania podmiotu trzeciego – jeśli dotyczy; 8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - odpowiedni dokument ustanawiający pełnomocnika (art. 23 Pzp); 9) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak, 
Informacja na temat wadium 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Termin wnoszenia wadium: przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e należy w oryginale złożyć w kasie Urzędu Gminy w Świlczy a kopie wpiąć do oferty przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na podany rachunek bankowy Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074 Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy z dopiskiem: Przetarg o znaku RGP.271.22.2016 Kopię potwierdzenia przelewu należy dołączyć do oferty lub złożyć w kasie Urzędu Gminy Świlcza. 5. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku bankowego, na który zamawiający ma dokonać zwrotu wadium. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Opłata za prowadzenie rachunków bankowych w wysokości .. zł za 1 rachunek miesięcznie 15
Realizacja przelewów do innych banków za cenę ... zł od 1 szt. przelewu 25
Oprocentowanie środków na rachunkach ... % (WIBID 1M - marża banku) - przyjąć stawkę WIBID 1M na dzień 12 grudnia 2016 r. 10
Oprocentowanie lokat typu overnight .. % (WIBID 1M - marża banku) - przyjąć stawkę WIBID 1M na dzień 12 grudnia 2016 r. 25
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym ... % (WIBOR 1M +marża banku) - przyjąć stawkę WIBOR 1M na dzień 12 grudnia 2016 r. 25

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 15/12/2016, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym należy przyjąć stawkę referencyjną WIBOR 1M oraz przyjąć oprocentowanie, że jest równe WIBOR 1M + marża (nie może być ujemna). 2. Dla porównania oprocentowania Zamawiający ustala dzień 12 grudnia 2016 roku, z którego należy przyjąć stawkę WIBID 1M i WIBOR 1M do w/w wyliczeń. Zamawiający zsumuje punkty za poszczególne kryteria z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-12-02 14:36:57


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech