18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
Zapytanie ofertowe
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RRG.042.17.2011 :: Zapytanie ofertoweRRG.042.17.2011: Opracowanie opinii z weryfikacji raportu z monitorowania osiągniętych Efektów ekologicznych z w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z „Metodyką” w roku 2014 zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Termomo
 
Ogłoszone na:
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2015/RRG.042.17.2011/Specyfikacje.zip ________________________________________________________________________
 

sprawa  RRG.042.17.2011                                                       Świlcza 2015-01-30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015

 

 

Zamawiający: Gmina Świlcza, 

Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie,

tel. (017) 86-70-100, (017) 86-70-133, faks (017) 86-70-157

www.swilcza.i-gmina.pl www.swilcza.com.pl e-mail: ug.swilcza@intertele.pl

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT NA:

 

I.                Przedmiot zamówienia: opracowanie opinii z weryfikacji raportu z monitorowania osiągniętych Efektów ekologicznych z  w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z „Metodyką” w roku 2014 zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”

 

 

II.             Dane o zrealizowanym projekcie:

1)   Koszt całkowity projektu:      2.180.398,00 zł

(w tym koszty kwalifikowane:   2.148.295,00 zł)

 

2)   Zakres zrealizowanego przedsięwzięcia obejmował termomodernizację 7 obiektów użyteczności publicznej:

 

 

 

 

 

 

  • Zespołu Szkół w Bratkowicach:

- ocieplenie ścian zewnętrznych 38 cm  z cokołem styropianem -  gr. 14 cm – 443 m2

- ocieplenie ścian zewnętrznych 51 cm z cokołem styropianem - gr. 13 cm – 409 m2

- ocieplenie ścian zewnętrznych 65 cm z cokołem styropianem -  gr. 10 cm – 88 m2

- termomodernizacja stropodachu - ocieplenie styropianem gr. 20 cm wraz ze zmianą konstrukcji dachu,  pokrycia dachu oraz obróbkami blacharskimi – 572 m2

- modernizacja instalacji c.o. - płukanie instalacji o pojemności około 3,3 m3 -  68 grzejników (850 żeberek), montaż 124 głowic termostatycznych, izolacja poziomów c.o. w kanale fi 60 mm  dł. 19 mb – 1 kpl

- ocieplenie ścian zewnętrznych 43 cm styropianem - gr. 10 cm – 197 m2

 

 

 

 

 

 

  • Urzędu Gminy Świlcza:

- ocieplenie ścian zewnętrznych osłonowych styropianem gr. 14 cm wraz z obróbkami blacharskimi – 503 m2

- ocieplenie ścian zewnętrznych szczytowych styropianem gr. 14 cm  - 228 m2  wraz  z obróbkami blacharskimi – 228 m2

- montaż instalacji solarnej o mocy 11,76kW  -   8 szt.  kolektorów CKN o pow. 1,92 każdy - podgrzewacz c.w.u. o pojemności   2x400 l – 1 kpl

- usprawnienie systemu grzewczego: - wymiana instalacji c.o. - wymiana 519 żeberek żeliwnych i 20 fafirów  na panele płytowe  - w ilości 50 szt. - wymiana kotła na nowy - 1 szt, Kocioł GB 162 o mocy 65 kW  1 kpl

 

 

 

 

 

 

  • Zespołu Szkół w Świlczy:

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr. 13 cm 1267,81m2 i gr 10cm 70,46  oraz gr. 7 cm - 122.874 m2 – 1461 m2

- ocieplenie ścian fundamentowych styropianem gr.  5 cm – 47 m2

- wymiana stolarki okiennej 0,52 m2 / 1 szt. Współczynnik Uw = 1,1, wymiana stolarki drzwiowej 7,41 m2 /  1 szt. – 8 m2

- modernizacja i ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 20 cm oraz daszku nad wejściem i instalacja odgromowa – 548 m2

 

 

 

 

 

 

 

  • Przedszkola w Świlczy:

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10cm – 980 m2

- docieplenie ścian przy gruncie styropianem gr. 10cm – 156 m2

- wymiana stolarki okiennej  169 m2/ 59 szt. Współczynnik Uw = 1,1, wymiana stolarki  drzwiowej 16m2/  5szt. – 185 m2

- modernizacja instalacji c.w.u. w tym montaż instalacji solarnej kolektory VITOSOL 100 typ SH1 - 3 szt.  o pow. grzewczej 2.3 m2  oraz o mocy 1,58kW  każdy kolektor – 1 kpl

- likwidacja obecnej kotłowni i wykonanie nowoczesnej wysokosprawnej kotłowni gazowej  - 2 kotły kondensacyjne wiszące VIESSMANN VITODENS 300, o mocy 60 kW każdy ,  podgrzewacz wody o pojemności 500 l – 1 kpl

 

 

 

 

 

  • Zespołu Szkół w Dąbrowie:

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 13 cm - 600 m2 i gr. 10 cm 99 m2 – 699 m2

- docieplenie ścian przy gruncie styropianem gr. 13 cm – 108 m2

- docieplenie stropu wełną mineralną gr. 14 cm wraz z remontem dachu – 228 m2

- wymiana stolarki drzwiowej 4,83m2 /2 szt., wymiana stolarki okiennej 44,748m2 / 25  szt. Współczynnik Uw = 1,1 – 50 m2, 27 szt

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Szkoły Podstawowej w Mrowli:

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm oraz zamontowanie odgromówki – 758 m2

- wymiana stolarki drzwiowej  6,44 m2  / 3szt, wymiana stolarki  okiennej 24,41m2  /27szt. Współczynnik Uw = 1,1 - 31 m2, 30 szt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Zespołu Szkół w Trzcianie:

- docieplenie ścian zewnętrznych  części starej styropianem  gr. 13 cm – 504 m2

- docieplenie ścian zewnętrznych  łącznika, części dydaktycznej styropianem grubości 13 cm (1019,78m2) oraz docieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej styropianem gr. 10 cm (475,74m2) – 1495 m2

 

 

III.             Termin udostępnienia raportu przez Zamawiającego:

Raport wraz z załącznikami zostanie udostępniony w siedzibie Zamawiającego od dnia 3 marca 2015 roku.

 

IV.             Termin opracowania opinii z weryfikacji raportu: do 20 marca 2015 roku, za termin wykonania przyjmuje się datę wpływu opinii z weryfikacji do Zamawiającego.

 

V.             Wymagania formalne:

Opinię z weryfikacji raportu należy przeprowadzić zgodnie z Instrukcją weryfikacji rezultatów monitorowania, Instrukcją sporządzania dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania oraz Metodyką - Załącznik nr 2 do Regulaminu III Konkursu System Zielonych Inwestycji (GIS Green Investment Scheme) -  Zarządzenie energią – CZĘŚĆ B.

Wszystkie niezbędne instrukcje i formularze znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod linkiem: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/raporty-beneficjentow-z-monitorowania-efektu-ekologicznego/

 

VI.           Oferty należy przesłać na adres e-mail: eurocentrum@swilcza.com.pl lub złożyć w Urzędzie Gminy Świlcza w pok. nr 22 – sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do 4 lutego 2015 roku. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII.           Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

1)    Wymaga się aby Wykonawca/ Weryfikator spełniał wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz poszczególnych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów.

2)    Oferta powinna zawierać:

·      Nazwę, dane teleadresowe Oferenta oraz NIP i REGON

·      Nazwę zamówienia „Oferta na wykonanie opinii z weryfikacji Raportu z monitorowania osiągniętych Efektów ekologicznych  w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych z „Metodyką” w roku 2014” zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”

·      Wartość oferty: netto, brutto oraz stawkę podatku VAT,

·      Termin wykonania zamówienia,

·      Ofertę należy sporządzić w języku polskim,

·      Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną,

·      Datę sporządzenia oferty

 

  1. Kryterium wyboru – Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:     

Najniższa cena 100 %

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

 

  1. Sposób zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Jedna faktura płatna przelewem na konto Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od daty złożenia faktury.

 

  1. Kontakt w sprawie:

Jolanta Hawer, tel. 17-86-70-133, e-mail: eurocentrum@swilcza.com.pl

 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostanie umieszczone również na stronie internetowej w Zakładce Przetargi nieograniczone poniżej 30.000 euro” pod linkiem: http://www.swilcza.i-gmina.pl/bip/index.xml?menuId=33353

 

 

Załączniki:

1) Formularz oferty

2) Instrukcja weryfikacji rezultatów monitorowania

3) Instrukcja sporządzania dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania.

4) Metodyka - Załącznik nr 2 do Regulaminu III Konkursu System Zielonych Inwestycji (GIS Green Investment Scheme) -  Zarządzenie energią – CZĘŚĆ BInformację wytworzył(a): Jolanta Hawer
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-01-30 14:10:37


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech