18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: SDS.271.1.2013 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaŚDS.271.1.2013 - Usługi - Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2014 roku
 
Ogłoszone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=523770&rok=2013-12-17
________________________________________________________________________

Trzciana: Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2014 roku
Numer ogłoszenia: 523770 - 2013; data zamieszczenia: 17.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 456750 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce, Woliczka 64, 36-071 Trzciana, woj. podkarpackie, tel. 17 8560-994, faks 17 8560-994.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2014 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2014 roku Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Transport, tj. przywiezienie z terenu Gminy Świlcza oraz przyległych miejscowości, tj. z pod domów zamieszkania do ŚDS w Woliczce i odwiezieniu do domów zamieszkania uczestników ŚDS. 2. Uczestnicy ŚDS w Woliczce mieszkają w miejscowościach: Woliczka, Trzciana, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska, Bratkowice, Rudna Wielka, Mrowla, Świlcza, Bzianka, Rzeszów (województwo podkarpackie). 3. Liczba osób dowożonych na jednej trasie - do 17 osób. 4. Szacunkowa liczba dni dowozu 238 dni roboczych. 5. Szacunkowa dzienna średnia liczba kilometrów: minimalnie 140 km, maksymalnie 190 km. 6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce zapewnia w trakcie transportu opiekuna dla dowożonych osób. 7. Dowożenie odbywać się będzie w godzinach 7.30 - 10.00, odwożenie w godz. 13.15-15.30. 8. Uczestnikami ŚDS Woliczka są osoby niepełnosprawne, w tym również na wózkach inwalidzkich. 9. Przewóz osób musi być dokonany środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, spełniającym wymogania w/w zakresie oraz posiadającym niezbędne ubezpieczenie i możliwość poruszania się i zawracania po wąskich drogach lokalnych. 10. Przewóz osób do ŚDS w Woliczce winien odbywać się wg programu: 1. Dowożenie I trasa Wyjazd z ŚDS w Woliczce o godz. 7.30, Trzciana, Bratkowice, Mrowla, Rudna Wielka, Świlcza, powrót do ŚDS w Woliczce godz. 8.30. II trasa Wyjazd z ŚDS w Woliczce godz. 8.35 Trzciana, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska, Bzianka, Rzeszów, powrót do ŚDS w Woliczce godz. 9.30. III trasa (w zależności od potrzeby Zamawiającego) Wyjazd z ŚDS w Woliczce godz. 9.35 do Świlczy i powrót do ŚDS w Woliczce godz. 10.00. 2. Odwożenie I trasa Wyjazd z ŚDS w Woliczce godz. 13.15 Trzciana, Bratkowice, Mrowla, Rudna Wielka, powrót do ŚDS w Woliczce godz. 14.15. II trasa Wyjazd z ŚDS w Woliczce 14.15 Trzciana, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska, Bzianka, Rzeszów, powrót do ŚDS w Woliczce 15.05. III trasa (w zależności od potrzeby Zamawiającego) Wyjazd z ŚDS w Woliczce godz. 15.05 do Świlczy i powrót do ŚDS w Woliczce godz. 15.30. Trasy i godziny przewozu osób oraz liczba przewożonych osób mogą ulegać zmianie w zależności od potrzeby Zamawiającego po uprzednim poinformowaniu Wykonawcę przez Zamawiającego. 11. Zapewnienie samochodu, kierowcy, ubezpieczenie samochodu, kierowcy i osób przewożonych tym samochodem na czas transportu należy do obowiązków wykonawcy usług. 12. W przypadku nie wykonania usługi przez wykonawcę w uzgodnionym terminie wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej skutkiem braku wykonania usługi. W takim wypadku wykonawcy zostanie potrącona równowartość wyrządzonej szkody z wynagrodzenia za wykonanie usługi. 13. W przypadku awarii środka transportu, wykonawca zobowiązuje się do podstawienia innego środka transportu przystosowanego do wykonania przedmiotu umowy. 14. Transport uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele święta oraz w dni wolne od pracy uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce nie będą dowożeni. W czasie wakacji dopuszcza się przerwę wakacyjną, trwającą 12 kolejnych dni roboczych o której Wykonawca zostanie wcześniej poinformowany, w czasie której uczestnicy nie będą dowożeni. 15. Wykonawca musi mieć do dyspozycji samochód (samochody) do przewożenia osób w zakresie określonym w pkt. 1, 3 i 8. 16. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy: a) w samochodzie musi być miejsce dla opiekuna, b) cena musi pokryć koszty dojazdu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Transportowe Przewóz Osób i Ładunków Sławomir Bujak, Trzęsówka 12, 36-106 Trzęsówka, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78230,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 79587,20

  • Oferta z najniższą ceną: 79587,20 / Oferta z najwyższą ceną: 129329,20

  • Waluta: PLN.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-12-17 13:41:49


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech