18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.39.2013 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.39.2013 - Usługi - Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.39.2013                                               Świlcza, dn. 13.12.2013 r.

pismo:  295/R-RRG-ED/2013

 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Opracowywanie  projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w roku 2014

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 21 listopada 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 478088-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29 listopada 2013 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Usługi Urbanistyczne Robert Jaworski

adres: 00-388 Warszawa, ul. Dobra 8/10 m. 49

z ceną brutto 56 924,40 zł  (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote i czterdzieści groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 5 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

mgr inż. arch. Katarzyna Domka

adres: 37-700 Przemyśl, ul. Bpa Pelczara 6

55 000,00 zł

2

Biuro Koordynacji Przestrzeni          

Architekt Bożena Konieczny

adres: 41-600 Świętochłowice, ul. Wyszyńskiego 13/2

56 940,39 zł

3

Usługi Urbanistyczne Robert Jaworski

adres: 00-388 Warszaw, ul. Dobra 8/10 m. 49

56 924,40 zł

4

Ma.MM Studio Projektowe

Architekt Magdalena Majczak

adres: 30-040 Kraków, ul. Królewska 47/46

64 944,00 zł

5

Konsorcjum firm:

Lider: LIGMA projektowanie architektoniczne
Magdalena Ligęska, 39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 76

Partner: GISPLAN planowanie przestrzenne

Michał Leski, adres: 39-200 Dębica, ul. Reymonta 50

56 200,00 zł

Oferta nr 3 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższą ceną brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 3 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 15.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji

Suma punktów

1

odrzucona

xxxxx

2

56 924,40

              ----------------- x 100%

56 940,39

99,9719

3

56 924,40

              ----------------- x 100%

56 924,40

100,0000

4

87,6515

87,6515

5

                  odrzucona

xxxxx

Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-12-13 12:27:44


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech