18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: GOPS.261.2.2013 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejGOPS.261.2.2013 - Usługi: Organizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie zadania „Aktywna integracja” dla 10 osób, uczestników projektu „Czas na aktywność w gminie Świlcza” realizowanego przez GOPS ...
 
__________________________________________________________________
 

sprawa: GOPS.261.2.2013                                          Świlcza, dn. 16.07.2013 r.

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa usługi:

Organizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie zadania „Aktywna integracja” dla 10 osób, uczestników projektu „Czas na aktywność w gminie Świlcza” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, Priorytet  VII, Działanie 7.1., Podziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 1 lipca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 128357-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 9 lipca 2013 r. o godz. 10.15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy zawiadamia, że wybrano oferty najkorzystniejsze. 

Dla części nr 1 „Moduł usług w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej”:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

EDU-IT AUGUSTYN, NIEDBAŁA, PIEPRZYCKI Sp.j.

adres: 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

z ceną ofertową brutto: 7 308,00  (słownie: siedem tysięcy trzysta osiem złotych);

Dla części nr 2 „Moduł usług w zakresie aktywizacji edukacyjnej”:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo EKSA Sp. z o.o.

adres: 35-329 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 16

z ceną ofertową brutto:  11 950,00 (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych);

Uzasadnienie wyboru:

W terminie składania ofert  złożono łącznie 7 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto*

 

 

Część nr 1

Część nr 2

1

EDU-IT AUGUSTYN, NIEDBAŁA, PIEPRZYCKI Sp.j.

35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

7 308,00 zł

17 654,90 zł

2

Innovo Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.

adres: 38-200 Jasło, ul. 3-Go Maja 13

7 501,00 zł

14 157,90 zł

3

Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara

adres: 25-520 Kielce, ul. Targowa 16a/75

12 013,00 zł

xxxxxx

4

Przedsiębiorstwo EKSA Sp. z o.o.

adres: 35-329 Rzeszów

Al. Powstańców Warszawy 16

8 950,00 zł

11 950,00 zł

5

See Solution – Zobacz Rozwiązanie

Agnieszka Barłowska - Bereś

adres: 35-070 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 19

12 480,00 zł

xxxxxx

6

F.H.U. BHP/24 Jarosław Idzik

adres: 39-120 Sędziszów Młp., Wolica Piaskowa 253

13 600,00 zł

xxxxxx

7

Akademia Zdrowia Izabela Łajs

adres: 95-020 Justynów, ul. Główna 81

xxxxxx

16 990,00 zł

Wybrane oferty to oferty najkorzystniejsze odpowiednio dla części nr 1 i nr 2. Są to oferty, które uzyskały  najwyższą punktację zgodnie z przyjętym kryterium. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 15.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

 

dla części nr 1

dla części nr 2

1

100,0000

67,6865

2

97,4270

84,4051

3

60,8340

xxxxx

4

81,6536

100,0000

5

58,5576

xxxxx

6

odrzucona

odrzucona

7

xxxxx

70,3354

Suma cen z ofert najkorzystniejszych nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia.

zatwierdził:

Dyrektor GOPS w Świlczy

mgr Benedykta PiątekInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-07-16 11:00:14


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech