18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: GOPS.261.1.2013 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejGOPS.261.1.2013 - Usługi: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2013 część II
 
__________________________________________________________________
 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa usługi:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2013 – część II

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 6 czerwca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 219020-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14 czerwca 2013 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

B.A.T.N.A.

Firma Szkoleniowo – Usługowa

Joanna Buława

35-508 Rzeszów, ul. Starzyńskiego 11/12

z ceną brutto 101 595,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 4 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w PLN

1

B.A.T.N.A.

Firma Szkoleniowo – Usługowa

Joanna Buława

35-508 Rzeszów, ul. Starzyńskiego 11/12

101 595,00 zł

2

POL – INSTAL Adrian Południak

35-234 Rzeszów, ul. Siemińskiego 20/60

117 172,90 zł

3

EDU-IT AUGUSTYN, NIEDBAŁA, PIEPRZYCKI Sp.j.

35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

135 199,50 zł

4

Marcin Drżał FizjoMar

36-100 Kolbuszowa, ul. 22-go lipca 44B

110 660,40 zł

Oferta nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższą ceną  brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100 %. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 1 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 17.

Zestawienie punktacji:

 

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji

Suma punktów

1

101 595,00

           ----------------- x 100%

101 595,00

100,0000dniygodni ocenie oferta nr 10nosiłaześć tysięcy osiemset

2

odrzucona

xxxx

3

101 595,00

           ---------------- x 100%

135 199,50

75,1445

4

odrzucona

xxxx

Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

zatwierdził:

Dyrektor GOPS w Świlczy

mgr Benedykta PiątekInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-06-25 12:34:14


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech