18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 1
Modyfikacje Nr 1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.10.2013 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacje Nr 1RRG.271.10.2013 - Dostawa: Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych ...
 
Do pobrania:
 
1. Modyfikacje do SIWZ-1
 
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.10.2013                                               Świlcza, dn. 17.04.2013 r.

pismo:  84/R-RRG-ED/2013

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Świadczenie usługi kompleksowej  polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 5 kwietnia 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 134776-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składnia ofert: 22 kwietnia 2013 r., godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 15 kwietnia 2013 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie
i modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania 1:

W rozdziale 12 pkt. 12.5 pkt. SIWZ widnieje zapis: „Cena winna zawierać podatek VAT naliczony według stawek obowiązujących w dniu złożenia oferty. Zamawiający przewiduje możliwość waloryzacji wynagrodzenia w razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT akcyzy.” Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w przedmiotowym zapisie wszystkich przesłanek skutkujących zmianą ceny podanej w formularzu, o których mowa jest w rozdziale 16 pkt. ppkt. 9 – 10 SIWZ jednocześnie z uwagi na możliwość zmiany ustawy prawo energetyczne, wprowadzenie dodatkowych obowiązków związanych
z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów zwracamy się z prośbą o rozszerzenie przedmiotowego zapisu o: „.. lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.”

Odpowiedź:

Waloryzacja wynagrodzenia została opisana w odpowiedzi do pytania nr 3 niniejszego pisma oraz w rozdziale 16 siwz w pkt 9.

Natomiast pkt 12.5 otrzymuje nowe brzmienie:

 „Cena winna zawierać podatek VAT naliczony według stawek obowiązujących w dniu złożenia oferty”.

Treść pytania nr 2:

 W rozdziale 16 pkt. widnieje zapis: „Uwaga!!! Zakres świadczenia wykonawcy wynikający
z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna
w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegając się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.” Wykonawca informuje, że zmiana parametrów dystrybucyjnych w trakcie realizacji umowy kompleksowej może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD.
W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o usunięcie w/w zapisu oraz o dodanie kolejnego pkt w rozdziale 16 SIWZ oraz formularzu ofertowym o następującej treści:
„W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z Taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na wykreślenie zapisu z pkt 16 siwz: „Uwaga!!! Zakres świadczenia wykonawcy wynikający …”. Natomiast waloryzacja wynagrodzenia została opisana w odpowiedzi do pytania nr 3 niniejszego pisma oraz w rozdziale 16 siwz w pkt 9.

Treść pytania nr 3:

W rozdziale 16 pkt. ppkt. 10 SIWZ widnieje zapis: „Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany określonych w ofercie cen obejmujących świadczenie usług dystrybucyjnych i cen sprzedaży energii elektrycznej w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług VAT i akcyzy. Ceny energii elektrycznej określone w niniejszej umowie w grupie taryfowej G mogą ulec zmianie względem tych określonych w ofercie jeśli zostaną zmienione i zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Rozliczenia
z Zamawiającym będą dokonywane na podstawie cen i stawek opłat oraz zasad ich stosowania, wynikających z Taryfy G. Taryfa jest publikowana w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki i wchodzi w życie po jej wprowadzeniu przez Wykonawcę do stosowania zgodnie z postanowieniami Prawa energetycznego. Zmiana ceny w tej taryfie nie wymaga aneksu do umowy a jedynie pisemnego powiadomienia zamawiającego o tym fakcie wraz
z załączeniem odpowiedniego dokumentu z zatwierdzeniem wysokości tej stawki przez URE.” Z uwagi na możliwość zmiany ustawy prawo energetyczne, wprowadzenie dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów zwracamy się z prośbą o rozszerzenie przedmiotowego zapisu o: „.. lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.”

 

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na modyfikację przedmiotowego zapisu.

W związku z powyższym pkt 10 rozdziału 16 siwz otrzymuje nowe brzmienie:

„Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany określonych w ofercie cen obejmujących świadczenie usług dystrybucyjnych i cen sprzedaży energii elektrycznej w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług VAT i akcyzy.

W przypadku innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.

Ceny energii elektrycznej określone w niniejszej umowie w grupie taryfowej G mogą ulec zmianie względem tych określonych w ofercie jeśli zostaną zmienione
i zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Rozliczenia
z Zamawiającym będą dokonywane na podstawie cen i stawek opłat oraz zasad ich stosowania, wynikających z Taryfy G. Taryfa jest publikowana w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki i wchodzi w życie po jej wprowadzeniu przez Wykonawcę do stosowania zgodnie z postanowieniami Prawa energetycznego. Zmiana ceny w tej taryfie nie wymaga aneksu do umowy a jedynie pisemnego powiadomienia zamawiającego o tym fakcie wraz z załączeniem odpowiedniego dokumentu
z zatwierdzeniem wysokości tej stawki przez URE.

W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie
z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z Taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”

Treść pytania nr 4:

W rozdziale 16 pkt. ppkt. 15 SIWZ widnieje zapis: „Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy wymagają obustronnej zgody i formy pisemnej za wyjątkiem zmiany cen i stawek opłat spowodowanych zmianą stawek podatku VAT i akcyzy, które obowiązywać będą od dnia ich wejścia w życie.” Z uwagi na fakt, iż zmiany, o których mowa jest w pkt. 16 ppkt. 9
i 10 nie wymagają sporządzania aneksu do umowy zwracamy się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: „Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy wymagają obustronnej zgody i formy pisemnej za wyjątkiem zmiany, o których mowa jest w pkt. 9 i/lub 10 powyżej, które obowiązywać będą od dnia ich wejścia w życie.”

 

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na modyfikację przedmiotowego zapisu.

W związku z powyższym pkt 15 rozdziału 16 siwz otrzymuje nowe brzmienie:

„Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy wymagają obustronnej zgody i formy pisemnej za wyjątkiem zmian, o których mowa jest w pkt. 9 i 10, które obowiązywać będą od dnia ich wejścia w życie.”

Treść pytania nr 5:

Uprzejmie informujemy, że w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy Zamawiający nie uwzględnił wszystkich cen i stawek opłat, które są zawarte w aktualnie obowiązującej Taryfie OSD zatwierdzonej przez Prezesa URE tj. stawki opłaty przejściowej, stawki jakościowej, natomiast do obliczenia stawki opłaty abonamentowej, konieczne jest określenie w jakim rozliczeniu Zamawiający oczekuje wyliczenia ceny.

Z uwagi na fakt, iż w rozdziale 16 SIWZ widnieje zapis: „Uwaga!!! Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegając się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.” , a formularz ofertowy nie uwzględnia wszystkich składowych ceny za usługę dystrybucyjną w związku z tym prawidłowe dokonanie obliczenia oferty obecnym kształcie jest niemożliwe i skutkować może nie przystąpieniem Wykonawcy do przetargu.

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia zwracamy się z prośbą
o uzupełnienie formularza ofertowego o wszystkie brakujące składniki zgodnie z obowiązującą Taryfą OSD lub o zrezygnowanie z wyszczególniana poszczególnych cen i stawek opłat i wpisanie, jako właściwej do wyliczenia, całkowitej wartości za świadczenie usług dystrybucyjnych z wyszczególnieniem na poszczególne taryfy.

Odpowiedź:

Poprawiony formularz cenowy, wg którego należy wyliczyć cenę oferty, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Treść pytania nr 6:

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu rozliczeniowego obowiązującego w umowach dystrybucyjnych dla wszystkich punktów poboru energii, zawartych pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawca informuje, że rozliczenia z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbywa się na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych otrzymanych od właściwego OSD, zgodnie z okresami stosowanymi przez OSD.
W przypadku gdy w umowach dystrybucyjnych okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc Wykonawca wystawi faktury na podstawie prognozowanego zużycia energii.

Odpowiedź:

Faktury należy wystawiać w następujących okresach rozliczeniowych: w przypadku taryfy C21 – 1 miesięczny okres rozliczeniowy, natomiast w przypadku pozostałych taryf: C11, C110, G11 i G12 – 2 miesięczny okres rozliczeniowy.

Treść pytania nr 6:

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego
w Wykazie Punktów Poboru w SIWZ parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD. Jednocześnie wskazujemy, iż w wypadku zmiany parametrów dystrybucyjnych (np. zmniejszenia mocy umownej) wystąpić może konieczność poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zapisami Taryfy OSD.

Odpowiedź: Podane przez Zamawiającego w Wykazie Punktów Poboru w SIWZ parametry dystrybucyjne, w szczególności moc umowna i grupa taryfowa są zgodne
z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi.

W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie
z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z Taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia (jak w odpowiedzi do pytania nr 3).

--------------

Ponadto zmieniają się następujące zapisy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)    pkt 3.3. siwz:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem punktów poboru:

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza, na warunkach określonych w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zm.), zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, Kodeksem cywilnym oraz zasadami określonymi
w koncesjach.

Zużycie energii:

Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie wykonywania przedmiotu umowy wynosi  około 1 165 014 kWh, w tym dla potrzeb:

a)    oświetlenia ulicznego – 398 134  kWh,

b)    budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza – 186 329 kWh,

c)    jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza – 580 551 kWh.

Energia rozliczana:

a)    całodobowo w grupie taryfowej C11 -  750 843 kWh,

b)    całodobowo w grupie taryfowej C110 -  398 134 kWh,

c)    całodobowo w grupie taryfowej C21 – 15 064  kWh,

d)    całodobowo w grupie taryfowej G11 - 958  kWh,

e)    całodobowo w grupie taryfowej G12 - 15  kWh.

Ilości podane wyżej są ilościami szacunkowymi, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia oraz zwiększenia ilości zamawianej energii elektrycznej.

Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

Ø  nowe brzmienie:

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków
i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza, na warunkach określonych w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zm.), zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, Kodeksem cywilnym oraz zasadami określonymi
w koncesjach.

Zużycie energii:

Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie wykonywania przedmiotu umowy wynosi  około 1 165 014 kWh, w tym dla potrzeb:

a)    oświetlenia ulicznego – 398 134  kWh,

b)    budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza – 186 329 kWh,

c)    jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza – 580 551 kWh.

Energia rozliczana:

a)    całodobowo w grupie taryfowej C11 -  750 843 kWh,

b)    całodobowo w grupie taryfowej C110 -  398 134 kWh,

c)    całodobowo w grupie taryfowej C21 – 15 064  kWh,

d)    całodobowo w grupie taryfowej G11 - 958  kWh,

e)    nocna w grupie taryfowej G12 - 15  kWh.

Ilości podane wyżej są ilościami szacunkowymi, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia oraz zwiększenia ilości zamawianej energii elektrycznej.

Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

2)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 6: tabela - wykaz oświetlenia ulicznego w Gminie Świlcza, poz. 3, miejscowość Bratkowice, ppoz. 3:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Grupa taryfowa: C110

Moc przyłączeniowa obiektu:

kW      nr układu            kWh

2        01/5332/043/0    3 540

Ø  nowe brzmienie:

Grupa taryfowa: C110

Moc przyłączeniowa obiektu:

kW      nr układu            kWh

2       01/5332/0043/0   3 540;

3)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 7: tabela - wykaz oświetlenia ulicznego w Gminie Świlcza, poz. 7, miejscowość Trzciana, ppoz. 12:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Grupa taryfowa: C110

Moc przyłączeniowa obiektu:

kW      nr układu            kWh

4        01/5332/404/0    2 094

Ø  nowe brzmienie:

Grupa taryfowa: C110

Moc przyłączeniowa obiektu:

kW      nr układu            kWh

4        01/5332/0404/0  2 094;

4)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 7: tabela - wykaz oświetlenia ulicznego w Gminie Świlcza, poz. 8, Świlcza, ppoz. 3:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Grupa taryfowa: C110

Moc przyłączeniowa obiektu:

kW      nr układu            kWh

3       01/5332/066/0      4 609

Ø  nowe brzmienie:

Grupa taryfowa: C110

Moc przyłączeniowa obiektu:

kW      nr układu            kWh

3        01/5332/0066/0 4 609

5)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 20, pkt 11, ppkt 11.1 i 11.2:

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

11.1.    Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy

w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

            Oferty należy składać do dnia  19 kwietnia 2013 r. do godz. 10.00.

            Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

11.2.    Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu  19 kwietnia 2013 r. o godz. 10.15.

Ø  nowe brzmienie:

11.1.    Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy

w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

            Oferty należy składać do dnia  22 kwietnia 2013 r. do godz. 10.00.

            Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

11.2.    Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu  22 kwietnia 2013 r. o godz. 10.15.

6)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 19, pkt 10, ppkt 10.10:

Opis sposobu przygotowywania ofert:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

10.10.  Oferty muszą być umieszczone przynajmniej w jednej zamkniętej kopercie. Na (zewnętrznej jeżeli jest ich więcej niż jedna) zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek:

 

Gmina Świlcza

Oferta do przetargu, nr sprawy RRG.271.10.2013

Świadczenie usługi kompleksowej  polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza

Nie otwierać przed dniem   19 kwietnia 2013 r. do godz. 10.15

 

 

Ø  nowe brzmienie:

10.10.  Oferty muszą być umieszczone przynajmniej w jednej zamkniętej kopercie. Na (zewnętrznej jeżeli jest ich więcej niż jedna) zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek:

Gmina Świlcza

Oferta do przetargu, nr sprawy RRG.271.10.2013

Świadczenie usługi kompleksowej  polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza

Nie otwierać przed dniem   22 kwietnia 2013 r. do godz. 10.15

 

 

________________________________________________________________________
 
Do pobrania:
 
1. Modyfikacje do SIWZ-1
 
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.10.2013/RRG.271.10.2013_mod_1.pdfInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-04-17 11:59:11


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech