18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.1.2013 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.1.2013 - Dostawa materiałów biurowych, papierniczych oraz sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2013 roku
 
__________________________________________________________________

sprawa RRG.271.1.2013                                              Świlcza, dn. 15.02.2013 r.

pismo:  26/R-RRG-ED/2013

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Dostawa materiałów biurowych, papierniczych oraz sanitarnych do Urzędu Gminy
w Świlczy w 2013 roku

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 28 stycznia 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 37670-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 5 lutego 2013 r. o  godz. 10.15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

„Hurt – Papier”  Ryszard Cebula s.j.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 57B

z ceną brutto 37 259,26 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 3 (słownie: trzy) oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

„RESGRAPH” Sp. z o.o.

adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 19

37 262,04 zł

2

„Hurt – Papier”  Ryszard Cebula s.j.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 57B

37 259,26 zł

3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

LOBOS Sp. z o.o.

adres: 31-548 Kraków, ul. al. Pokoju 1A

112 055,98 zł 

Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 14.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

99,9925

99,9925

2

100,0000

100,0000

3

odrzucona

xxxxxx

Cena z oferty najkorzystniejszej tj. kwota  37 259,26   (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy) nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-02-15 13:13:25


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech