18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.3.2013 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.3.2013 - Usługi: Transport materiałów drogowych wraz z usługami sprzętowymi
 
__________________________________________________________________

sprawa RRG.271.3.2013                                              Świlcza, dn. 15.02.2013 r.

pismo:  23/R-RRG-ED/2013

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Transport materiałów drogowych wraz z usługami sprzętowymi

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 28 stycznia 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 38128-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 6 stycznia 2013 r. o  godz. 10.15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

dla części nr 1, tj. Usługi transportowe samochodem samowyładowczym o ładowności 18t:

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Transportowo-Usługowa „BOTRANS” Czapka Bożena

adres: 39-123 Czarna Sędziszowska 258

z cenami jednostkowymi brutto:  

Ø  0,71 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden groszy) za 1 tonokilometr;

Ø  97,17 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem złotych i siedemnaście groszy) za 1 godzinę wynajmu samochodu;

dla części nr 2, tj. Transport samochodem samowyładowczym o ładowności 10t
z urządzeniem do załadunku HDS

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Nieregularny Przewóz Towarów Edward Sroka

adres: 39-123 Czarna 256A

z cenami jednostkowymi brutto:  

Ø  73,80  (słownie: siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy) za 1 m-g wynajmu samochodu wraz z pracą HDS i operatorem,

Ø  61,50 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) za 1 m-g wynajmu samochodu solo i operatorem;

dla części nr 3, tj. Usługi:

1)    minikoparką na gąsienicach gumowych,

2)    transportu samochodem 6 os. ze skrzynią samowyładowczą o ład. 1.5 t.,

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

SKIBTECH Krzysztof Skiba

adres: 35-317 Rzeszów, ul Senatorska 17

z cenami jednostkowymi brutto:  

Ø  61,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem złotych i siedemnaście groszy) za 1 m-g pracy wraz z operatorem przy usłudze minikoparką,

Ø  57,81 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) za 1 m-g pracy wraz z operatorem przy usłudze transportu samochodem 6 os. ze skrzynią samowyładowczą o ład. 1.5 t.

Uzasadnienie wyboru

W terminie złożono łącznie 5 (słownie: pięć) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto za 1 jednostkę*

 

 

Cz nr 1

Cz nr 2

 

Cz nr 3

 

1

SKIBTECH Krzysztof Skiba

adres: ul Senatorska 17

35-317 Rzeszów

xxxxx

xxxxx

1 m-g pracy wraz z operatorem przy usłudze minikoparką – 61,50 zł

-----

1 m-g pracy wraz
z operatorem przy usłudze transportu samochodem 6 os. ze skrzynią

samowyładowczą
o ład. 1.5 t. -

57,81 zł

2

Firma Transportowo – Usługowa „BOTRANS” Czapka Bożena

adres: 39-123 Czarna Sędziszowska 258

1 tonokilometr –

0,71 zł

------

1 godz. wynajmu samochodu –

97,17 zł

xxxxx

xxxxx

3

Usługi transportowo – remontowe budowlano – drogowe,

Kazimierz Lip

adres: 36-071 Trzciana 268A

1 tonokilometr –

0,74 zł

---------

1 godz. wynajmu samochodu - 98,40 zł 

xxxxx

xxxxx

4

Nieregularny Przewóz Towarów

Sroka Edward

adres: 39-123 Czarna 256A

xxxxx

1 m-g wynajmu samochodu  wraz z pracą HDS
i operatorem – 73,80 zł

------

1 m-g wynajmu samochodu solo
i operatorem - 61,50 zł

xxxxx

5

Firma SALAWADOR Adam Fudali

adres: 36-060 Głogów Młp., Rogoźnica 97A

xxxxx

xxxxx

1 m-g pracy wraz z operatorem przy usłudze minikoparką – 59,90  

-----

1 m-g pracy wraz
z operatorem przy usłudze transportu samochodem 6 os. ze skrzynią

samowyładowczą
o ład. 1.5 t. – 67,53 zł

Wybrane oferty to oferty najkorzystniejsze odpowiednio dla części nr 1, 2, 3.

Są to oferty, które uzyskały  najwyższą punktację zgodnie z przyjętym kryterium, tj.  cena 100%.

Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 16 i 17.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena:

-1 tonokilometr – 50%,

-1 godz. wynajmu samochodu – 50%;

Liczba pkt w kryterium cena:

- 1 m-g wynajmu samochodu  wraz z pracą HDS
i operatorem – 25%,

-1 m-g wynajmu samochodu solo i operatorem – 75%;

Liczba pkt w kryterium cena:

-1 m-g pracy wraz z operatorem przy usłudze minikoparką – 50%,

-1 m-g pracy wraz
z operatorem przy usłudze transportu samochodem 6 os. ze skrzynią samowyładowczą
o ład. 1.5 t. – 50%;

Suma przyznanych punktów

 

Dla części nr 1

Dla części nr 2

Dla części nr 3

 

1

xxxxxx

xxxxxxx

59,90

-------- x 50% = 48,70

61,50

57,81

------- x 50 %= 50,00

57,81

98,70 pkt

2

0,71

--------- x 50% = 50,00

0,71

 

97,17

--------- x 50% = 50,00

97,17

xxxxxxx

xxxxxxx

100 pkt

3

0,71

--------- x 50% = 47,97

0,74

 

97,17

--------- x 50% = 49,38

98,40

xxxxxxx

xxxxxxx

97,35 pkt

4

xxxxxxx

73,80

--------- x 25% = 25,00

73,80

 

61,50

--------- x 75% = 75,00

61,50

xxxxxxx

100 pkt

5

xxxxxxx

xxxxxx

59,90

-------- x 50% = 50,00

59,90

 

57,81

------- x 50% = 42,80

67,53

92,80 pkt

Ceny z ofert najkorzystniejszych nie przewyższają kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tych zamówień, tj.:

Ø  dla części nr 1 - transport samochodem samowyładowczym o ładowności 18T –  kwoty 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych),

Ø  dla części nr 2 - transport samochodem samowyładowczym o ładowności 10 t.
z urządzeniem do załadunku HDS – kwoty 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych),

Ø  dla części nr 3 - usługi minikoparką na gąsienicach gumowych oraz usługi transportu samochodem 6 os. ze skrzynią samowyładowczą o ład. 1.5t – kwoty 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Łączna wartość zamówienia wynosi 40 000,00 zł brutto (słownie:  czterdzieści tysięcy złotych).

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-02-15 13:11:06


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech