18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.37.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.37.2012 - Usługi - Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną ...
 
__________________________________________________________________

sprawa RRG.271.37.2012                                              Świlcza, dn. 7.01.2013 r.

pismo: 4/R-RRG-ED/2013

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

           

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz
z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w roku 2013

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 6 grudnia 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 494354-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14 grudnia 2012 r. o  godz. 10.15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Biuro Koordynacji Przestrzeni          

Architekt Bożena Konieczny

41-600 Świętochłowice, ul. Wyszyńskiego 13/2

z ceną brutto 57 250,35 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i trzydzieści pięć groszy).

Uzasadnienie

W terminie złożono łącznie 3 (słownie: trzy) oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Biuro Koordynacji Przestrzeni           

Architekt Bożena Konieczny

adres: 41-600 Świętochłowice, ul. Wyszyńskiego 13/2

57 250,35 zł

2

Tomasz Figlarski Architekt

adres: 30-698 Kraków, ul. Gościnna 15

75 380,00 zł

3

Oferta wspólna:

Violetta Błotko, adres: 36-007  Krasne 1080

Anna Szczygieł, adres: 37-100 Łańcut, ul. Zielona 44

60 650,00 zł

Oferta nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 1 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 16.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

100,0000

100,0000

2

odrzucona

xxxxx

3

94,3947

94,3947

Cena z oferty najkorzystniejszej, tj. kwota 57 250,35 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i trzydzieści pięć groszy) nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-01-07 14:39:13


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech