18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: GOPS.271.1.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyGOPS.271.1.2012 - Usługi - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2013 - część I
 
__________________________________________________________________

sprawa: GOPS.271.1.2012                                                Świlcza, dn. 7.12.2012 r.

pismo: GOPS.261.2.2012

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa usługi:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2013 – część I

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 22 listopada 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 467362-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 3 grudnia 2012 roku o godzinie 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

EDU – IT Augustyn Stanisław

35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

z ceną brutto 114 750,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w PLN

1

EDU – IT Augustyn Stanisław

35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

114 750,00 zł

2

AKME Consulting Krzysztof Pikor

adres: 35-064 Rzeszów, ul. Matejki 6

180 000,00 zł

Oferta nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższą ceną  brutto spośród ofert złożonych. Kryterium wyboru ofert była cena 100 %. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 1 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 17.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

100,0000

100,0000

2

63,7500

63,7500

Cena z oferty najkorzystniejszej, tj. kwota 114 750,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

zatwierdził:

Dyrektor GOPS w Świlczy

mgr Benedykta PiątekInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-12-07 12:13:05


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech