18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.28.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.28.2012 - Roboty budowlane: Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”
 
__________________________________________________________________

sprawa RRG.271.28.2012                                            Świlcza, dn. 27.09.2012 r.

pismo:  

                       

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 7 września 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 336994 - 2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24.09.2012 r. o godz. 10.15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Firmę Budowlaną „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

z ceną ryczałtową brutto 2 386 980,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych brutto).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 5 (słownie: pięć) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Skanska S.A.

adres: 01-518 Warszawa. ul. Gen. Józefa Zajączka 9

2 829 000,00 zł

2

Firma Budowlano – Handlowa „RAK” Spółka Jawna

adres: 35-213 Rzeszów, ul. Dębicka 107

2 467 912,32 zł

3

„alfa” J. Kapecki, J. Trybus Spółka Jawna

adres: 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83B

2 777 340,00 zł

4

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

2 386 980,00 zł

5

Firma Usługowo – Handlowa „AKAR” Grzegorz Piela

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 26A

2 794 247,70 zł

­Oferta nr 4 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższą ceną ryczałtową brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 4 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 27.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

84,3754

84,3754

2

96,7207

96,7207

3

85,9449

85,9449

4

100,0000

100,0000

5

85,4248

85,4248

Cena z oferty najkorzystniejszej, tj. kwota 2 386 980,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych brutto) nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 11:57:24


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech