18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.20.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.20.2012 - Roboty budowlane: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa, Gmina Świlcza, dz. o nr ewid. 1168
 
__________________________________________________________________

sprawa RRG.271.20.2012                                    Świlcza, dn. 27.07.2012 r.

pismo:  192/R-RRG-ED/2012

                                                                               

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa, Gmina Świlcza, dz. o nr ewid. 1168

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 4 lipca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 235368-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 19 lipca 2012 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

EURO CARGO Sp. z o.o.

adres: 38-100 Strzyżów, ul. Łukasiewicza 12A

z ceną kosztorysową brutto  48 079,49 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych i  czterdzieści dziewięć groszy brutto).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 6 (słownie: sześć) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

EURO CARGO Sp. z o.o.

adres: 38-100 Strzyżów, ul. Łukasiewicza 12A

48 079,49 zł

2

MG Infrastruktura Marian Wołczyk

adres: 35-309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 18/105

76 973,15 zł

3

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „JAR” s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa

adres: 36-020 Tyczyn, Kielnarowa 20

55 692,43 zł

4

Firma Usługowo – Handlowo – Produkcyjna

Leszek Kochanowicz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 64

50 382,09 zł

5

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

adres: 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6

74 292,44 zł

6

Transport – Remont Dróg, Bogusław Drozd

adres: 39-127 Będziemyśl, Klęczany 167

68 587,99 zł

Oferta nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną kosztorysową brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 1 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 19.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

100,0000

100,0000

2

62,4627

62,4627

3

86,3304

86,3304

4

95,4298

95,4298

5

64,7166

64,7166

6

70,0990

70,0990

Cena z oferty najkorzystniejszej, tj. kwota 48 079,49 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych i  czterdzieści dziewięć groszy brutto) nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-07-27 15:30:31


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech