18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.19.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.19.2012 - Roboty budowlane: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) na działkach ...
 
__________________________________________________________________

pismo:  195/R-RRG-ED/2012                                    Świlcza, dn. 27.07.2012 r.

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) na działkach nr ewid.  782/2, 771/4, 771/2 położonych w Rudnej Wielkiej

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 29 czerwca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 228786-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17 lipca 2012 o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

FHU PROFI – SPORT s.c. Szymański Andrzej, Szymańska Edyta

adres: 35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 1

z ceną ryczałtową brutto  1 003 266,84 zł (słownie: jeden milion trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze brutto).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 7 (słownie: siedem) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

InterHall Sp. z o.o.

adres: 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6

1 078 799,29 zł

2

Firma Usługowo – Handlowa „AKAR” Grzegorz Piela

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 26A

1 015 520,62 zł

3

„JOMAKO” Joanna Kołodziej

adres: 38-114 Niebylec 193

1 192 719,77 zł

4

„MIKROTEL” Sp. z o.o.

adres: 35-030 Rzeszów, ul. Fircowskiego 1

1 080 809,29 zł

5

FHU PROFI – SPORT s.c. Szymański Andrzej, Szymańska Edyta

adres: 35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 1

1 003 266,84 zł

6

HEMET Sp. z o.o.

adres: 65-001 Zielona Góra, ul. Fabryczna 23a

1 103 322,65 zł

7

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POLBUD”

Tadeusz Szczepański

adres: 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24

1 042 247,97 zł

Oferta nr 5 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną kosztorysową brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 5 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

92,9985

92,9985

2

98,7989

98,7989

3

84,1159

84,1159

4

92,8256

92,8256

5

100,0000

100,0000

6

90,9314

90,9314

7

96,2599

96,2599

Cena z oferty najkorzystniejszej, tj. kwota 1 003 266,84 zł (słownie: jeden milion trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze brutto) nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

 

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-07-27 15:31:58


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech