18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.16.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.16.2012 - Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bratkowicach
 
__________________________________________________________________

sprawa RRG.271.16.2012                                               Świlcza, dn. 6.07.2012 r.

pismo:  153/R-RRG-ED/2012

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bratkowicach

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12 czerwca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 197152-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27.06.2012 o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Firmę Budowlaną „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

z ceną kosztorysową brutto 286 151,66 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy brutto).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 5 (słownie: pięć) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POLBUD” Tadeusz Szczepański

adres: 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24

358 829,54 zł

2

P.P.H.U. „P&M” Marcin Kołodziej

adres: 38-114 Niebylec 193

369 915,62  

3

Firma Usługowo – Handlowa „AKAR” Grzegorz Piela

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 26A

333 129,42 zł

4

Remontowo – Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „POKÓJ”

adres: 39-100 Ropczyce, ul. Przemysłowa 15

381 981,49 zł

5

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

286 151,66 zł

Oferta nr 5 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną kosztorysową brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 5 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 23.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

79,7459

79,7459

2

77,3560

77,3560

3

85,8981

85,8981

4

74,9125

74,9125

5

100,0000

100,0000

Cena z oferty najkorzystniejszej, tj. kwota 286 151,66 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy brutto) nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-07-06 14:48:43


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech