18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.5.2012 :: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaRRG.271.5.2011 - Usługi: Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w roku 2012.
 

sprawa RRG.271.5.2012                                                Świlcza, dn. 28.02.2012 r.

pismo: 60/R-RRG-ED/12

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

           

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz
z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w roku 2012

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 3 lutego 2012 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 34066-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14 lutego 2012 roku o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie

W terminie złożono łącznie 3 (słownie: trzy) oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Polskie Biuro Projektów LESKANNA

adres: 39-200 Dębica, ul. Reymonta 50

97 249,95 zł

2

Oferta wspólna:

Violetta Błotko, adres: 36-007  Krasne 1080

Anna Szczygieł, adres: 37-100 Łańcut, ul. Zielona 44

70 800,00 zł

3

Projektor Dariusz Chaława

adres: 60-323 Poznań, ul. Marcelińska 81 B/5

59 870,25 zł

 

2)    Liczba wykonawców wykluczonych z postępowania: 3

1)

Polskie Biuro Projektów LESKANNA

39-200 Dębica, ul. Reymonta 50

Wykonawca ten został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wykonawca nie złożył dokumentów na spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  Wykonawca ten, pismem z dnia 16.02.2012 roku został wezwany w trybie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych  do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj.:

1)    wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich  wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, np. referencje,

2)    wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

3)    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający w piśmie tym, zakreślił  termin na uzupełnienie brakujących dokumentów, tj. 21 luty 2012 roku do godziny 15.00.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

2)

Oferta wspólna:

Violetta Błotko, adres: 36-007  Krasne 1080

Anna Szczygieł, adres: 37-100 Łańcut, ul. Zielona 44

Wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wykonawcy nie złożyli dokumentów na spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  Wykonawcy, pismem z dnia 16.02.2012 roku zostali wezwani w trybie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych  do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający w piśmie tym, zakreślił  termin na uzupełnienie brakujących dokumentów, tj. 21 luty 2012 roku do godziny 15.00.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

3)

Projektor Dariusz Chaława

adres: 60-323 Poznań, ul. Marcelińska 81 B/5

 

Wykonawca ten został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wykonawca nie złożył dokumentów na spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  Wykonawca ten, pismem z dnia 16.02.2012 roku został wezwany w trybie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych  do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj.:

1)    wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich  wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, np. referencje,

2)    oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

3)    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający w piśmie tym, zakreślił  termin na uzupełnienie brakujących dokumentów, tj. 21 luty 2012 roku do godziny 15.00.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

 

3)    Liczba ofert odrzuconych:  3 

1)

Polskie Biuro Projektów LESKANNA

39-200 Dębica, ul. Reymonta 50

Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Oferta ta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

2)

Oferta wspólna:

Violetta Błotko, adres: 36-007  Krasne 1080

Anna Szczygieł, adres: 37-100 Łańcut, ul. Zielona 44

Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Oferta ta została złożona przez Wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3)

Projektor Dariusz Chaława

adres: 60-323 Poznań, ul. Marcelińska 81 B/5

Oferta nr 3 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Oferta ta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

 

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-06-12 12:25:35


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech