18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
Przetargi ogłoszone (<)
Przetargi rozstrzygnięte (<)
RRG.2512.1.2012
RRG.7011.1.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.7011.12.2012
RRG.042.15.2011
RRG.7011.3.2011
RRG.7011.2.2012
RRG.7021.1.2012
RRG.7011.11.2012
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2012 (<) :: Przetargi rozstrzygnięte (<) :: RRG.7011.1.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.7011.1.2012 - Roboty budowlane: Wykonanie kanalizacji sanitarnej ø 200 w rejonie drogi „Przycznia” w Świlczy
 
Zawiadomienie: http://www.swilcza.com.pl/ug/przetargi/2012/RRG.7011.01.2012/7011.1.2012_ogl_wyb.pdf
__________________________________________________________________

sprawa RRG.7011.1.2012                                          Świlcza, dn. 01.06.2012 r.

pismo: 119/R-RRG-ED/12

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wartość poniżej 14 000,00 euro) na roboty budowlane, nazwa zadania:

Wykonanie kanalizacji sanitarnej ø 200 w rejonie drogi „Przycznia” w Świlczy

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 8 maja 2012 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28 maja 2012 r.,  godz. 10.15.

Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Spółdzielnię Rzemieślniczą „BUDOWLANI”

adres: 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 17

z ceną ryczałtową brutto 21 286,02 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i dwa grosze).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Przedsiębiorstwo „FORTIS” Mariusz Głowik

adres: 35-330 Rzeszów, ul. Wąsacza 8

26 084,52 zł

2

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI”

adres: 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 17

21 286,02 zł

Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną ryczałtową brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 15.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

81,6041

81,6041

2

100,0000

100,0000

 

Cena z oferty najkorzystniejszej, tj. kwota 21 286,02 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i dwa grosze) nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-06-01 14:01:24


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech