18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
Przetargi ogłoszone (<)
Przetargi rozstrzygnięte (<)
RRG.2512.1.2012
RRG.7011.1.2012
RRG.7011.12.2012
RRG.042.15.2011
Zapytanie ofertowe
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.7011.3.2011
RRG.7011.2.2012
RRG.7021.1.2012
RRG.7011.11.2012
2011 i wcze¶niejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2012 (<) :: Przetargi rozstrzygnięte (<) :: RRG.042.15.2011 :: Ogłoszenia o udzieleniu zamówieniaRRG.042.15.2011 - Zamówienie: 5 sztuk jednostronnych tablic informacyjnych na dwóch metalowych nogach wraz z montażem do zadania inwestycyjnego „Poprawa jako¶ci wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodoci±gowej na terenie Gminy ¦wilcza..
 
Do pobrania:
 
1. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
 
 

sprawa RRG.042.15.2011                                                                           

 

 

OPIS UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Nazwa projektu:

 „Poprawa jako¶ci wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodoci±gowej na terenie Gminy ¦wilcza – II etap”

 

2. Opriorytetowa/działanie/schemat:

O¶ Priorytetowa IV: „Ochrona ¶rodowiska i zapobieganie zagrożeniom

Działanie - 4.1 „Infrastruktura ochrony ¶rodowiska”

 

 

3. Beneficjent udzielaj±cy zamówienia:

Gmina ¦wilcza

 

4. Przedmiot zamówienia:

5 sztuk jednostronnych tablic informacyjnych na dwóch metalowych nogach wraz z montażem

wymiary tablic: szeroko¶ć - 250 cm; wysoko¶ć - 200 cm

                                                                                

5. Warto¶ć szacunkowa zamówienia netto (bez podatku od towarów i usług VAT) wyrażona w PLN 5.000,00 co stanowi kwotę euro: 1.243,90 przy czym redni kurs euro w stosunku do złotego stanowi±cy podstawę przeliczania wartoci zamówień publicznych został przyjęty zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

6. Warto¶ć szacunkow± zamówienia ustalono w oparciu o :

a)  kosztorys inwestorski/wycenę robót aktualny/± na dzień ………….... będ±cy/± zał±cznikiem nr ……. do niniejszego Opisu,

 

b)  zebrane cenniki, foldery, katalogi, oferty ze stron internetowych i inne materiały stanowi±ce zał±cznik nr  1 do niniejszego Opisu.

 


II. PRZETARG - art. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO - NIE DOTYCZY

 

7. Data i miejsce ogłoszenia przetargu pisemnego:

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…………………

 

8. Liczba otrzymanych ofert: …………………………………………………………….

 

9. Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

Oferta

Kryterium obligatoryjne: cena

Kryterium: ……………

(inne kryterium wskazane przez Beneficjenta)

Kryterium: ……………

(inne kryterium wskazane przez Beneficjenta)

Podsumowanie

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

10. Za najkorzystniejsz± uznano ofertę (należy m.in. podać nazwę i adres wykonawcy):

………………..……………………………………………….…………..……………………………………..…………………..………………..……………………………………………

 

11. Uzasadnienie: ……………………………………………………………………..…………………………..………………………………………………………………………………………................

 

 

III. ZAPYTANIA OFERTOWE

 

12. Zapytanie ofertowe zostało skierowane dnia 11.04.2012r. w formie np.: listu poleconego, e-mailem, faxem i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy ¦wilcza, na stronie internetowej http://www.swilcza.i-gmina.pl oraz za potwierdzeniem odbioru do następuj±cych wykonawców:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy/dostawcy

Adres

Potwierdzenie nadania (zwrotka/e-mai/fax)

Uwagi

1.

Agencja Reklamowa

„HOT Line”

ul. Malczewskiego 10/7

35-114 Rzeszów

Zwrotka

-

2.

Drukarnia TPM Sp.j.

ul. Przy Torze 1

35-205 Rzeszów

Zwrotka

-

3.

Agencja Reklamy i Marketingu „Aprobat” s.c.

ul. Sokoła 4a/2
35-010 Rzeszów

Zwrotka

-

 

 

 

13. Uzasadnienie skierowania zapytania cenę ofertowego do mniej niż 3 wykonawców/dostawców - NIE DOTYCZY

 

14. Liczba otrzymanych ofert:   10

 

15. Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

Oferta

Kryterium obligatoryjne: cena

Podsumowanie

Kolejno¶ć wg kryterium: cena

1.

SZYLDY-REKLAMY  Stanisław Mamczura
ul. D±bka 59

37-600 Lubaczów

5.975,00 zł
netto/ brutto

2

2.

NOVUM – Invest Sp.zo.o.

ul. Bojkowska 53

44-100 Gliwice

8.940,00 zł netto

 10.996,20 zł brutto

6

3.

Art. Master A.Duła, K.Duła, D.Ma¶lanka sp. j.

ul. Scaleniowa 4

93-436 ŁódĽ

13.634,00 zł netto

 16.769,82 zł brutto

10

4.

Agencja Reklamy ALLMAX

ul. Baczyńskiego 1

35-210 Rzeszów

3.750,00 zł netto

 4.612,50 zł brutto

1

5.

DRUKARNIA TPM Prokuski sp.j.

ul. Przy Torze 1

35-205 Rzeszów

10.000,00 zł netto

 12.300,00 zł brutto

8

6.

Przedsiębiorstwo Drogowe EFEKTAR G.Gogola, B.Ł±tka sp.j.

ul. Konarskiego 16

33-100 Tarnów

9.800,00 zł netto

 12.054,00 zł brutto

7

7.

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna ARTON24 Nosek Rafał

ul. Dworcowa 4/10A

39-300 Mielec

5.283,74 zł netto

 6.499,00 zł brutto

3

8.

WIM SYSTEM Warżała i Mac sp.j.

ul. Mickiewicza 57

39-125 Czarna

7.250,00 zł netto

 8.917,50 zł brutto

4

9.

dotMedia  Tomasz Czelej sp.j.

ul. przemysłowa 21

23-210 Kra¶nik

12.829,00 zł netto

 15.779,67 zł brutto

9

10.

Reklama MiK Tomasz Bielak

Jakubowice Konińskie 10A

21-003 Ciecierzyn

7.400,00 zł netto

 9.102,00 zł brutto

5

 

 

16. Za najkorzystniejsz± uznano ofertę (należy m.in. podać nazwę i adres wykonawcy):

 

Oferta nr 4 –     Agencja Reklamy ALLMAX

                            ul. Baczyńskiego 1

                            35-210 Rzeszów

17. Uzasadnienie:   najniższa cena

 

 

IV. INNY TRYB ZASTOSOWANY PRZEZ BENEFICJENTA - NIE DOTYCZY

 

 

18. Opis zastosowanej procedury wraz z szczegółowym uzasadnieniem spełnienia wymogów okrelonych w „Wytycznych Instytucji Zarz±dzaj±cej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze rodków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych”:

..................................................................................................................................

 

 

 

Zał±czniki:

1. Kosztorys inwestorski/szczegółowa wycena robót

2.Cenniki, foldery, katalogi, wydruki stron internetowych lub inne dokumenty -stanowi±ce podstawę wyceny dostaw lub usług

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech