18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
Przetargi ogłoszone (<)
Przetargi rozstrzygnięte (<)
RRG.2512.1.2012
RRG.7011.1.2012
RRG.7011.12.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.042.15.2011
RRG.7011.3.2011
RRG.7011.2.2012
RRG.7021.1.2012
RRG.7011.11.2012
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2012 (<) :: Przetargi rozstrzygnięte (<) :: RRG.7011.12.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.7011.12.2012 - Usługi: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad projektem pn.: „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - II etap”
 
Zawiadomienie:
 
http://www.swilcza.com.pl/ug/przetargi/2012/RRG.7011.12.2012/RRG.7011.12.2012_wybor.pdf
__________________________________________________________________
 

Numer przetargu: RRG.7011.12.2012    pismo:   107/R-RRG-ED/2012

Świlcza, dn. 12.04.2012 r.

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                                      

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 14 000,00 euro - do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8) na usługi, nazwa zadania:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad projektem pn.: „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - II etap”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 4 kwietnia 2012 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11 kwietnia 2012 r. o godz. 10.15.

Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano oferty najkorzystniejsze.

1)     

Na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych - koordynator,

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Marian Batóg

adres: 36-072 Świlcza 528

z ceną brutto 24 900,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset złotych);

2)     

Na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno -   budowlanej,

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Biuro Obsługi Budownictwa

Jan Daszykowski

35-605 Rzeszów, ul. Zawilcowa 1/3

z ceną brutto 2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych);

3)     

Na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Roman Pitera

adres:  35-317 Rzeszów, ul. Tarnopolska 32

z ceną brutto 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 5 (słownie: pięć) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto*

Cz nr 1

Branża

sanitarna

Cz nr 2

Branża

budowlana

Cz nr 3

Branża

elektryczna

1

Marian Batóg

adres: 36-072 Świlcza 528

24 900,00 zł

xxxxx

xxxxx

2

Roman Pitera

adres:  35-317 Rzeszów
ul. Tarnopolska 32

xxxxx

xxxxx

1 800,00 zł

3

Eugeniusz Laska

adres: 35-213 Rzeszów

ul. Dworzysko 42

28 000,00 zł

xxxxx

xxxxx

4

Biuro Obsługi Budownictwa

Jan Daszykowski

35-605 Rzeszów

ul. Zawilcowa 1/3

41 700,00 zł

2 900,00 zł

5 400,00 zł

5

Kultres

adres: 35-505 Rzeszów

ul. Nowosądecka 4/19

33 185,40 zł

xxxxx

xxxxx

Wybrane oferty to oferty najkorzystniejsze odpowiednio dla części nr 1, 2, 3.

Suma cen z ofert najkorzystniejszych, tj. kwota 29 600,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych) nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, tj. kwotę 40 475,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych).

 

 

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-04-12 10:20:56


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech