18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.6.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.6.2012 - Roboty budowlane: Budowa oświetlenia ulicznego drogi Świlcza – za Ośrodkiem Zdrowia w zakresie: lampy od L1 do L4
 
Zawiadomienie: Pobrano z: http://www.swilcza.com.pl/ug/przetargi/2012/RRG.271.06.2012/RRG.271.6.2012_wybor_int.pdf
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.6.2012                                          Świlcza, dn. 09.03.2012 r.

pismo:  77/R-RRG-ED/2012

                                                                               

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa oświetlenia ulicznego drogi Świlcza – za Ośrodkiem Zdrowia
w zakresie: lampy od L1 do L4

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 9 lutego 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 33599-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24 lutego 2012 roku o godzinie 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Mikrotel Sp. z o.o.

adres: 35-030 Rzeszów, ul. Fircowskiego 1

z ceną ryczałtową brutto 15 623,09 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote i dziewięć groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 4 (słownie: cztery) oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

MAR-KA Mariusz Kaczor

adres: 35-304 Rzeszów, ul. Al. Gen. W. Sikorskiego 45C/33

31 519,77 zł

2

F.H.U. „INSIDE” Elektryczne Systemy Instalacyjne Rafał Mulawa

adres: 35-205 Rzeszów, ul. Wspólna 3

17 084,70 zł

3

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Sanitarnych w Rzeszowie PREiS Sp. z o.o.

adres: 35-506 Rzeszów, ul. Krakowska 154a

17 958,00 zł

4

Mikrotel Sp. z o.o.

adres: 35-030 Rzeszów, ul. Fircowskiego 1

15 623,09 zł

Oferta nr 4 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną ryczałtową brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 4 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 19.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

49,5660

49,5660

2

91,4450

91,4450

3

86,9980

86,9980

4

100,0000

100,000

 

Cena z oferty najkorzystniejszej, tj. kwota 15 623,09 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote i dziewięć groszy) nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-03-27 14:55:51


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech