18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zmiana terminu składnia i otwarcia ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany i modyfikacje do SIWZ Nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.8.2012 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Zmiany i modyfikacje do SIWZ Nr 2RRG.271.8.2012 - Dostawa: Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz ...
 
Do pobrania:
 
1. Modyfikacje SIWZ Nr 2
http://www.swilcza.com.pl/ug/przetargi/2012/RRG.271.08.2012/RRG.271.8.2012_zmiana.2.zip
________________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.8.2012                                                                                                     Świlcza, dn. 02.03.2012 r.

pismo:  61/R-RRG-ED/2012

 

                                       

                                                                                                                   

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Świadczenie usługi kompleksowej  polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 16 lutego 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 38903-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert:  9 marca 2012 r.,  godz. 10.00.

   I.     Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniu 21 lutego 2012 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania nr 1

W Rozdziale 16 SIWZ – Istotne postanowienia umowy pkt. 10 widnieje zapis:

„Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany określonych w ofercie cen obejmujących świadczenie usług dystrybucyjnych i cen sprzedaży energii elektrycznej w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług VAT i akcyzy”

Informujemy, że zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo energetyczne dla odbiorców z grupy taryfowej G przedsiębiorstwa obrotu mają obowiązek sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z aktualną Taryfą zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W związku z powyższym nie ma możliwości stosowania ceny dla odbiorców z grupy G wyliczonej w sposób wskazany w SIWZ oraz projekcie umowy. Cena dla grup taryfowych G jest regulowana przez Taryfę dla energii elektrycznej i zgodnie z nią może być zmieniona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o wprowadzenie zapisu w projekcie umowy, który umożliwi rozliczenia punktów poboru należących do grupy G, na podstawie cen zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zastosowanie innych cen energii niż określonych w Taryfie spotkałoby się z sankcją pieniężną na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 6 lub art. 45 ust. 1 pkt. 1 Prawa Energetycznego.

Niedokonanie przez Państwa powyższej zmiany  uniemożliwi złożenie oferty.

Z uwagi na powyższe zwracamy się  z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany określonych w ofercie cen obejmujących świadczenie usług dystrybucyjnych i cen sprzedaży energii elektrycznej w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług VAT i akcyzy. Ceny energii elektrycznej określone w niniejszej umowie w grupie taryfowej G mogą ulec zmianie względem tych określonych w ofercie jeśli zostaną zmienione i zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Rozliczenia z Zamawiającym będą dokonywane na podstawie cen i stawek opłat oraz zasad ich stosowania, wynikających z Taryfy G. Taryfa jest publikowana w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki i wchodzi w życie po jej wprowadzeniu przez Wykonawcę do stosowania zgodnie z postanowieniami Prawa energetycznego. Zmiana ceny w tej taryfie nie wymaga aneksu do umowy a jedynie pisemnego powiadomienia zamawiającego o tym fakcie wraz z załączeniem odpowiedniego dokumentu z zatwierdzeniem wysokości tej stawki przez URE.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na modyfikację przedmiotowego zapisu.

 

Treść pytania nr 2

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia widnieje zapis:

Energia rozliczana:

a) całodobowo w grupie taryfowej C11 - 830 169 kWh,

b) całodobowo w grupie taryfowej C21 - 8 306 kWh,

c) całodobowo w grupie taryfowej G11 - 371 kWh.

Z kolei w formularzu cenowym (załącznik nr 1a) dla taryfy C11 podana jest inna wartość tj. 279306 kWh. Prosimy o dokonanie modyfikacji i sprostowanie z podaniem prawidłowych danych.

Odpowiedź:

Prawidłowa ilość energii w grupie taryfowej C11 wynosi 833 392 kWh.

 

Treść pytania nr 3

W formularzu cenowym (załączniku nr 1a) błędnie podane zostały ilości dla opłat handlowych, opłat stałych, opłat zmiennych i opłat abonamentowych.

Informujemy, że:

a) ilości opłat handlowych wylicza się w następujący sposób:

Ilość punktów poboru energii (np. 10) razy ilość miesięcy (np. 12) objęta umową:

b) ilości opłat stałych wylicza się w następujący sposób:

ilość kW ( 150) razy ilość miesięcy (np. 12)

c) ilości opłat zmiennych wylicza się w następujący sposób:

ilość kWh (np. 899000)

d) ilości opłat handlowych wylicza się w następujący sposób:

Ilość punktów poboru energii (np. 10) razy ilość miesięcy (np. 12) objęta umową:

 

Podane w formularzu cenowym wartość są błędne i uniemożliwiają poprawne obliczenie ceny oferty. Prosimy o sprostowanie.

Odpowiedź:

Poprawiony formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Treść pytania nr 4

Podane moc umowna dla grupy taryfowej C21 to 1 kW. Informujemy, że zgodnie z taryfa Operatora Systemu Dystrybucyjnego w przypadku taryfy C21 minimalna wartość winna wynosić 40 kW.

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o poprawienie i podanie prawidłowej wartości. Jeżeli będzie niższa niż 40 kW wówczas nie może być to taryfa C21 a C11.

Odpowiedź:

Wg zawartej umowy jest to taryfa C 21 a moc zainstalowana wynosi 37kW.

  II.     Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)     specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 5: tabela - wykaz oświetlenia ulicznego
w Gminie Świlcza, poz. 1:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Punkt poboru energii elektrycznej – Bzianka,

Grupa taryfowa: C11

Moc przyłączeniowa obiektu:

kW          nr układu                 kWh

1             5332/0156              4 102

3             5332/0176              1 090

5             5334/0176            17 521

2             5334/0177              1 601

3             5412/0189                     0

1                    03200               6 357

Ogólna moc przyłączeniowa obiektu: 15 kW,

Liczba układów: 6

Planowane zużycie energii kWh: 30 671 kWh

Ø  nowe brzmienie:

Punkt poboru energii elektrycznej – Bzianka,

Grupa taryfowa: C11

Moc przyłączeniowa obiektu:

kW          nr układu                 kWh

1             5332/0156              4 102

3             5332/0176              1 090

5             5334/0176            17 521

2             5334/0177              1 601

3             5412/0189                     0

3                    03200               6 357

Ogólna moc przyłączeniowa obiektu: 17 kW,

Liczba układów: bez zmian

Planowane zużycie energii kWh: bez zmian;

Zmienia się również ogólna moc przyłączeniowa oświetlenia ulicznego z  217 kW na 219 kW.

2)     specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 7: tabela - wykaz budynków
i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza,

a)     poz. 11:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Punkt poboru energii elektrycznej – Dom Ludowy w Bratkowicach,

Grupa taryfowa: C11

Moc przyłączeniowa obiektu:

kW          nr układu                 kWh

9             5411/007                6 872

4             5411/010                   124

Ogólna moc przyłączeniowa obiektu: 13 kW,

Liczba układów: 2,

Planowane zużycie energii kWh: 6 996 kWh;

Ø  nowe brzmienie:

Punkt poboru energii elektrycznej – Budynek Wielofunkcyjny Bratkowice,

Grupa taryfowa: C11

Moc przyłączeniowa obiektu:

kW          nr układu                 kWh

9             01/000002097       6 872

4             01/000002098          124

Ogólna moc przyłączeniowa obiektu: bez zmian,

Liczba układów: bez zmian,

Planowane zużycie energii kWh: bez zmian;

b)     poz. 12 (str. 7 i 8):

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Punkt poboru energii elektrycznej – Dom Ludowy w Dąbrowie,

Grupa taryfowa: C11

Moc przyłączeniowa obiektu:

kW          nr układu                 kWh

21           5416/088                   95

9             5416/090                     0

7             5416/089              1 931

Ogólna moc przyłączeniowa obiektu: 37 kW,

Liczba układów: 3,

Planowane zużycie energii kWh: 2 026 kWh;

Ø  nowe brzmienie:

Punkt poboru energii elektrycznej – Dom Ludowy w Dąbrowie,

Grupa taryfowa: C11

Moc przyłączeniowa obiektu:

kW          nr układu                            kWh

9             01/5416/0090/0                      95

4             01/5416/0091/0                       0

21           01/5416/0124/0   1         1 931

Ogólna moc przyłączeniowa obiektu: 34 kW,

Liczba układów: bez zmian,

Planowane zużycie energii kWh: bez zmian;

c)     poz. 15 (str. 8):

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Punkt poboru energii elektrycznej – Obiekt Handlowy w Bratkowicach,

Grupa taryfowa: C11

Moc przyłączeniowa obiektu:

kW          nr układu                 kWh

4             02925                       6 209

Ogólna moc przyłączeniowa obiektu: 4 kW,

Liczba układów: 1,

Planowane zużycie energii kWh: 6 209 kWh;

Ø  nowe brzmienie:

Punkt poboru energii elektrycznej – Obiekt Handlowy w Bratkowicach,

Grupa taryfowa: C11

Moc przyłączeniowa obiektu:

kW          nr układu                 kWh

7             02925                       6 209

Ogólna moc przyłączeniowa obiektu: 7 kW,

Liczba układów: bez zmian,

Planowane zużycie energii kWh: bez zmian;

3)     specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 9: tabela - wykaz jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza,

a)     poz. 26:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Punkt poboru energii elektrycznej – Gminne Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą
w Trzcianie,

Grupa taryfowa: C11

Moc przyłączeniowa obiektu:

kW          nr układu                 kWh

                                                 1 096

                                                  405

                                                 9 050

16      5416/107/16            14 496

Ogólna moc przyłączeniowa obiektu: 16 kW,

Liczba układów: 1,

Planowane zużycie energii kWh: 25 047 kWh;

Ø  nowe brzmienie:

Punkt poboru energii elektrycznej – Gminne Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą
w Trzcianie,

Grupa taryfowa: C11

Moc przyłączeniowa obiektu:

kW          nr układu                 kWh

16           01/000002100        405

16           01/000002101      1 096

17           01/000010324      9 050

40           01/000010323    14 496

Ogólna moc przyłączeniowa obiektu: 89 kW,

Liczba układów: 4,

Planowane zużycie energii kWh: bez zmian;

b)     poz. 29:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Punkt poboru energii elektrycznej – Szkoła Podstawowa w Bratkowicach nr 3,

Grupa taryfowa: C11

Moc przyłączeniowa obiektu:

kW          nr układu                              kWh

               01/5411/0006/0 25A         

7             01/5411/0122/0 25A          6 147

Ogólna moc przyłączeniowa obiektu: 7 kW,

Liczba układów: 2,

Planowane zużycie energii kWh: 6 147 kWh;

Ø  nowe brzmienie:

Punkt poboru energii elektrycznej – Szkoła Podstawowa w Bratkowicach nr 3,

Grupa taryfowa: C11

Moc przyłączeniowa obiektu:

kW          nr układu                              kWh

7             01/5411/0006/0 25A          6 246

7             01/5411/0122/0 25A               61

Ogólna moc przyłączeniowa obiektu: 14 kW,

Liczba układów: 2,

Planowane zużycie energii kWh: 6 307 kWh;

c)     poz. 32 (str. 9 i 10):

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Punkt poboru energii elektrycznej – Zespół Szkół w Dąbrowie,

Grupa taryfowa: G11

Moc przyłączeniowa obiektu:

kW          nr układu                              kWh

               01/5416/0132/0 25A         

               01/000008694 25A           

12           01/000008981 25A            371

Ogólna moc przyłączeniowa obiektu:12 kW,

Liczba układów: 3,

Planowane zużycie energii kWh: 371 kWh;

Ø  nowe brzmienie:

Punkt poboru energii elektrycznej – Zespół Szkół w Dąbrowie,

Grupa taryfowa: G11

Moc przyłączeniowa obiektu:

kW          nr układu                              kWh

4             01/5416/0132/0 25A            40

7             01/000008694 25A               4

4             01/000008981 25A            341

Ogólna moc przyłączeniowa obiektu: 15 kW,

Liczba układów: bez zmian,

Planowane zużycie energii kWh: 385;

d)     poz. 35 (str.10):

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Punkt poboru energii elektrycznej – Zespół Szkół w Trzcianie

Grupa taryfowa: C11

Moc przyłączeniowa obiektu:

kW          nr układu                              kWh

               01/5416/0122/0  

                40           01/5416/0123/0                  47 383

Ogólna moc przyłączeniowa obiektu: 40 kW,

Liczba układów: 2,

Planowane zużycie energii kWh: 47 383;

Ø  nowe brzmienie:

Punkt poboru energii elektrycznej – Zespół Szkół w Trzcianie

Grupa taryfowa: C11

Moc przyłączeniowa obiektu:

kW          nr układu                              kWh

40           01/5416/0122/0                   32 137

                40           01/5416/0123/0                  18 309

Ogólna moc przyłączeniowa obiektu: 80 kW,

Liczba układów: bez zmian,

Planowane zużycie energii kWh: 50 446;

e)     poz. 36 (str.10):

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Punkt poboru energii elektrycznej – Zespół Szkół w Świlczy

Grupa taryfowa: C21

Moc przyłączeniowa obiektu:

kW          nr układu                              kWh       

                1                                                            8 306

Ogólna moc przyłączeniowa obiektu: 1 kW,

Liczba układów: 1,

Planowane zużycie energii kWh: 8 306;

Ø  nowe brzmienie:

Punkt poboru energii elektrycznej – Zespół Szkół w Świlczy

Grupa taryfowa: C21

Moc przyłączeniowa obiektu:

kW          nr układu                    kWh 

                37           płatnik 001280

WO 01/89                  8 675

Ogólna moc przyłączeniowa obiektu: 37 kW,

Liczba układów: 1,

Planowane zużycie energii kWh: 8 675;

f)      poz. 41 (str.11):

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Punkt poboru energii elektrycznej – Środowiskowy Dom Samopomcy w Woliczce

Grupa taryfowa: C11

Moc przyłączeniowa obiektu:

kW          nr układu                              kWh

7             01/000006263                   12 171

Ogólna moc przyłączeniowa obiektu: 7 kW,

Liczba układów: 1,

Planowane zużycie energii kWh: 12 171;

Ø  nowe brzmienie:

Punkt poboru energii elektrycznej – Środowiskowy Dom Samopomcy w Woliczce

Grupa taryfowa: C11

Moc przyłączeniowa obiektu:

kW          nr układu                              kWh

14           01/000006263                 12 171

Ogólna moc przyłączeniowa obiektu: 14  kW,

Liczba układów: 1,

Planowane zużycie energii kWh: 12 171;

Ø  Zmienia się ogólna moc przyłączeniowa jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza:

1)  w taryfie C 11 – z 332 kW na 459 kW,

2)  w taryfie G 11 – z 12 kW na 15 kW,

3)  w taryfie C 21 – z 1 na 37 kW;

Ø  Zmienia się ogólna ilość kWh dla poszczególnych taryf jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza:

1) w taryfie C 11 –  z 279 306 na 282 529 kWh,

2) w taryfie G 11 – z 371 na 385 kWh,

3) w taryfie C 21 – z 8 306 na 8 675 kWh;

Ø  Zmienia się ogólna ilość kWh dla jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza –  z 287 983  na 291 589 kWh.

Ø  Zmienia się ogólna moc przyłączeniowa (kW) dla poszczególnych taryf:

1) w taryfie C 11  - z 734 na 863 kW,

2) w taryfie G 11 – z 12 na 15 kW,

3) w taryfie C 21 – z  1 na 37 kW;

Ø  Zmienia się ogólna ilość układów pomiarowych w taryfie C11 z 118 na 121.

4)     specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 24, pkt 10 projektu umowy:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany określonych w ofercie cen obejmujących świadczenie usług dystrybucyjnych  i cen sprzedaży energii elektrycznej w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług VAT i akcyzy.

Ø  nowe  brzmienie:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany określonych w ofercie cen obejmujących świadczenie usług dystrybucyjnych i cen sprzedaży energii elektrycznej w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług VAT i akcyzy. Ceny energii elektrycznej określone w niniejszej umowie w grupie taryfowej G mogą ulec zmianie względem tych określonych w ofercie jeśli zostaną zmienione i zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Rozliczenia
z Zamawiającym będą dokonywane na podstawie cen i stawek opłat oraz zasad ich stosowania, wynikających z Taryfy G. Taryfa jest publikowana w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki
i wchodzi w życie po jej wprowadzeniu przez Wykonawcę do stosowania zgodnie
z postanowieniami Prawa energetycznego. Zmiana ceny w tej taryfie nie wymaga aneksu do umowy a jedynie pisemnego powiadomienia zamawiającego o tym fakcie wraz z załączeniem odpowiedniego dokumentu z zatwierdzeniem wysokości tej stawki przez URE.

5)     specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 4, pkt 3.3:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza, na warunkach określonych w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zm.), zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, Kodeksem cywilnym oraz zasadami określonymi w koncesjach.

Zużycie energii:

Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy według danych za rok 2011 wynosi 838 846 kWh, w tym dla potrzeb:

a)     oświetlenia ulicznego – 436 449  kWh,

b)     budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza – 114 414 kWh,

c)     jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza – 287 983 kWh.

Energia rozliczana:

a)     całodobowo w grupie taryfowej C11 - 830 169  kWh,

b)     całodobowo w grupie taryfowej C21 - 8 306  kWh,

c)     całodobowo w grupie taryfowej G11 - 371  kWh.

Ilości podane wyżej są ilościami szacunkowymi, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianej energii elektrycznej.

Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

Ø  nowe brzmienie:

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza, na warunkach określonych w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zm.), zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, Kodeksem cywilnym oraz zasadami określonymi w koncesjach.

Zużycie energii:

Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy według danych za rok 2011 wynosi 842 452 kWh, w tym dla potrzeb:

a)  oświetlenia ulicznego – 436 449  kWh,

b)  budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza – 114 414 kWh,

c)  jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza – 291 589 kWh.

Energia rozliczana:

a)  całodobowo w grupie taryfowej C11 - 833 392 kWh (436 449 + 114 414 + 282 529),

b)  całodobowo w grupie taryfowej C21 - 8 675 kWh,

c)  całodobowo w grupie taryfowej G11 - 385  kWh.

Ilości podane wyżej są ilościami szacunkowymi, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianej energii elektrycznej.

Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech