18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.1.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.01.2012 - Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2012 roku
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.1.2012                                                     Świlcza, dn. 01.02.2012 r.

pismo:  27/R-RRG-ED/2012

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

                                                                                      

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2012 roku

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 11 stycznia 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 10999-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu  20 stycznia 2012 r., o godz. 10.15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

„WILIMEX” Sp. z o.o.

adres: 36-053 Kamień, Łowisko 103

z ceną brutto za całość 104 476,20 zł  (słownie: sto cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 5 (słownie: pięć) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

„WILIMEX” Sp. z o.o.

adres: 36-053 Kamień, Łowisko 103

104 476,20 zł

2

ART-WIK Zbigniew Płodzień

adres: 36-002 Jasionka 670A

114 795,90 zł

3

Firma Handlowo – Usługowa „DROZD-BUD” Piotr Drozd

adres: 38-533 Nowosielce 50

112 409,70 zł

4

„MARWO BIS” Sp. z o.o.

adres: 36-053 Kamień, Łowisko 103

110 208,00 zł

5

Firma Transportowo – Usługowa „BOTRANS” Bożena Czapka

adres: 39-123 Czarna Sędziszowska 258

107 551,20  

Oferta nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 1 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 14.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

100,0000

100,0000

2

91,0104

91,0104

3

92,9423

92,9423

4

94,7991

94,7991

5

97,1409

97,1409

 

Cena z oferty najkorzystniejszej, tj. kwota 104 476,20 zł  (słownie: sto cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia groszy) przewyższa kwotę, którą Zamawiający odczytał bezpośrednio przed otwarciem ofert, tj. kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), jednak Zamawiający  może zwiększyć  tę kwotę do ceny z oferty najkorzystniejszej.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-02-23 14:30:07


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech