18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.3.2012 :: Modyfikacje i wyjaśnienia SIWZRRG.271.3.2012 - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza
 
Do pobrania:
 
1. Modyfikacja SIWZ
________________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.3.2012                                             Świlcza, dn. 31.01.2012 r.

pismo:  24/R-RRG-ED/2012                                     

                                                                                      

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 20 stycznia 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 20040-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert:  3 lutego 2012 r.,  godz. 10.00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniu 26 stycznia 2012 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania nr 1

W pkt 16 SIWZ – Istotne postanowienia umowy widnieje zapis:

„Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.”

Informujemy, że przedmiotowe postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji winno obejmować w ofercie wszystkie elementy cenotwórcze z tym związane tj. ceny za sprzedaż energii elektrycznej (ceny za energię elektryczną oraz opłaty handlowe) oraz za dystrybucje energii elektrycznej (składnik stały stawki sieciowej, stawka opłaty przejściowej, składnik zmienny stawki sieciowej, stawka jakościowe, stawka opłaty abonamentowej).

W załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz oferty nie ma wykazanych składników opłaty za usługę dystrybucji energii.

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o dokonanie modyfikacji Załącznika Nr 1 do SIWZ – Formularz ofert zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ.

 

Poniżej przedstawiamy możliwe rozwiązanie jak może wyglądać formularz oferty:

 

Grupa taryfowa

Opis usługi

Podział na strefy

Ilość szacunkowa

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto

 

 

1. Energia elektryczna czynna

Strefa całodobowa

 

kWh

 

 

 

 

2. Opłata handlowa

 

x m-cy

 

 

 

 

 

3. Składnik stały stawki cenowej

Strefa całodobowa

 

kW/m

 

 

 

 

 

4. Stawka opłaty przejściowej

 

kW/m

 

 

 

 

 

5. Składnik zmienny stawki sieciowej

 

kW/m

 

 

 

 

 

6. Stawka jakościowa

 

kW/m

 

 

 

 

 

7. Stawka opłaty abonamentowej

 

 

x m-cy

 

 

 

 

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

 

Treść pytania nr 2

W pkt 16 SIWZ – Istotne postanowienia umowy pkt. 1  widnieje zapis:

„Przedmiotem umowy jest sprzedaż energii elektrycznej, świadczenie usług przesyłania i dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza, na warunkach określonych w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zm.), zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, Kodeksem cywilnym oraz zasadami określonymi w koncesjach.”

Z uwagi na fakt iż właścicielem sieci dystrybucyjnej jest właściwy Operator Systemu Dystrybucyjny, który świadczy usługę dystrybucji energii elektrycznej na podstawie zawartej umowy z Wykonawca. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie następującej modyfikacji przedmiotowego zapisu: „Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej, polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza, na warunkach określonych w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zm.), zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, Kodeksem cywilnym oraz zasadami określonymi w koncesjach.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

 

Treść pytania nr 3

W pkt 16 SIWZ – Istotne postanowienia umowy pkt. 8  widnieje zapis:

„Rozliczenia 2 miesięczne, oddzielnie dla każdego z obiektów na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz stawki jednostkowej określonej w ofercie stanowiącej załącznik do umowy.”

Wykonawca informuję, że zgodnie z zatwierdzoną taryfa OSD – PGE Dystrybucja S.A. zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 16 grudnia 2011 r. rozdziałem 2 pkt. 2.3 okresy rozliczeniowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami i ogólne zasady rozliczeń ppkt. 2.3.1.5. Oddział Rzeszów  lit. c) okres rozliczeniowy dla grupy taryfowej  C 21 wynosi 1 miesiąc. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji przedmiotowego zapisu:

„Okres rozliczeniowy jest zgodny z taryfą Operatora Sytemu Dystrybucyjnego.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

Treść pytania nr 4

W pkt 16 SIWZ – Istotne postanowienia umowy pkt. 9  widnieje zapis:

„Cena jednostkowa netto za 1 kWh obejmuje koszty związane z wytworzeniem, przesyłem i dystrybucją energii, koszty związane z przeprowadzaniem bieżących kontroli oraz odczytów układów pomiarowo – rozliczeniowych oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy i pozostanie niezmieniona przez okres obowiązywania niniejszej umowy.”

Informujemy, że cena jednostkowa netto za 1 kWh nie może zawierać stawek i opłat związanych z dystrybucją energii elektrycznej np. dystrybucja zawiera stawki jednostkowe w kW.

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji przedmiotowego zapisu:

„Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucji przeprowadza się wg cen i stawek opłat za energię elektryczną i cen i stawek opłat  za usługi dystrybucji określonych w ofercie stanowiącej Załącznik … do Umowy. Zamawiający  przewiduje możliwość dokonania zmiany określonych w ofercie cen obejmujących świadczenie usług dystrybucji w przypadku zmiany cen i stawek opłat Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów na podstawie aktualnej taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w trybie określonym przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz.625 z późn. zm.) Zmiany cen i stawek opłat dokonywane będą od dnia wejścia w życie nowej taryfy OSD.” Jednocześnie powyższa zmiana winna być uwzględniona w pkt. 14 istotnych postanowień umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

 

Treść pytania nr 5

W pkt 16 SIWZ – Istotne postanowienia umowy pkt. 13 lit d )  widnieje zapis:

„zmiany wysokości ustawowej stawki podatku VAT, w takim przypadku odpowiednio ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto).”

Z uwagi na możliwość zmiany przepisów przez ustawodawcę skutkującymi zmianą wysokości stawki podatku akcyzowego Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji przedmiotowego zapisu: „zmiany wysokości ustawowej stawki podatku VAT i podatku akcyzowego, w takim przypadku odpowiednio ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto).”

Jednocześnie powyższa zmiana winna być uwzględniona w pkt. 14 istotnych postanowień umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

 

Treść pytania nr 6

Dotyczy pkt 16 SIWZ – Istotne postanowienia umowy pkt. 13

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający będzie rozliczany również w grupie taryfowej G, która jest zatwierdzana przez Prezesa URE Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w pkt.13 lit e) o następującej treści:

„ceny w grupie taryfowej G, mogą ulec zmianie względem tych określonych w ofercie jeśli zostaną zmienione i zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Taryfy, podlegające zatwierdzeniu przez Prezesa URE, wchodzą w życie nie wcześniej niż 14 dni od daty ich opublikowania w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.”

Jednocześnie powyższa zmiana winna być uwzględniona w pkt. 14 istotnych postanowień umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-02-23 14:27:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech