Załącznik Nr 2

do Statutu Gminy Świlcza

 

 

 

 

REGULAMIN

RADY GMINY ŚWILCZA

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

 

Regulamin określa tryb działania Rady Gminy Świlcza, a w szczególności tryb obradowania na sesjach i podejmowania uchwał.

 

§ 2

 

1.    Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej.

2.    Rada Gminy Świlcza liczy 15 radnych, którzy obradują na sesjach oraz posiedzeniach komisji.

3.    Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących.

 

§ 3

 

Tryb zwoływania I sesji Rady, jej przebieg, prawa i obowiązki radnego oraz ochronę prawną radnego określa szczegółowo ustawa o samorządzie gminnym.

 


 

 II. Sesje

 

1. Zasady ogólne

 

§ 4

 

Rada Gminy rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

 

§ 5

 

Rada Gminy odbywa swoje sesje zwyczajne w liczbie potrzebnej do wykonania zadań Rady, jednak nie mniejszej niż 4 w roku.

 

§ 6

 

Rada Gminy uchwala plany, w których określa podstawowe tematy obrad sesji, przewidywane sposoby ich realizacji oraz ważniejsze zadania dla Wójta, komisji, radnych oraz jednostek podporządkowanych.

 

§ 7

 

1.    Rada Gminy może odbywać sesje nadzwyczajne zwoływane przez Przewodniczącego Rady na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, poświęcone sprawom szczególnie pilnym i uzasadnionym, wymagających natychmiastowego rozstrzygnięcia. W tym przypadku Przewodniczący winien zwołać sesję w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

2.    Przewodniczący Rady na wniosek podmiotów wymienionych w ust.1 może zwołać również tzw. sesje uroczyste organizowane dla nadania szczególnie uroczystego charakteru obchodom świąt i rocznic ważnych z punktu widzenia historii państwowości polskiej.

3.    W czasie odbywania sesji, o których mowa w ust. 2 dopuszczalne jest pominięcie w porządku obrad niektórych elementów proceduralnych i wprowadzenie elementów uroczystych /wręczenie odznaczeń, wprowadzenie sztandaru, uchwalenie rezolucji na aktualne tematy społeczno-polityczne itp./

 

 

2. Przygotowanie sesji

 

 

§ 8

 

Sesje przygotowuje – ustalając porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę sesji – Przewodniczący Rady przy współpracy z Wójtem i przewodniczącymi komisji stałych.

 

§ 9

 

1.    O sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem obrad – wysyłając zawiadomienia zawierające dane o miejscu i czasie rozpoczęcia sesji, porządek obrad oraz projekty uchwał. Termin ten nie obowiązuje w razie zwoływania sesji nadzwyczajnej.

2.    Materiały na sesję poświęcone uchwalaniu budżetu Gminy i udzieleniu absolutorium przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

3.    W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust.1 i 2 Rada Gminy może podjęć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczeniu sesji może być zgłoszony tylko na początku obrad.

 

§ 10

 

       Przewodniczący Rady powiadamia o sesji radnych Gminy, sołtysów, a w miarę potrzeby posłów z terenu województwa, radnych wojewódzkich i powiatowych jak również przedstawicieli innych organów administracji publicznej i organizacji społeczno – zawodowych.

 

 

3. Obradowanie na sesjach

 

 

§ 11

 

1.    Sesje Rady Gminy są jawne, co oznacza, że Przewodniczący podaje do wiadomości publicznej informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad co najmniej 5 dni przed sesją w drodze specjalnych obwieszczeń.

2.    Jawność sesji oznacza ponadto, że podczas obrad w sali może być obecna publiczność, zajmująca wyznaczone w tym celu miejsca.

§ 12

 

       Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy objęte z mocy przepisów szczególnych tajemnicą państwową lub służbową, jawność sesji zostaje wyłączona i Rada Gminy obraduje przy drzwiach zamkniętych. Wyłączenie jawności sesji oznacza, że podczas obrad mogą być obecne tylko osoby zaproszone do udziału w sesji.

 

§ 13

 

Rada Gminy obraduje i podejmuje uchwały przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby radnych /quorum /.

 

§ 14

 

1.    Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu, jednakże na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby radnych, Rada może postanowić o kontynuowaniu obrad w innym terminie, na następnym posiedzeniu tej samej sesji. Może to nastąpić w szczególności ze względu na niemożność rozpatrzenia całości spraw porządku obrad na jednym posiedzeniu, uzasadnione poszerzenie porządku, potrzebę opracowania dodatkowych materiałów, dużą liczbę dyskutantów lub inne przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie bądź rozstrzygnięcie spraw.

2.    Przewodniczący Rady postanawia o przerwaniu posiedzenia w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, wyznaczając nowy, bądź przewidywany termin jego zwołania. Fakt przerwania posiedzenia oraz nazwiska i imiona radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili obrady, co spowodowało brak quorum, odnotowuje się w protokole.

3.    Z radnymi, o których mowa w ust.2 Przewodniczący Rady przeprowadza rozmowy wyjaśniające. O wnioskach wynikających z tych rozmów informuje Radę.

4.    Radni stwierdzają swą obecność na sesji podpisem na liście obecności przed rozpoczęciem sesji.

 

§ 15

 

Sesję otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go na posiedzeniu Wiceprzewodni­czący wyznaczony przez Przewodniczącego.

 


§ 16

 

1.    Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły „Wysoka Rado, otwieram ... /nr sesji /sesję Rady Gminy”.

2.    Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza pr­awomocność bądź też nieprawomocność obrad. Dokonuje tego na podstawie przedłożonej mu listy obecności.

3.    W przypadku braku quorum Przewodniczący Rady zamyka obrady wyznaczając nowy bądź przewidywany termin sesji. W protokole odnotowuje się przyczyny, dla których sesja się nie odbyła.

 

§ 17

 

Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

 

§ 18

 

1.    Przewodniczący Rady Gminy prowadzi obrady według ustalonego porządku, przy czym w uzasadnionych przypadkach za zgodą radnych wyrażoną w trybie określonym w §17 może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów.

2.    Przewodniczący Rady Gminy udziela głosu według kolejności zgłoszeń, lecz może także w uzasadnionych przypadkach, udzielić głosu poza kolejnością.

3.    Czas trwania wystąpienia w dyskusji nie powinien przekraczać 10 minut, a powtórne zabranie głosu w tej samej sprawie 3 minuty. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący obrad może przedłużyć lub skrócić czas wystąpienia.

4.    W ciągu całej sesji Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością radnym, chcącym zgłosić wniosek o charakterze formalnym, którego przedmiotem mogą być w szczególności sprawy:

-         odroczenia sesji,

-         wprowadzenia tajności obrad,

-         kontynuowanie obrad na następnym posiedzeniu,

-         stwierdzenia quorum,

-         zdjęcia danego tematu z porządku obrad,

-         zakończenie dyskusji i przystąpienia do głosowania,

-         zamknięcie listy mówców,

-         ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,

-         tajnego głosowania,

-         przeliczenia głosów.

5.    Przewodniczący obrad poddaje wniosek o charakterze formalnym pod głosowanie. Rada decyduje w tych sprawach zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 

§ 19

 

1.    Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad, może czynić uwagi dotyczące przestrzegania formy i czasu trwania wystąpień.

 

2.    Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad przez osoby spoza Rady, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji.

 

3.    W przypadku stwierdzenia, że radny w wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad, bądź przekracza przeznaczony dlań czas, Przewodniczący przywołuje go do „do rzeczy”. Po dwukrotnym przywołaniu Przewodniczący może pozbawić radnego głosu.

 

4.    W przypadku gdy forma lub treść wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji, Przewodniczący przywołuje radnego „do porządku”, a jeśli przywołanie nie odniosło skutku, odbiera mu głos, polecając odnotowanie tego faktu w protokole sesji.

5.    Postanowienia ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję.

 

§ 20

 

Przewodniczący może zdecydować o przyjęciu do protokołu sesji wystąpienia lub oświadczenia radnego nie wygłoszonego bezpośrednio w trakcie obrad, o czym obowiązany jest powiadomić Radę.

 

§ 21

 

Przewodniczący obrad może udzielać głosu osobom spośród publiczności, po uprzednim wyrażeniu przez nich takiej chęci i podaniu przedmiotu sprawy, w której zamierzają się wypowiedzieć.

 

§ 22

 

1.    Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję wypowiadając formułę „Wysoka Rado, zamykam .... /nr sesji/ sesję Rady Gminy w Świlczy”. Czas od otwarcia sesji aż do jej zamknięcia uznaje się za czas trwania sesji Rady

2.    Postanowienie ust. 1 dotyczy również sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 

§ 23

 

1.    Warunki organizacyjne niezbędne dla prawidłowej pracy Rady Gminy na sesji, dotyczące zwłaszcza miejsca obrad oraz bezpieczeństwa radnych i innych osób uczestniczących w sesji, a także porządku po jej zakończeniu-zapewnia Wójt działając w tym zakresie w porozumieniu z Przewodniczącym Rady.

2.    Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla tego miejsca.

 

§ 24

 

1.    Z każdej sesji pracownik d/s obsługi Rady sporządza protokół, stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych i zaproszonych osób spoza Rady oraz podjęte przez Radę uchwały.

2.    Protokół wykłada się do wglądu i ewentualnych uzupełnień w siedzibie Urzędu Gminy u pracownika d/s obsługi Rady oraz przed rozpoczęciem następnej sesji.

3.    Przebieg sesji rejestrowany jest na kasetach magnetofonowych, które przechowywane są jako zapis archiwalny do 6 miesięcy po upływie kadencji Rady.

 

 

4. Uchwały Rady Gminy

 

§ 25

 

1.    Sprawy będące przedmiotem obrad na sesji, Rada Gminy rozstrzyga w formie uchwał.

2.    Uchwałą Rady jest każdy akt woli wyrażony na sesji, który wywołuje określone skutki w sposób bezpośredni lub pośredni.

3.    Podjęcie uchwały może nastąpić z zachowaniem warunków określonych do jej tworzenia.

4.    Uchwały mają postać odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane w protokole sesji.

 

§ 26

 

Uchwały podejmowane są zwykłą większością, głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że inny tryb przewidują przepisy ustawy o samorządzie terytorialnym bądź inne ustawy lub Statut Gminy.

 

§ 27

 

1.    Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Gminy mogą występować:

1/ Radny Rady,

2/ Komisje Gminy,

3/ Wójt.

2.    Z inspiracją wykonania inicjatywy uchwałodawczej w określonej sprawie - w stosunku do podmiotów wymienionych w ust.1 mogą występować organizacje społeczne i zawodowe działające na terenie Gminy oraz mieszkańcy w drodze postulatów zgłaszanych na spotkaniach z radnymi.

 

§ 28

 

1.    Podmiot uprawniony do wykonania inicjatywy uchwałodawczej przedstawia swoje propozycje w tym przedmiocie Wójtowi, a jeśli działanie tego podmiotu spowodowane jest wnioskami, o których mowa w § 27 ust. 2, okoliczność tę wymienia się w uzasadnieniu.

2.    Wnioski w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Gminy, a także projekty uchwał przedstawia Radzie Wójt wraz z uzasadnieniem i wymaganymi opiniami właściwych Komisji

3.    Wójt nie może uchylić się od przedstawienia Radzie wniosku zgłoszonego przez podmiot uprawniony do wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą.

 

§ 29

 

1.    Uchwały Rady powinny zawierać:

-         numer, datę i tytuł,

-         podstawę prawną,

-         merytoryczną regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały,

-         termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualnie czas jej obowiązywania,

-         rozstrzygnięcia, dotyczące ogłoszenia uchwały, jeżeli nie wynika ono z przepisów prawa, a także formę jej popularyzacji,

-         przepisy przejściowe derogacyjne,

-         określenie organów odpowiedzialnych za jej wykonanie.

2.    W przygotowaniu projektów uchwał pomoc merytoryczną, organizacyjną i prawną zapewnia Wójt lub wskazane przez niego jednostki i osoby.

 

§ 30

 

1.    Uchwały Rady Gminy podpisuje Przewodniczący Rady Gminy lub Wiceprzewodniczący, który obradom przewodniczy.

2.    Oryginały uchwał ewidencjonuje i przechowuje wraz z protokołem sesji pracownik d/s obsługi Rady.

 

 

5. Tryb głosowania

 

§ 31

 

Rada Gminy stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz postanowień Statutu Gminy, podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą, bezwzględną lub kwalifikowaną większością głosów.

 

§ 32

 

1.    W przypadku zgłoszenia poprawek do projektu uchwały w postaci uzupełnień, skreśleń, zmian brzmienia treści, porządku przepisów - ich treść musi być dokładnie sprecyzowana wraz z ustaleniem miejsca tej poprawki w projekcie uchwały.

2.    Zgłoszone poprawki poddawane są kolejno pod głosowanie i w zależności od wyników głosowania są one wprowadzane lub nie wprowadzane do projektu uchwały.

3.    Projekt uchwały z wniesionymi do niej poprawkami poddawany jest w całości do głosowania.

 


§ 33

 

1.    W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy ważnie oddane uznaje się te, które oddano „za”, ”przeciw” oraz „wstrzymujące się”.

2.    W głosowaniu tajnym radni głosują przy pomocy kart opatrzonych pieczęcią Rady Gminy w sposób zgodny z regulaminem ustalonym przez Radę.

 

§ 34

 

1.    Zwykła większość głosów jest to: większość głosów „za”, przewyższająca co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciwnych”, niezależnie od tego, ile było głosów „wstrzymujących” się.

2.    Bezwzględna liczba głosów, jest to liczba oddanych głosów „za” przewyższająca co najmniej o jeden głos połowę oddanych głosów /co najmniej 50% + 1 głos/, jeżeli w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa ogólnej liczby radnych.

§ 35

 

1.    Głosowanie w trybie jawnym przeprowadza Przewodniczący Rady Gminy przy pomocy Wiceprzewodniczących.

2.    Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza powołana na sesji spośród radnych Komisja Skrutacyjna, która przedstawia projekt regulaminu głosowania, przeprowadza głosowanie a następnie sporządza protokół z wykonania tych czynności.

 

§ 36

 

1.    W głosowaniu biorą udział jedynie członkowie Rady.

2.    Wyniki głosowania ogłasza bezzwłocznie przewodniczący obrad.

3.    Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Głosowanie tajne stosuje się w przypadku wyboru i odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.

4.        a) Rada Gminy wybiera Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

b) Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje jego Zastępca.

c) Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy w trybie określonym w ppkt. a

5.    Uchwały Rady w sprawie przeprowadzenia referendum podejmowane są większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

6.    Uchwała budżetowa oraz uchwały dotyczące zobowiązań finansowych zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady.


 

6.   Tryb powoływania przez Radę Gminy Przewodniczącego Rady, jego Zastępców oraz przewodniczącego Komisji

 

 

 

§ 37

 

1.    Na pierwszej sesji po wyborach, Rada Gminy wybiera w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczą-cych Rady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

2.    Na pierwszej sesji dokonuje się również wyboru przewodniczących komisji stałych w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

3.        Przewodniczącego Rady Gminy wybiera się spośród radnych z dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych uczestniczących w sesji. Rada Gminy może postanowić o ograniczeniu liczby kandydatów.

4.        W przypadku, gdy żaden z kandydatów na Przewodniczącego Rady nie uzyska w pierwszej turze wyborów wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się ograniczając je do dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali w stosunku do pozostałych największą liczbę głosów.

5.        Wiceprzewodniczących Rady wybiera się odrębnie w myśl zasad ustalonych w ust. 3 i 4.

6.        Przewodniczących komisji stałych wybiera się odrębnie spośród radnych nie pełniących funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

7.        Wybór na stanowiska, o których mowa w ust. 3, 5 i 6 Rada Gminy stwierdza uchwałami odrębnie dla wyboru Przewodniczącego, odrębnie dla wyboru Wiceprzewodniczącego i odrębnie dla wyboru przewodniczących komisji, przy czym łącznie dla Wiceprzewodniczących i łącznie w odniesieniu do przewodniczących komisji.

 

§ 38

 

1.        Rada Gminy może dokonać w toku kadencji w trybie określonym w § 37 ust. 1 zmian na stanowiskach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.

 

2.        Rada Gminy może odwołać przewodniczących komisji Rady, w trybie określonym w § 37 ust. 6. Z wnioskiem w tej sprawie mogą wystąpić komisje Rady Gminy oraz radni w liczbie co najmniej 5.

3.        W przypadku złożenia rezygnacji przez radnego zajmującego jedno ze stanowisk wymienionych w ust. 1 i 2, rada Gminy decyduje o przyjęciu rezygnacji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W tym samym trybie Rada na wniosek przewodniczącego Komisji dokonuje zmian w składach osobowych komisji w przypadku złożenia rezygnacji przez członka komisji.

4.        Sprawy związane z wyborem i zmianami na stanowiskach wymienionych w ust. 1, 2 i 3 stanowią odrębny punkt porządku obrad sesji.

 

 

7.   Zasady i tryb działania komisji stałych Rady Gminy

 

 

§ 39

 

       Rada Gminy powołuje ze swojego grona następujące Komisje stałe:

1.      Rewizyjną

2.      Mandatowo – Regulaminową

3.      Planowania Gospodarczego i Budżetu

4.      Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska

5.      Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego

 

§ 40

 

1.    W skład Komisji mogą wchodzić tylko radni.

2.    Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych Rady.

3.    Zastępcę przewodniczącego komisje wybierają na wniosek Przewodniczącego komisji spośród swojego grona.

 

§ 41

 

Do zakresu działania komisji stałych rady Gminy należy:

1.        Komisja Rewizyjna:

Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy.

2.        Komisja Mandatowo – Regulaminowa:

1)     Wnioskowanie i opiniowanie zmian w Statucie Gminy;

2)     Interpretacja i wykładnia zapisów w Statucie Gminy;

3)     Wnioskowanie o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego

4)     Nadzór i ocena pracy i dyscypliny radnych.

3.        Komisja Planowania Gospodarczego i Budżetu:

1)     Wnioskowanie i opiniowanie projektu budżetu Gminy;

2)     Wnioskowanie i opiniowanie zmian w przychodach i wydatkach budżetu Gminy;

3)     Wnioskowanie i opiniowanie projektów uchwał w sprawach zaciągania zobowiązań w stosunku do budżetu Gminy;

4)     Opiniowanie strategii rozwoju gospodarczego Gminy oraz zagospodarowania przestrzennego Gminy;

5)     Przeglądanie i analizowanie gospodarki mieniem komunalnym;

6)     Przeglądanie i analizowanie układu infrastruktury technicznej oraz opiniowanie celowości inwestycji gminnych;

4.        Komisja Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska:

1)     Propagowanie systemów wspierania i rozwoju rolnictwa;

2)     Przeglądanie i analizowanie stanu handlu i usług oraz małej przedsiębiorczości;

3)     Przeglądanie i analizowanie stanu gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami;

4)     Ocena, wnioskowanie i opisywanie zamierzeń mających wpływ na stan środowiska;

5)     Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska naturalnego oraz wspierania i rozwoju rolnictwa.

5.        Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego:

1)     Ocena funkcjonowania placówek oświaty i wychowania przedszkolnego;

2)     Ocena funkcjonowania placówek kultury oraz działań na rzecz rozwoju i promocji kultury;

3)     Ocena funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;

4)     Przeglądanie i analizowanie stanu sportu i rekreacji oraz działań na rzecz rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej;

5)     Dokonywanie ocen stanu bezpieczeństwa;

6)     Przeglądanie i analizowanie funkcjonowania pomocy społecznej oraz działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych;

7)     Ocena przygotowania Gminy do prowadzenia akcji ratowniczych i likwidacji skutków klęsk żywiołowych;

8)     Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju systemu oświaty, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego i pożarowego oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

§ 42

 

1.        Pracami komisji kierują ich Przewodniczący lub Zastępcy.

2.        Przewodniczący Komisji przedkłada do akceptacji Radzie roczne plany pracy oraz sprawozdania z ich realizacji.

3.        Przewodniczący Komisji a w razie jego nieobecności Zastępca zwołuje posiedzenie komisji oraz ustala porządek obrad.

4.        Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

5.        Wspólne posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Rady lub jego  Zastępca.

6.        Komisje mogą wyłaniać podkomisje i zespoły oraz odbywać wspólne posiedzenia.

7.        Komisje zajmuje stanowisko w sprawach objętych swoim zakresem działania w formie wniosku. Wniosek podejmuje Komisja w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

8.        Przy równej liczbie głosów za i przeciw, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego prowadzącego obrady.

9.        W przypadku dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności członka Komisji na posiedzeniu Komisji w ciągu jednego roku kalendarzowego, Przewodniczący Komisji może wystąpić do Rady Gminy o odwołanie członka Komisji.