Załącznik do uchwały

Rady Gminy Świlcza

Nr XXI / 224 / 2001

z dnia 29 sierpnia 2001 r.

i Nr XXIX / 304 / 2002

z dnia 9 października 2002 r.

 

 

Statut Gminy Świlcza

 

 

Spis treści:

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

Część I. Postanowienia ogólne 2

Część II. Organizacja i tryb pracy Rady Gminy 4

Część III. Organy wykonawcze i zarządzające Gminy 11

Część IV. Referendum gminne 14

Część V. Postanowienia dotyczące tworzenia Sołectwa_ 15

Część VI. Postanowienia końcowe 16

 

 


Część I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Gmina Świlcza zwana dalej „Gminą” jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich jej mieszkańców.

 

§ 2

 

Gmina obejmuje obszar o powierzchni 128,43 km2.

Granice Gminy określa załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu.

 

§ 3

 

Siedzibą władz Gminy jest wieś Świlcza.

 

§ 4

 

Gmina posiada osobowość prawną.

 

§ 5

 

1.        Jednostką pomocniczą Gminy jest sołectwo.

2.        W Gminie tworzy się następujące sołectwa:

1)    Błędowa Zgłobieńska

2)    Bratkowice

3)    Bzianka

4)    Dąbrowa

5)    Mrowla

6)    Przybyszówka

7)    Rudna Wielka

8)    Świlcza

9)    Trzciana

10)    Woliczka

 

§ 6

 

Granice sołectw i ich ustrój określają odrębne statuty.

 

§ 7

 

1.        Sołectwa nie tworzą własnych budżetów.

2.        Sołectwa zarządzają i korzystają z mienia komunalnego oraz rozporządzają dochodami z tego źródła na zasadach określonych w Statucie.

3.        Zasady zarządzania i korzystania z poszczególnych składników mienia komunalnego obejmują czynności zwykłego zarządu, dotyczącego powierzonego jednostkom pomocniczym mienia komunalnego, a w szczególności:

a)     występowania z wnioskiem do Wójta w przedmiocie zawarcia umów najmu, dzierżawy, użyczenia, określenia warunków oraz treści umów, dotyczących przekazanego uchwałą Rady Gminy jednostce pomocniczej mienia komunalnego do zarządzania i korzystania,

b)     wnioskowanie do Wójta w sprawie prowadzenia inwestycji i remontów w obiektach przekazanych do zarządzania i korzystania jednostkom pomocniczym,

c)     sprawowania bieżącego nadzoru nad wynajętymi, wydzierżawionymi lub użyczonymi składnikami mienia komunalnego, przeznaczonego do zarządzania i korzystania przez jednostki pomocnicze Gminy.

4.        Ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasady przekazywania środków budżetowych na realizację zadań ustala Rada Gminy w drodze uchwały.

 

§ 8

 

1.        Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt.

2.        Skarbnik Gminy nadzoruje działalność finansową sołectwa.

3.        Komisje Rady, Wójt lub upoważniona przez Wójta osoba mają prawo wglądu do dokumentów sołectwa, wstępu do pomieszczeń i budynków należących do sołectwa oraz żądania wyjaśnień od Sołtysa i Rady Sołeckiej.

4.        Wójt zobowiązany jest czuwać, ażeby majątek i dobro sołectwa nie były narażone na szkody i uszczuplenia oraz by dochody sołectwa i świadczenia pobierane na jego korzyść były wydatkowane zgodnie z przepisami Statutu.

 

§ 9

 

Gmina wykonuje swoje zadania za pośrednictwem:

1.      Rady Gminy.

2.      Wójta.


Część II. Organizacja i tryb pracy Rady Gminy

 

 

§ 10

 

1.        Rada Gminy zwana dalej Radą, jest organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej.

2.        Rada składa się z 15 radnych.

3.        Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwu Wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecnością co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

 

§ 11

 

1.        Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2.                  Do wyłącznej właściwości Rady należy:

1)        Uchwalanie Statutu Gminy.

2)        Ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.

3)        Powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy - na wniosek Wójta.

4)        Uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi z tego tytułu.

5)        Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

6)        Uchwalanie programów gospodarczych.

7)        Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.

8)        Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

 

9)       Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a)    określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,

b)   przyjmowanie lub odrzucanie spadków, zapisów i darowizn,

c)    zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,

d)   ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,

e)    zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy,

f)     tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich oraz nabywania i zbywania akcji spółek,

g)    określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,

h)    tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i)      ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym.

10)    Określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

11)    Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej powiatów i województw,

12)    Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.

13)    Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Gminy, nazwy ulic i placów publicznych, wznoszenia pomników oraz wyboru patrona jednostek oświatowych Gminy.

14)    Nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy.

15)    Podejmowanie uchwał w sprawach przeprowadzenia referendum.

16)    Podejmowanie uchwał o zamiarze przystąpienia do międzygminnego związku komunalnego oraz o utworzeniu związku stowarzyszeń – przyjęciu statutu tego związku.

17)  Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

 

§ 12

 

1.        Rada Gminy powołuje ze swojego grona następujące Komisje stałe:

1)     Rewizyjną,

2)     Mandatowo – Regulaminową,

3)     Planowania Gospodarczego i Budżetu,

4)     Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska,

5)    Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego.

 

2.        Do zadań komisji stałych należy:

1)     sprawowanie nadzoru nad Wójtem i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie spraw dla których komisja została powołana,

2)     opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę i Wójta,

3)     występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

4)     sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady,

5)     ustalanie rocznego planu pracy komisji oraz składanie rocznego sprawozdania ze swojej działalności,

 

3.        Rada w razie potrzeby może powołać komisje doraźne w celu realizacji określonych zadań.

 

4.        Zakres działania komisji doraźnych określa uchwała o ich powołaniu.

5.        Rada nie może przekazać komisjom praw decydowania w imieniu Rady.

 

§ 13

 

1.        W celu kontroli działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy Rada Gminy powołuje Komisję Rewizyjną.

2.        W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni z wyjątkiem radnych pełniących funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.

3.        Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskami do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

4.        Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych stałych komisji Rady.

5.        Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa załącznik Nr 3 do niniejszego Statutu.

§ 14

 

1.        Komisje działają na posiedzeniach oraz przez swych członków badających na miejscu poszczególne sprawy.

2.        Przewodniczącego komisji wybiera Rada spośród radnych. Zastępcę Przewodniczącego wybiera komisja ze swego grona.

3.        Rada Gminy zatwierdza skład komisji oraz dokonuje zmian w ich składach osobowych na zasadach określonych w Regulaminie Rady Gminy.

4.        Posiedzenia komisji, porządek dzienny oraz kontrole zwołuje i ustala Przewodniczący komisji a w razie jego nieobecności jego Zastępca. Posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.

5.        Wspólne posiedzenia kilku komisji zwołuje Przewodniczący Rady. Obradom wspólnego posiedzenia przewodniczy Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy bez prawa głosu – za wyjątkiem sytuacji gdy przewodniczący obradom jest członkiem jednej z komisji, w tym przypadku głosuje jako członek komisji.

6.        Pozostałe postanowienia dotyczące organizacji i działania Rady oraz komisji zawiera Regulamin Rady stanowiący Załącznik Nr 2 do Statutu.

 

§ 15

 

1.        Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.        Sesja Rady może składać się z jednego lub kilku posiedzeń.

3.        Na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, Przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku poświęconą sprawom szczególnie uzasadnionym i pilnym, wymagającym natychmiastowego rozstrzygnięcia. W takiej sytuacji nie obowiązuje termin, o którym mowa w ust. 4 z wyjątkiem sesji nadzwyczajnej.

4.        O sesji należy zawiadomić pisemnie członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia, wskazując miejsce, dzień i godzinę pierwszego posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także dokumentację wiążącą się z przedmiotem obrad.

5.        Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Przewodniczący jest zobowiązany przerwać obrady sesji i zwołać dodatkowe posiedzenie Rady w uzgodnionym czasie – w szczególności ze względu na niemożność rozpatrzenia całości spraw porządku obrad na jednym posiedzeniu lub ze względu na szczególne okoliczności.

6.        Zawiadomienie o sesji winno być podane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie obwieszczeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

7.        Terminy dalszych posiedzeń w ramach tej samej sesji ustala Przewodniczący obrad i zawiadamia ustnie o posiedzeniu.

 

§ 16

 

1.        Sesję Rady otwiera i przewodniczy wszystkim posiedzeniom Przewodni­czący Rady, a w razie jego nieobecności bądź niemożności przewodniczenia Wiceprzewodniczący Rady wyznaczony przez Przewodniczącego. W przy­padku nieobecności Przewodniczącego i nie wyznaczenia Wiceprzewodni­czącego zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący starszy wiekiem.

2.        Dla prawomocności obrad wymagana jest obecność przynajmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

§ 17

 

1.        Posiedzenia Rady są jawne, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

2.        W lokalu należy zapewnić miejsca dla członków Rady, a także miejsca dla publiczności.

 

§ 18

 

1.        Na pierwszym posiedzeniu każdej sesji Rada ustala porządek obrad oraz dokonuje przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.

2.        W porządku obrad sesji winna znajdować się informacja Wójta z realizacji dotychczas przyjętych uchwał Rady.

 

§ 19

 

1.        Porządek dzienny winien zawierać punkt „zapytania i wolne wnioski”.

2.        Każdy radny w tym punkcie porządku dziennego ma prawo zwracać się, z żądaniem wyjaśnień we wszystkich sprawach, które dotyczą Gminy. Odpowiedzi udzielają Przewodniczący Rady, przewodniczący poszczególnych komisji, Wójt lub wyznaczony pracownik.

3.        W przypadku niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, wyjaśnienie winno być udzielone pisemnie w terminie dwutygodniowym. Radny może żądać, aby odpowiedź była przedmiotem obrad Rady.

 

 

§ 20

 

 

1.        W głosowaniu biorą udział jedynie członkowie Rady.

2.        Wyniki głosowania ogłasza bezzwłocznie przewodniczący obrad.

3.        Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.

4.        Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodniczącego i 2 Wiceprzewodni-czących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

5.        Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

6.        Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy w trybie określonym w ust. 4.

7.        Uchwały rady w sprawie przeprowadzenia referendum podejmowane są większości 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

8.        Uchwała budżetowa oraz uchwały dotyczące zobowiązań finansowych zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

 

 

 

 

§ 21

 

W obradach Rady uczestniczą: Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wyznaczeni przez Wójta do referowania spraw i udzielania wyjaśnień jak również sołtysi nie będącymi radnymi bez prawa udziału w głosowaniu. Poza tym w obradach mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad Rady.

 

§ 22

 

1.        Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1/ numer, datę i miejsce posiedzenia

2/ stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3/  nazwiska nieobecnych członków Rady i Zarządu /usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych/ oraz nazwiska osób zapraszanych oraz delegowanych na posiedzenie z urzędu,

4/ stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,

5/ zatwierdzony porządek obrad,

6/ przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i uchwalonych wniosków,

7/ czas trwania posiedzenia.

2.  Protokoły numeruje się cyframi:

1 / rzymską oznaczającą numer sesji,

2/ arabską oznaczającą kolejne posiedzenie tej sesji.

3.    Uchwały numeruje się cyframi:

1 / rzymską oznaczającą numer sesji,

2/ arabską oznaczającą numer kolejny i rok podjęcia uchwały.

4. Kolejność numeracji protokołów i uchwał zachowuje się przez okres kadencji.

 

§ 23

 

1.    Odpis protokołu winien być do 7 dni po odbyciu sesji /posiedzenia/ przesłany do Wójta.

2.    Wyciągi z protokołów Wójt przekazuje w miarę potrzeby zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.

3.  Protokoły z obrad przechowuje się w biurze Rady.

4.    Każdy mieszkaniec Gminy ma prawo wglądu do protokołów, robienia notatek i odpisów.

5.    Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady i Komi­sji określa Załącznik nr 4 do Statutu.

 

§ 24

 

1.    Wójt obowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał Rady w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

2.    Uchwałę budżetową oraz uchwałę o udzieleniu Wójtowi absolutorium przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w tym samym terminie.

 

 

Część III. Organy wykonawcze i zarządzające Gminy

 

§ 25

 

1.    Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.

2.    Wójt w drodze Zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego Zastępcę.

 

§ 26

 

1.        Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Wójta samodzielnie albo wraz  z inną upoważnioną przez Wójta osobą.

2.        Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

3.        Skarbnik Gminy w przypadku odmowy kontrasygnaty dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym Radę Gminy oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

 

 

 

 

 

§ 27

 

1.    Wójt zatrudniony jest w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru.

2.        Osobami zatrudnionymi w ramach stosunku pracy na podstawie powołania są: Zastępca Wójta, Skarbnik Gminy, jego Zastępca i Sekretarz Gminy, a na podstawie mianowania kierownicy referatów. Pozostali pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Wójt wykonuje czynności w sprawach z zakresów prawa pracy wobec Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i pozostałych pracowników urzędu oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3.        Czynności wobec Wójta w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Przewodniczący rady Gminy, z tym że wysokość wynagrodzenia dla Wójta ustala Rada Gminy.

4.        Wójt nawiązuje stosunek pracy z Zastępcą Wójta, kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Gminy.

5.        Wójt może zlecić pracownikowi samorządowemu mianowanemu czasowe wykonanie innej pracy niż określonej w akcie mianowania, przenieść go czasowo do pracy w innej miejscowości, a w czasie utraty przez pracownika zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku – przenieść go na inne stanowisko.

6.        Pracownik samorządowy mianowany podlega ocenie kwalifikacyjnej nie rzadziej niż raz na dwa lata. Zasady dokonywania oceny określa Rada Gminy odrębną uchwałą.

7.        Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w Urzędzie Gminy, nie może on również pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej i jego zastępcy. Nawiązanie stosunku pracy z radnym jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.

8.        Osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w Urzędzie Gminy oraz wykonywać funkcji kierownika i jego zastępcy w jednostce organizacyjnej Gminy. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba wybrana na radnego jest obowiązana złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. W przypadku radnego wykonującego funkcję kierownika lub jego zastępcy w jednostce przejętej lub utworzonej przez Gminę w czasie kadencji termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia przejęcia lub utworzenia jednostki. Radny otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas określony, który ustałby przed terminem zakończenia urlopu bezpłatnego, przedłuża się do trzech miesięcy po zakończeniu tego urlopu.

9.        Nie złożenie przez radnego wniosku o urlop bezpłatny jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.

10.   Po wygaśnięciu mandatu Urząd Gminy lub gminna jednostka organizacyjna przywraca radnego do pracy na tym samym lub równorzędnym stanowisku pracy z wynagrodzeniem odpowiadającym wynagrodzeniu, jakie radny otrzymywałby, gdyby nie przysługujący urlop bezpłatny. Radny zgłasza gotowość przystąpienia do pracy w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu.

11.   Organ Gminy zamierzający powierzyć radnemu wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej albo zamierzający udzielić zamówienia publicznego w zakresie nie objętym przepisami o zamówieniach publicznych obowiązany jest zasięgnąć opinii Komisji Rewizyjnej.

 

§ 28

 

Wójt wykonuje swe zadania przy pomocy Urzędu Gminy. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Wójta w drodze Zarządzenia.

§ 29

 

1.    Jednostki organizacyjne pozostające w strukturze organizacyjnej Gminy nie posiadające osobowości prawnej, wyodrębnione funkcjonalnie służą zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Tworzenie, likwidacja i reorganizacja tych jednostek oraz wyposażanie ich w majątek następuje na podstawie uchwały Rady.

2. Działalność jednostek, o których mowa w ust.1 finansowana jest z budżetu Gminy.

3. Kierownicy tych jednostek działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta.

4.    Statuty tych jednostek uchwala Rada Gminy.

 

 

§ 30

 

W celu wykonania swoich zadań Rada może utworzyć inne wyspecjalizowane jednostki pozostające w strukturze organizacyjnej Gminy oraz prawnie wyodrębnione, w tym przedsiębiorstwa i spółki, zawiera umowy z innymi podmiotami oraz podejmuje współdziałanie z innymi gminami.

Na tych samych zasadach współtworzy lub przystępuje do już istniejących związków i porozumień międzygminnych oraz stowarzyszeń gmin.

 

 

§ 31

 

1.    Relacje między Gminą a przedsiębiorstwami i innymi osobami prawnymi określają statuty tych osób prawnych.

2.    Rejestr uchwał Rady w sprawie tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich jak również uchwał Rady w sprawie tworzenia i likwidacji i reorganizacji jednostek organizacyjnych Gminy prowadzi Skarbnik Gminy.

 

§ 32

 

Rejestr jednostek organizacyjnych, w tym prawnie wyodrębnionych prowadzi Sekretarz Gminy.

 

 

Część IV. Referendum gminne

 

 

 

§ 33

 

1.    Do wyłącznej właściwości referendum należy podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach:

1/ samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne,

2/ odwołania Rady Gminy przed upływem kadencji.

2. Referendum może być przeprowadzone w każdej innej sprawie ważnej dla Gminy.

 

 

§ 34

 

Referendum polega na udzieleniu pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie lub dokonanie wyboru pomiędzy zaproponowanymi wariantami na urzędowej karcie do głosowania.

 

§ 35

 

1. Referendum przeprowadza się z inicjatywy Rady lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.

2. Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy przed upływem kadencji przeprowadza się wyłącznie na wniosek mieszkańców, na zasadach określonych w ust. 1, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy od dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum w sprawie odwołania Rady Gminy przed upływem kadencji. Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy nie przeprowadza się jeżeli do upływu kadencji Rady pozostało mniej niż 6 miesięcy.

 

§ 36

 

Szczegółowy tryb przeprowadzania referendum określa ustawa o referendum gminnym.

 

 

 

Część V. Postanowienia dotyczące tworzenia Sołectwa

 

 

§ 37

 

1.    Sołectwo tworzy się w Gminie w drodze uchwały Rady. Podjęcie przez Radę uchwały w prawie utworzenia sołectwa poprzedzone jest konsultacjami z mieszkańcami Gminy. Zasięg konsultacji, zasady jej przeprowadzenia określa Rada Gminy w drodze uchwały. Uchwała o przeprowadzeniu konsultacji podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie ogłoszeń w miejscach publicznych. Konsultacje przeprowadza się w terminie nie krótszym niż 30 dni od podjęcia uchwały.

2.    W konsultacjach mogą wziąć udział zainteresowani mieszkańcy poprzez zebrania wiejskie oraz rady sołeckie, podmioty gospodarcze, organizacje polityczne, społeczne i zawodowe działające na obszarze objętym konsultacjami.

3.    Zbiorcze wyniki konsultacji opracowuje Wójt i przedkłada do oceny Radzie Gminy.

4.    Rada Gminy dokonuje oceny wyników konsultacji oraz podejmuje uchwałę o utworzeniu, połączeniu, podziale lub zniesieniu sołectwa. Uchwała w tej sprawie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń.

5.    Zmiany, o których mowa w ust. 4 nie mogą naruszać granic, nazwy i siedziby Gminy.

 

 

 

Część VI. Postanowienia końcowe

 

 

§ 39

 

Załączniki wymienione w niniejszym Statucie stanowią jego integralną część.

 

§ 40

 

Zmiana Statutu dokonywana jest w drodze uchwały Rady. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia uchwały.

 

§ 41

 

1.    Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2.    Statut Gminy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.