12-04-2021r.
godzina 00:38
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert z dnia 24 stycznia 2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342501 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.36.2017 :: Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyRGI.271.36.2017: Usługi - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza
 
__________________________________________________________________

 

RGI.271.36.2017                                                              Świlcza, dn. 07.02.2018 r.

  

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano w dniu 14 grudnia 2017 r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 19 grudnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej pod numerem 506521-2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego:
www.swilcza.i-gmina.pl  

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 10:15.

Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie zostało rozstrzygnięte. Wobec powyższego informuję, co następuje:

1.    Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

1.1.  Za najkorzystniejszą wybrać ofertę złożoną przez:

P.H.P.U. „ZAGRODA” Sp. z o.o.

Zaremba Wojciech

adres: 38-100 Strzyżów, ul. 1-go Maja 38B

1.2.  Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena ryczałtowa brutto za miesięczny okres wykonywania usługi

Przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej

1.

P.H.P.U. „ZAGRODA” Sp. z o.o.

Zaremba Wojciech

adres: 38-100 Strzyżów, ul. 1-go Maja 38B

112 900,00 zł

Tak

2.

FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.

adres:  33-100 Tarnów, ul. Odległa 8

135 415,68 zł

Tak

Punktacja ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych ofercie punktów
w kryterium oceny ofert:

Łączna punktacja

I

II

Liczba pkt
w kryterium c
ena oferty – 60%

Liczba pkt
w kryterium

przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej

– 40%

1.

P.H.P.U. „ZAGRODA” Sp. z o.o.

Zaremba Wojciech

adres: 38-100 Strzyżów, ul. 1-go Maja 38B

112 900,00 zł /

60,00 pkt

Tak /

40,00 pkt

100,00 pkt

2.

FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.

adres:  33-100 Tarnów, ul. Odległa 8

135 415,68 zł /

50,02 pkt

Tak /

40,00 pkt

90,02 pkt

a)    Kryterium: cena 60%

Najniższa   cena ryczałtowa brutto za miesięczny okres wykonywania usługi spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   x  60% x 100  = … pkt

Cena ryczałtowa brutto za miesięczny okres wykonywania usługi badanej oferty

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja w kryterium „Cena”

1.

P.H.P.U. „ZAGRODA” Sp. z o.o.

Zaremba Wojciech

adres: 38-100 Strzyżów, ul. 1-go Maja 38B

112 900,00 zł

 112 900,00

--------------------- x 60% x 100 =  60,00  pkt

112 900,00

2.

FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.

adres:  33-100 Tarnów, ul. Odległa 8

135 415,68 pkt

112 900,00

--------------------- x 60% x 100 =  50,02  pkt

135  415,68

b)    Kryterium: Przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej  40%

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej
Tak = 40,00 pkt

Punktacja w kryterium

Przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej”

 

1.

P.H.P.U. „ZAGRODA” Sp. z o.o.

Zaremba Wojciech

adres: 38-100 Strzyżów, ul. 1-go Maja 38B

Tak

40,00 pkt

2.      

FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.

adres:  33-100 Tarnów, ul. Odległa 8

Tak

40,00 pkt

1.3.  Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jest to oferta, która uzyskała  największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert. Cena z oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

2.    Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

3.    Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

4.    Informacja o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym:

Nie dotyczy.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2018-02-07 13:19:40


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech