16-06-2019r.
godzina 23:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 329430 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.33.2017 :: Informacja o unieważnieniu postępowaniaRGI.271.33.2017: Roboty budowlane - Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej nr
 
__________________________________________________________________


sprawa RGI.271.33.2017                             Świlcza, dn. 01.02.2018 r.

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej nr 108764 R
w miejscowości Rudna Wielka

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 08 grudnia 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 630240-N-2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 10.15.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie zostało unieważnione. Wobec powyższego informuję, co następuje:

1.    Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

1.1. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Nie dotyczy

1.2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

1

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni

adres: 37-110 Żołynia, ul. Białobrzeska 118

701 337,00 zł

6 lat

2

„BRUK-DAR” Dariusz Skawiński

adres: 39-304 Czermin, Breń Osuchowski 91

998 000,00 zł

6 lat

3

Zakład Usługowo – Handlowy „DROG-BUD”
Krzysztof Filip

adres: 36-231 Golcowa 89

797 895,46 zł

5 lat

4

DREWBUD Mirosław Cieśla

adres: 39-215 Czarna, ul. Witosa 7

828 711,58 zł

6 lat

5

Firma Budowlana „PROBUD”

adres: 36-040 Boguchwała, ul. Wojska Polskiego 6B

797 962,25 zł

6 lat

6

MATBUD Sikora Sylwia

adres: 36-040 Boguchwała, ul. Grunwaldzka 40

883 773,03 zł

6 lat

Punktacja ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych ofercie punktów
w kryterium oceny ofert:

Łączna punktacja

I

II

Liczba pkt
w kryterium c
ena oferty – 60%

Liczba pkt
w kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady – 40%

1.

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni

adres: 37-110 Żołynia, ul. Białobrzeska 118

Oferta odrzucona

xxxx

xxxx

2.

„BRUK-DAR” Dariusz Skawiński

adres: 39-304 Czermin, Breń Osuchowski 91

Oferta odrzucona

xxxx

xxxx

3.

Zakład Usługowo – Handlowy „DROG-BUD”
Krzysztof Filip

adres: 36-231 Golcowa 89

797 895,46 zł /

60,00  pkt

5 lat /

30,00 pkt

90,00 pkt

4.

DREWBUD Mirosław Cieśla

adres: 39-215 Czarna, ul. Witosa 7

828 711,58 zł /

57,77 pkt

6 lat /

40,00 pkt

97,77 pkt

5.

Firma Budowlana „PROBUD”

adres: 36-040 Boguchwała, ul. Wojska Polskiego 6B

Oferta odrzucona

xxxx

xxxx

6.

MATBUD Sikora Sylwia

adres: 36-040 Boguchwała, ul. Grunwaldzka 40

883 773,03 zł /

54,17 pkt

6 lat /

40,00 pkt

94,17 pkt

a)    Kryterium: cena 60%

najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   x  60% x 100  = ……… pkt

cena badanej oferty brutto 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja w kryterium „Cena”

1.

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni

adres: 37-110 Żołynia, ul. Białobrzeska 118

Oferta odrzucona

xxxx

2.

„BRUK-DAR” Dariusz Skawiński

adres: 39-304 Czermin, Breń Osuchowski 91

Oferta odrzucona

 

xxxx

3.

Zakład Usługowo – Handlowy
„DROG-BUD” Krzysztof Filip

adres: 36-231 Golcowa 89

797 895,46 zł

797 895,46

--------------------- x 60% x 100 =  60,00  pkt

797 895,46

4.

DREWBUD Mirosław Cieśla

adres: 39-215 Czarna, ul. Witosa 7

828 711,58 zł

797 895,46

--------------------- x 60% x 100 =  57,77  pkt

828 711,58

5.

Firma Budowlana „PROBUD”

adres: 36-040 Boguchwała, ul. Wojska Polskiego 6B

Oferta odrzucona

xxxx

6.

MATBUD Sikora Sylwia

adres: 36-040 Boguchwała, ul. Grunwaldzka 40

883 773,03 zł

797 895,46

--------------------- x 60% x 100 = 54,17 pkt

883 773,03

b)    Kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady 40%

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Okres gwarancji

5 lat = 30,00 pkt

6 lat = 40,00 pkt

Punktacja w kryterium

„Okres gwarancji”

1.

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni

adres: 37-110 Żołynia, ul. Białobrzeska 118

Oferta odrzucona

xxxx

2.

„BRUK-DAR” Dariusz Skawiński

adres: 39-304 Czermin, Breń Osuchowski 91

Oferta odrzucona

xxxx

3.

Zakład Usługowo – Handlowy „DROG-BUD”
Krzysztof Filip

adres: 36-231 Golcowa 89

5 lat

5 lat = 30,00 pkt

4.

DREWBUD Mirosław Cieśla

adres: 39-215 Czarna, ul. Witosa 7

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

5.

Firma Budowlana „PROBUD”

adres: 36-040 Boguchwała, ul. Wojska Polskiego 6B

Oferta odrzucona

xxxx

6.

MATBUD Sikora Sylwia

adres: 36-040 Boguchwała, ul. Grunwaldzka 40

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

1.3. Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Nie dotyczy

2.    Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

3.    Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

4.    Informacja o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym:

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte w dniu 8 grudnia 2017 r. Termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 28 grudnia  2017 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  tego zamówienia, w wysokości 799 988,51 zł brutto. Do upływu terminu składania ofert złożono łącznie 6 ofert. Oferta  Wykonawcy DREWBUD Mirosław Cieśla jest ofertą najkorzystniejszą. Cena z najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi 828 711,58 zł brutto.

Mając na uwadze fakt, że cena najkorzystniejszej oferty (828 711,58 zł brutto)  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (799 988,51 zł brutto) oraz wobec braku możliwości  zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.

 

 

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.), zgodnie z którym to przepisem Zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam Dziedzic

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2018-02-01 14:51:37


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech