11-04-2021r.
godzina 04:08
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1
Modyfikacja treści siwz nr 1
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342485 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.30.2017 :: Modyfikacja treści siwz nr 1RGI.271.30.2017: Usługi - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza
 

1. Modyfikacja treści SIWZ nr 1

 

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/RGI.271.30.2017/RGI.271.30.2017_mod_01.pdf

 

 

2. Załączniki w wersji edytowalnej

 

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/RGI.271.30.2017/siwz_zalaczniki.docx  

 

________________________________________

 

sprawa RGI.271.30.2017                                      Świlcza, dn. 30.11.2017 r.

                                                             

Modyfikacja treści siwz nr 1

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 23 listopada 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 620943-N-2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: do 4 grudnia 2017 r. do godz. 10.00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 29 listopada 2017 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

Pyt 1) SIWZ 3.2. Wnosi się o uzupełnienie kodów odpadów:

a) Tworzywa sztuczne: 20 01 39,

b) Zmieszane odpady zbierane selektywnie – 20 01 99,

c) Popiół: 20 03 99

d) Odpady ulegające biodegradacji: 20 01 08,

e) Papier: 20 01 02

Wskazane kody odpowiadają zbieranym frakcjom odpadów. Przykładowo Zamawiający wskazał dla tworzy sztucznych jedynie kod 15 01 02, który ogranicza tworzywa sztuczne do opakowań a pominął kod 20 01 39 odnoszący się do odpadów komunalnych z tworzyw sztucznych zbieranych selektywnie.

Odpowiedź:

Tabelę w punkcie 3.2 swiz, przedstawiającą rodzaje odpadów odbieranych, transportowanych i zagospodarowanych w ramach zamówienia uzupełnia się o:

Papier – kod 20 01 01 i 15 01 01,

ponadto do rodzajów odpadów wymienionych w  wierszach:

      opakowania z tworzyw sztucznych, dodaje się odpady o kodzie 20 01 39,

      zmieszane odpady opakowaniowe, dodaje się odpady o kodzie 20 01 99,

      odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach- popiół, dodaje się i odpady o kodzie 20 03 99,

      odpady ulegające biodegradacji, dodaje się odpady o kodzie 20 01 08;

Pytanie nr 2:

Pyt 2) SIWZ 3.2. Wnosi się o graniczenie kodów odpadów z grupy 17 do kodów uznawanych, zgodnie z przepisami, za odpady komunalne tj. 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04.

Odpowiedź:

W punkcie 3.2 swiz, tabeli przedstawiającej rodzaje odpadów odbieranych, transportowanych i zagospodarowanych w ramach zamówienia, w wierszu:

- odpady budowlano-rozbiórkowe,  zmienia się kody odpadów na uznawane jako odpady komunalne tj.: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04

Pytanie nr 3:

Pyt 3) SIWZ 3.3. Czy Zamawiający posiada upoważnienie do umożliwiania Wykonawcy korzystania z dróg innych niż publiczne? Czy też Wykonawca ma ograniczyć swoje trasy do dróg publicznych wskazanych w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada upoważnienia do korzystania z dróg innych niż publiczne. Wykonawca nie może ograniczać swojej trasy przejazdu wyłącznie do dróg publicznych. Gmina Świlcza jest w posiadaniu dróg wewnętrznych, nie zaliczanych do dróg publicznych, którymi również należy wykonywać objazdy. W wyjątkowych sytuacjach (kilka dróg) Wykonawca będzie zobowiązany poruszać się po drogach wewnętrznych należących do prywatnych osób, po wcześniejszych ustaleniach z ich właścicielami. Trasa objazdów nie może ulec zmianie w stosunku do 2016 roku.

 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej  załączniki 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-11-30 10:34:00


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech