11-04-2021r.
godzina 02:32
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342483 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.23.2017 :: Informacja o unieważnieniu postępowaniaRGI.271.23.2017: Dostawa ziemi na działkę nr 177/9 w Rudnej Wielkiej
 
__________________________________________________________________


sprawa RGI.271.23.2017                                     Świlcza, dn. 06.11.2017 r.

                                            
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Dostawa ziemi na działkę nr 177/9 w Rudnej Wielkiej

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 25 października 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  607287-N-2017 - 2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 03 listopada 2017 r. o godz. 10:45.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie zostało unieważnione. Wobec powyższego informuję, co następuje:

1.    Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

1.1. Za najkorzystniejszą wybrać ofertę złożoną przez:

Nie dotyczy.

1.2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nie dotyczy. 

1.3. Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Nie dotyczy.

2.    Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

3.    Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, których oferty zostały odrzucone, powody odrzucenia oferty, w przypadkach o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, informacja o braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

4.    Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

5.    Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

6.    Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

7.    Informacja o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte w dniu 25 października 2017 r. Termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 03 listopada  2017 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  tego zamówienia, w wysokości 162 360,00 zł brutto. Do upływu terminu składania ofert złożono łącznie dwie oferty (Wykonawcy: Roboty Drogowe „ZIBI” Zbigniew Pastuła, adres: 36-060 Głogów Małopolski, Budy Głogowskie 53 z ceną jednostkową brutto za 1 kurs samochodu o ładowności 20t - 324,72 zł oraz Firma Usługowo – Handlowa ARKAN Wojciech Ząbczyk, adres: 36-060 Głogów Małopolski, Budy Głogowskie 521 z ceną jednostkową brutto za 1 kurs samochodu o ładowności 20t -  258,30 zł. Oferta  Wykonawcy Firma Usługowo – Handlowa ARKAN Wojciech Ząbczyk jest ofertą najkorzystniejszą. Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 258,30 zł brutto za 1 kurs samochodu o ładowności 20t x 1100 kursów = 284 130,00 zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści złotych)  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 162 360,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych. Wobec braku możliwości  zwiększenia kwoty 162 360,00 zł  do ceny z najkorzystniejszej oferty, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.), zgodnie z którym to przepisem Zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-11-06 16:01:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech