11-04-2021r.
godzina 23:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342500 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.20.2017 :: Ogłoszenie o zamówieniuRGI.271.20.2017: Dostawy - Modernizacja zasobów sprzętowych oraz zakup, instalacja i wdrożenie oprogramowania w Gminie Świlcza w ramach projektu „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza”
 

Ogłoszone na: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333865-2017:TEXT:PL:HTML
 
Ogłoszenie do pobrania:  http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/RGI.271.20.2017/Ogłoszenie_o_zamowienieniu_2017-OJS162-333865-pl_opublikowane_w_D.U.U.E_w_dniu_25.08.2017.pdf

__________________________________________________________________

25/08/2017    S162    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

 

Polska-Świlcza: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2017/S 162-333865

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Świlcza
Świlcza 168
Świlcza
36-072
Polska
Tel.: +48 178670137
E-mail: przetargi@swilcza.com.pl
Faks: +48 178670157
Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.swilcza.i-gmina.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.swilcza.i-gmina.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja zasobów sprzętowych oraz zakup, instalacja i wdrożenie oprogramowania w Gminie Świlcza.

Numer referencyjny: RGI.271.20.2017
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja zasobów sprzętowych oraz zakup, instalacja i wdrożenie oprogramowania w Gminie Świlcza w ramach projektu „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48900000
30233000
32413100
30213300
30231300
48422000
48442000
48600000
72000000
72211000
72263000
72253200
48820000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Świlcza.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zasobów sprzętowych oraz zakup, instalacja i wdrożenie oprogramowania w Gminie Świlcza w ramach projektu „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza”, której zakres zamówienia obejmuje, w szczególności:

1) Zasilacz awaryjny 10kV – modularny – 1 szt.,

2) Zasilanie – dostosowanie serwerowni – 1 szt.,

3) Firewall typ I – 1 szt.,

4) Centralny systemem logów – 1 szt.,

5) Przełącznik typ I – 2 szt.,

6) Komputer wraz z oprogramowaniem – 5 szt.,

7) Serwer pod wirtualizacje – 2 szt.,

8) Serwer do backupu – 1 szt.,

9) Macierz dyskowa – 1 szt.

10) Oprogramowanie dziedzinowe – 1 szt., w tym:

a) baza danych – 25 licencji,

b) moduł VAT (licencja OPEN) – 1,

c) moduł Sprawozdawczość (licencja OPEN)- 1,

d) moduł uwierzytelnienia (licencja OPEN) – 1,

e) moduł komunikacyjny (licencja OPEN) – 1,

f) moduł e-należności (licencja OPEN) – 1,

g) moduł planowania budżetu (licencja OPEN) – 1,

h) instalacja i konfiguracja – 1,

i) migracja danych – 1,

j) asysta stanowiskowa dla pracowników urzędu celem uzyskania wiedzy merytorycznej z zakresu działania, obsługi i zarządzania usługami publicznymi na systemie dziedzinowym – 30 godzin,

11) Szyna danych – 1 szt.,

12) Broker – 1 szt.,

13) Aplikacja mobilna – 1 szt.,

14) Portal eBOM – 1 szt.,

15) System operacyjny – 3 szt.,

16) Oprogramowanie backup i archiwizacji danych – 1 szt.,

17) Oprogramowanie do wirtualizacji – 1 szt.,

18) Asystę stanowiskową – 30 godzin,

19) Instalację i konfigurację sprzętu.

Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 16/02/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału

w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału

w postępowaniu.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt

12–23 ustawy Pzp.

7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5

pkt 1) i 8) ustawy.

8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,

że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej Jednolitym Dokumentem lub JEDZ – wg załącz. 4 do SIWZ.

8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji

z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącz. 5 do SIWZ

9.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.7.2 SIWZ

9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,

w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8) ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie – zgodnie z pkt 6.2 SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

b) Jednolity Dokument, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty

te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

c) oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

d) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty

i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7 SIWZ, przy czym dokumenty

i oświadczenia, o których mowa:

— w pkt. 8.7.1 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych

w pkt. 6.2 SIWZ,

— dokumenty i oświadczenia, o których w pkt. 8.7.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

6.2.2. sytuacja ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający określa, że ww warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 800 000 PLN.

Ciąg dalszy zmian w umowie z Sekcji III.2.2):

2) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy związanych z wadami oprogramowania lub wadami dokumentacji oprogramowania objętego pracami integracyjnymi planowanymi w ramach Zamówienia mającymi wpływ na realizację Umowy Zamawiający dopuszcza wydłużenia terminu realizacji Umowy o czas usunięcia tych wad

3. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – Wynagrodzenie przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części Wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług.

4. Strony postanawiają, że w przypadku zmian:

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Strony wprowadzą zmianę wysokości Wynagrodzenia odpowiednią do kwoty, o jaką wskutek tych zmian zmianie ulegnie koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczania należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy z Sekcji VI. 3):

organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 m-cy przed upływem terminu składania ofert

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert

8.11 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.10 SIWZ – powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 8.10 SIWZ stosuje się odpowiednio

8.12 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 8.7.2 lit. a) SIWZ składa dokument, o którym mowa w pkt. 8.10 SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju w którym miejsce zamieszkania ma osoba której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 8.11 SIWZ stosuje się odpowiednio

8.13 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba tórej dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu

8.14 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 8 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych

i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty

8.15. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 8 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one aktualne

8.16 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz

z tłumaczeniami na język polski. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 8.15 SIWZ są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

12.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000 PLN

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w Rozd 6-10 SIWZ

Termin 2 m-cy miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni.

Pozostałe nformacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.swilcza.i-gmina.pl

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.

1) Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

— w tym okresie), wykonał należycie:

— co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto każde, polegające na dostawie sprzętu komputerowego.

i

— co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każde, polegające na dostawie, instalacji i konfiguracji sprzętu serwerowego (np. serwery, macierze dyskowe, rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych),

— co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każde, obejmujące uruchomienie systemu informatycznego obejmującego zintegrowane rozwiązania klasy back-office i front office.

Uwaga:

1) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.

2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, przynajmniej jeden wykonawca lub jeden podmiot musi wykazać pełne doświadczenie.

2) dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w skład którego wejdą:

— kierownik projektu, posiadający minimum 3 letnie doświadczenie

w zakresie kierowania wdrożeniami zintegrowanych systemów informatycznych, przy czym w tym okresie kierował realizacją co najmniej 2 odrębnych projektów wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych, których realizacja zakończyła się ich odbiorem.

— architekt/projektant posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w projektowaniu architektury systemów informatycznych, przy czym w tym okresie zrealizował co najmniej 2 odrębne projekty wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych o łącznej wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto. Ponadto co najmniej jedno wdrożenie dotyczyło rozwiązań klasy back-office.

— konsultant ds. bezpieczeństwa, posiadający minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze IT, w tym pełnił funkcję osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo IT w co najmniej 1 projekcie informatycznym.

— programista posiadający minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze IT, w tym pełnił funkcję osoby odpowiedzialnej za integrowanie rozwiązań ePUAP w co najmniej 1 projekcie informatycznym.

— wdrożeniowiec/szkoleniowiec posiadający minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze IT, w tym pełnił funkcję osoby odpowiedzialnej za wdrażanie systemów dziedzinowych w co najmniej 1 projekcie informatycznym.

8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

8.7. Na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

8.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 SIWZ:

Uwaga: Dalsze wymagane dokumenty wskazane są w części „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

A) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym Zał. nr 6 do SIWZ,

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Zał. Nr 7 do SIWZ.

c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 m-c przed upływem terminu składania,

8.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż

6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego,

że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania

Uwaga: Dalsze wymagane dokumenty wskazane są w Sekcji VI.3) w części „Informacje dodatkowe”.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr nr 2 do SIWZ.

2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt 1.

3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, w szczególności na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 9 projektu umowy:

1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Ustawy Pzp.

2. W szczególności stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian:

1) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra oraz prawa lokalnego dopuszcza się zmianę terminu wykonania Umowy adekwatną do wprowadzonych zmian;

Uwaga: dalszy opis zmian w umowie w sekcji III.1.2) w części „Sytuacja ekonomiczna i finansowa”.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/10/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/10/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Urząd Gminy Świlcza

36-072 Świlcza 168

pok. nr 3 – sala posiedzeń na parterze.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ciąg dalszy z sekcji III. 1.3) z części „Minimalny poziom ...”

takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – sporządzonego według wzoru stanowiącego Zał. Nr 8 do SIWZ;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzonego według wzoru stanowiącego Zał. Nr 8 do SIWZ;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków

i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716), zgodnie

z wzorem stanowiącym z Zał. nr 8 do SIWZ;

8.7.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy

wymagań określonych przez Zamawiającego:

a) dwa dyski przenośne, w tym jeden zapasowy, na których przekaże próbkę systemów dziedzinowych wraz z zintegrowanym systemem EZD w postaci wirtualnej maszyny z zainstalowanym systemem operacyjnym, bazodanowym i oferowanym przez Wykonawcę pakietem oprogramowania zasilonym przykładowymi danymi, które posiadają określone funkcjonalności. Zakres zainstalowanych na dyskach pakietów oprogramowania oferowanych przez Wykonawcę powinien obejmować wszystkie niezbędne elementy do przeprowadzenia sprawnego próbkowania (demonstrowania) zgodnie z zaplanowanym scenariuszem próbkowania znajdującym się w Zał. Nr 9 do SIWZ.

b) Inne dokumenty/certyfikaty dotyczące przedmiotu zamówienia wskazane w Zał. nr 1 do SWIZ.

c) specyfikację techniczną, karty katalogowe dla oferowanego sprzętu (dopuszcza się wersję elektroniczną w wersji językowej polskiej lub angielskiej np.: płyta CD).

8.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty,

o których mowa w pkt. 8.7.1 SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

8.9. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w pkt. 8.1-8.2 SIWZ, będzie odpowiadać zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

8.10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt. 8.7.2 lit. a) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) pkt 8.7.2 b) – d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

Uwaga: dalsze wymagane dokumenty wskazane są w Sekcji III.1. 2) w części „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/08/2017


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-08-25 17:59:09


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech