11-04-2021r.
godzina 04:01
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o grupie kapitałowej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342484 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.16.2017 :: Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyRGI.271.16.2017: Usługi - Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2017/2018
 
__________________________________________________________________

 
RGI.271.16.2017                                               Świlcza, dn. 27.07.2017 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2017/2018

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 28 czerwca 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540973-N-2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 06 lipca 2017 r. o godz. 10:15.

Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie zostało rozstrzygnięte. Wobec powyższego informuję, co następuje:

1.    Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

1.1. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

„SIGMA” s.c.

Kowal Alina, Kowal Mariusz

36-055 Bratkowice 363B

1.2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Zestawienie ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena jednostkowa brutto za 1 km

Termin płatności

1

„SIGMA” s.c.

Kowal Alina, Kowal Mariusz

36-055 Bratkowice 363B

5,20 zł

5,21 zł

30 dni

2

ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o.

adres: 39-120 Sędziszów Młp., ul. Kolejowa 5

5,83 zł

30 dni

3

Usługi Transportowe Przewóz Osób i Ładunków

 Sławomir Bujak

adres: 36-106 Trzęsówka 12

10,24 zł

30 dni

 

Punktacja ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych ofercie punktów
w kryterium oceny ofert:

Łączna punktacja

I

II

Liczba pkt
w kryterium c
ena jednostkowa brutto za 1 km – 60%

Liczba pkt
w kryterium termin płatności – 40%

1

„SIGMA” s.c.

Kowal Alina, Kowal Mariusz

36-055 Bratkowice 363B

5,21 zł /

60,00 pkt

30 dni /

40,00 pkt

100,00 pkt

2

ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o.

adres: 39-120 Sędziszów Młp.,
ul. Kolejowa 5

5,83 zł /

53,62 pkt

30 dni /

40,00 pkt

93,62 pkt 

3

Usługi Transportowe Przewóz Osób
i Ładunków

Sławomir Bujak

adres: 36-106 Trzęsówka 12

10,24 zł  /

30,53 pkt

 

30 dni /

40,00 pkt

70,53 pkt

a)    Kryterium: cena 60%

Najniższa cena jednostkowa brutto za 1 km spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   x  60% x 100   = ……… pkt

Cena jednostkowa brutto za 1 km badanej oferty 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena jednostkowa brutto za 1 km

Punktacja w kryterium „Cena”

1

„SIGMA” s.c.

Kowal Alina, Kowal Mariusz

36-055 Bratkowice 363B

5,21 zł

5,21

--------- x 60% x 100 =  60,00  pkt

5,21

2

ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o.

adres: 39-120 Sędziszów Młp.,
ul. Kolejowa 5

5,83 zł

 

5,21

--------- x 60% x 100 =    53,62 pkt

5,83

3

Usługi Transportowe Przewóz Osób i Ładunków

 Sławomir Bujak

adres: 36-106 Trzęsówka 12

10,24 zł

 

5,21

--------- x 60% x 100 =    30,53 pkt

10,24

b)    Kryterium: termin płatności 40%

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium termin płatności - 40 %

30 dni od złożenia faktury – 40 pkt

21 dni od złożenia faktury – 20 pkt

14 dni od złożenia faktury – 0 pkt

Punktacja w kryterium

„Termin płatności”

1

„SIGMA” s.c.

Kowal Alina, Kowal Mariusz

36-055 Bratkowice 363B

30 dni

30 dni = 40,00 pkt

2

ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o.

adres: 39-120 Sędziszów Młp., ul. Kolejowa 5

30 dni

30 dni = 40,00 pkt

3

Usługi Transportowe Przewóz Osób
i Ładunków Sławomir Bujak

adres: 36-106 Trzęsówka 12

30 dni

30 dni = 40,00 pkt

1.3. Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jest to oferta, która uzyskała  największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert. Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 5,21 zł brutto za 1 km x 62 km x 185 dni = 59 758,70 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia i którą odczytał bezpośrednio przed otwarciem ofert jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.).

2.    Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

3.    Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

4.    Informacja o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym:

Nie dotyczy. 

zatwierdził:

Zastępca Wójta Gminy Świlcza

mgr inż. Sławomir Styka

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-07-27 14:33:02


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech