11-04-2021r.
godzina 02:26
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o grupie kapitałowej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342483 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.14.2017 :: Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyRGI.271.14.2017: Roboty budowlane - Oświetlenie uliczne drogi gminnej nr 137613R i nr 137614R w Świlczy (droga graniczna)
 
__________________________________________________________________

 
RGI.271.14.2017                                                                Świlcza, dn. 27.07.2017 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

 Oświetlenie uliczne drogi gminnej nr 137613R i nr 137614R w Świlczy (droga graniczna)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 22 czerwca 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 535829-N-2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 07 lipca 2017 r. o godz. 10.15.

Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie zostało rozstrzygnięte. Wobec powyższego informuję, co następuje:

1.    Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

1.1.  Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

ANTARES Adam Antonik Spółka Jawna

adres: 35-085 Rzeszów, ul. Langiewicza 22

 

1.2.  Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości i rękojmi
za wady

1

ANTARES Adam Antonik Spółka Jawna

adres: 35-085 Rzeszów, ul. Langiewicza 22

55 202,40 zł

6 lat

2

F.H.U. INSIDE Elektryczne Systemy

Instalacyjne Rafał Mulawa

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Wetlińska 3A

73 663,13 zł

6 lat

 

Punktacja oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych ofercie punktów
w kryterium oceny ofert:

Łączna punktacja

I

II

Liczba pkt
w kryterium c
ena oferty – 60%

Liczba pkt
w kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady – 40%

1

ANTARES Adam Antonik Spółka Jawna

adres: 35-085 Rzeszów, ul. Langiewicza 22

55 202,40 zł /

60,00 pkt

6 lat /

40,00 pkt

100,00 pkt

2

F.H.U. INSIDE Elektryczne Systemy

Instalacyjne Rafał Mulawa

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Wetlińska 3A

73 663,13 zł /

44,97 pkt

6 lat /

40,00 pkt

84,97 pkt 

a)    Kryterium: cena 60%

najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   x  60% x 100  = ……… pkt

cena badanej oferty brutto 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja w kryterium „Cena”

1

ANTARES Adam Antonik Spółka Jawna

adres: 35-085 Rzeszów, ul. Langiewicza 22

55 202,40 zł /

60,00 pkt

 55 202,40

--------------- x 60% x 100 =  60,00  pkt

55 202,40

2

F.H.U. INSIDE Elektryczne Systemy

Instalacyjne Rafał Mulawa

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Wetlińska 3A

73 663,13 zł /

44,97 pkt

55 202,40

--------------- x 60% x 100 =  44,97  pkt

73 663,13

b)    Kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady 40%

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Okres gwarancji

5 lat = 30,00 pkt

6 lat = 40,00 pkt

Punktacja w kryterium

„Okres gwarancji”

1

ANTARES Adam Antonik Spółka Jawna

adres: 35-085 Rzeszów, ul. Langiewicza 22

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

2

F.H.U. INSIDE Elektryczne Systemy

Instalacyjne Rafał Mulawa

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Wetlińska 3A

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

1.3.  Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jest to oferta, która uzyskała  największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia i którą odczytał bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.).

2.    Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

3.    Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

4.    Informacja o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym:

Nie dotyczy.                               

 

 

zatwierdził:

Zastępca Wójta Gminy Świlcza

mgr inż. Sławomir StykaInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-07-27 14:29:22


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech