11-04-2021r.
godzina 03:42
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o grupie kapitałowej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342483 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.8.2017 :: Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyRGI.271.8.2017: Roboty budowlane - Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Trzcianie oraz modernizacja dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2017 r. Etap I
 
__________________________________________________________________


RGI.271.8.2017                                                  Świlcza, dn. 24.04.2017 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Utwardzenie  terenu przy Zespole Szkół w Trzcianie  oraz modernizacja dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2017 r. Etap I

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 24 marca 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 51551 - 2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10 kwietnia 2017 r. o godz. 10:15.

Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie zostało rozstrzygnięte. Wobec powyższego informuję, co następuje:

1.    Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

1.1. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

adres:35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6

1.2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Okres gwarancji jakości i rękojmi
za wady

1

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna

adres: 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1

955 226,73 zł

do 5 miesięcy

6 lat

2

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg
i Mostów Sp. z o.o.

adres: 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6

809 799,14 zł

do 5 miesięcy

6 lat

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Mielcu

adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6A

823 208,99 zł

do 5 miesięcy

6 lat

4

Zakład Usługowo – Handlowy „DROGBUD” Krzysztof Filip

adres: 36-231 Golcowa 89

841 743,97 zł

do 5 miesięcy

6 lat

 

Punktacja oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych ofercie punktów
w kryterium oceny ofert:

Łączna punktacja

I

II

III

Liczba pkt
w kryterium c
ena oferty – 60%

Liczba pkt
w kryterium termin realizacji – 10%

Liczba pkt
w kryterium okres gwarancji – 30%

1

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna

adres: 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1

955 226,73 zł /

50,87 pkt

do 5 miesięcy /

10,00 pkt

6 lat /

30,00 pkt

90,87 pkt

2

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg
i Mostów Sp. z o.o.

adres: 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6

809 799,14 zł /

       60,00 pkt

do 5 miesięcy /

10,00 pkt

6 lat /

30,00 pkt

100,00 pkt

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Mielcu

adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6A

823 208,99 zł /

59,03 pkt

do 5 miesięcy /

10,00 pkt

6 lat /

30,00 pkt

99,03 pkt

4

Zakład Usługowo – Handlowy „DROGBUD” Krzysztof Filip

adres: 36-231 Golcowa 89

841 743,97 zł /

57,73 pkt

do 5 miesięcy /

10,00 pkt

6 lat /

30,00 pkt

97,73 pkt

a)    Kryterium: cena 60%

najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   x  60% x 100  = ……… pkt

cena badanej oferty brutto 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja w kryterium „Cena”

1

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna

adres: 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1

955 226,73

809 799,14

---------------- x 60% x 100 =  50,87 pkt

955 226,73

2

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg
i Mostów Sp. z o.o.

adres: 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6

809 799,14

809 799,14

---------------- x 60% x 100 =  60,00 pkt

809 799,14

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Mielcu

adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6A

823 208,99 zł

809 799,14

---------------- x 60% x 100 =  59,03 pkt

823 208,99

4

Zakład Usługowo – Handlowy „DROGBUD” Krzysztof Filip

adres: 36-231 Golcowa 89

841 743,97 zł

809 799,14

---------------- x 60% x 100 =  57,73 pkt

841 743,97

b)    Kryterium: termin realizacji przedmiotu zamówienia 10%

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

do 6 m-cy = 7,00 pkt

do 5 m-cy = 10,00 pkt

Punktacja w kryterium

„Termin realizacji przedmiotu zamówienia”

1

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna

adres: 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1

do 5 miesięcy

do 5 miesięcy = 10,00 pkt

2

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg
i Mostów Sp. z o.o.

adres: 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6

do 5 miesięcy

do 5 miesięcy = 10,00 pkt

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Mielcu

adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6A

do 5 miesięcy

do 5 miesięcy = 10,00 pkt

4

Zakład Usługowo – Handlowy „DROGBUD” Krzysztof Filip

adres: 36-231 Golcowa 89

do 5 miesięcy

do 5 miesięcy = 10,00 pkt

c)    Kryterium: okres gwarancji 30%

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Okres gwarancji

5 lat = 25,00 pkt

6 lat = 30,00 pkt

Punktacja w kryterium

„Okres gwarancji”

1

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna

adres: 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1

6 lat

6 lat = 30,00 pkt

2

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg
i Mostów Sp. z o.o.

adres: 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6

6 lat

6 lat = 30,00 pkt

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Mielcu

adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6A

6 lat

6 lat = 30,00 pkt

4

Zakład Usługowo – Handlowy „DROGBUD” Krzysztof Filip

adres: 36-231 Golcowa 89

6 lat

6 lat = 30,00 pkt

1.3. Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jest to oferta, która uzyskała  największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert. Cena z oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia i którą odczytał bezpośrednio przed otwarciem ofert jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.).

2.    Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

3.    Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

4.    Informacja o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym:

Nie dotyczy.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-04-24 16:04:18


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech