12-04-2021r.
godzina 00:20
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342500 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.9.2017 :: Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyRGI.271.9.2017: Dostawa - Zakup kosiarki samojezdnej oraz kos spalinowych
 
__________________________________________________________________


RGI.271.9.2017                                                                                        Świlcza, dn. 11.04.2017 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Zakup kosiarki samojezdnej oraz kos spalinowych

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 24 marca 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 51376 - 2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 03 kwietnia 2017 r. o godz. 10:15.

Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie zostało rozstrzygnięte. Wobec powyższego informuję, co następuje:

1.     Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Część 1:

1.1.   Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

F.H.U. SCANDIC – SERVICE s.c.

Adam Bomba, Krzysztof Bomba

adres: 36-020 Tyczyn, Hermanowa 11

1.2.   Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Część nr 1

Cena  brutto

Termin realizacji zamówienia

Okres gwarancji

2

PILAR-TECH Sp.j.

T. Krzysztofek K. Loranc

adres: 31-422 Kraków, ul. Powstańców 4

78 105,00 zł

do 14 dni

24 miesiące

3

F.H.U. SCANDIC – SERVICE s.c.

Adam Bomba, Krzysztof Bomba

adres: 36-020 Tyczyn, Hermanowa 11

73 062,00 zł

do 14 dni

36 miesięcy

Punktacja oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych ofercie punktów
w kryterium oceny ofert:

Łączna punktacja

I

II

III

Liczba pkt
w kryterium c
ena oferty – 60%

Liczba pkt
w kryterium termin realizacji – 10%

Liczba pkt
w kryterium okres gwarancji – 30%

2

PILAR-TECH Sp.j.

T. Krzysztofek K. Loranc

adres: 31-422 Kraków, ul. Powstańców 4

78 105,00 zł /

56,13 pkt

do 14 dni /

10,00 pkt

24 miesiące /

20,00 pkt

86,13 pkt

3

F.H.U. SCANDIC – SERVICE s.c.

Adam Bomba, Krzysztof Bomba

adres: 36-020 Tyczyn, Hermanowa 11

73 062,00 zł /

       60,00 pkt

do 14 dni /

10,00 pkt

36 miesięcy /

30,00 pkt

100,00 pkt

a)     Kryterium: cena 60%

najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   x  60% x 100  = ……… pkt

cena badanej oferty brutto 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja w kryterium „Cena”

2

PILAR-TECH Sp.j.

T. Krzysztofek K. Loranc

adres: 31-422 Kraków, ul. Powstańców 4

78 105,00 zł

73 062,00

---------------- x 60% x 100 =  56,13 pkt

78 105,00

3

F.H.U. SCANDIC – SERVICE s.c.

Adam Bomba, Krzysztof Bomba

adres: 36-020 Tyczyn, Hermanowa 11

73 062,00 zł

73 062,00

---------------- x 60% x 100 =  60,00 pkt

73 062,00

b)    Kryterium: termin realizacji przedmiotu zamówienia 10%

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

  do 30 dni = 5,00 pkt

do 14 dni = 10,00 pkt

Punktacja w kryterium

„Termin realizacji przedmiotu zamówienia”

2

PILAR-TECH Sp.j.

T. Krzysztofek K. Loranc

adres: 31-422 Kraków, ul. Powstańców 4

do 14 dni

do 14 dni = 10,00 pkt

3

F.H.U. SCANDIC – SERVICE s.c.

Adam Bomba, Krzysztof Bomba

adres: 36-020 Tyczyn, Hermanowa 11

do 14 dni

do 14 dni = 10,00 pkt

c)     Kryterium: okres gwarancji 30%

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Okres gwarancji

12 miesięcy = 0,00 pkt

 24 miesiące = 20,00 pkt

36 miesięcy = 30,00 pkt

Punktacja w kryterium

„Okres gwarancji”

2

PILAR-TECH Sp.j.

T. Krzysztofek K. Loranc

adres: 31-422 Kraków, ul. Powstańców 4

24 miesiące

24 miesiące = 20,00 pkt

3

F.H.U. SCANDIC – SERVICE s.c.

Adam Bomba, Krzysztof Bomba

adres: 36-020 Tyczyn, Hermanowa 11

36 miesięcy

 36 miesięcy = 30,00 pkt

1.3.   Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jest to oferta, która uzyskała  największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia i którą odczytał bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.).

Część 2:

1.4.   Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

F.H.U. SCANDIC – SERVICE s.c.

Adam Bomba, Krzysztof Bomba

adres: 36-020 Tyczyn, Hermanowa 11

1.5.   Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cześć nr 2

Cena  brutto

Termin realizacji zamówienia

Okres gwarancji

1

Firma Handlowo – Usługowa TECHMARK 2

Piotr Pietrucha

adres: 35-303 Rzeszów, ul. Niepodległości 1/10a

6 801,90 zł

do 14 dni

12 miesięcy

2

PILAR-TECH Sp.j.

T. Krzysztofek K. Loranc

adres: 31-422 Kraków, ul. Powstańców 4

9 102,00 zł

do 14 dni

24 miesiące

3

F.H.U. SCANDIC – SERVICE s.c.

Adam Bomba, Krzysztof Bomba

adres: 36-020 Tyczyn, Hermanowa 11

4 500,00 zł

do 14 dni

36 miesięcy

Punktacja oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych ofercie punktów
w kryterium oceny ofert:

Łączna punktacja

I

II

III

Liczba pkt
w kryterium c
ena oferty – 60%

Liczba pkt
w kryterium termin realizacji – 10%

Liczba pkt
w kryterium okres gwarancji – 30%

1

Firma Handlowo – Usługowa
TECHMARK 2

Piotr Pietrucha

adres: 35-303 Rzeszów, ul. Niepodległości 1/10a

6 801,90 zł /

39,70 pkt

 

do 14 dni /

10,00 pkt

12 miesięcy /

0,00 pkt

49,70 pkt

2

PILAR-TECH Sp.j.

T. Krzysztofek
K. Loranc

adres: 31-422 Kraków, ul. Powstańców 4

9 102,00 zł /

29,67 pkt

do 14 dni /

10,00 pkt

24 miesiące /

20,00 pkt

59,67 pkt

3

F.H.U. SCANDIC – SERVICE s.c.

Adam Bomba, Krzysztof Bomba

adres: 36-020 Tyczyn, Hermanowa 11

4 500,00 zł /

       60,00 pkt

do 14 dni /

10,00 pkt

36 miesięcy /

30,00 pkt

100,00 pkt

a)     Kryterium: cena 60%

najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   x  60% x 100  = ……… pkt

cena badanej oferty brutto 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja w kryterium „Cena”

1

Firma Handlowo – Usługowa TECHMARK 2 Piotr Pietrucha

adres: 35-303 Rzeszów, ul. Niepodległości 1/10a

6 801,90 zł

4 500,00

---------------- x 60% x 100 =  39,70 pkt

6 801,90

2

PILAR-TECH Sp.j.

T. Krzysztofek K. Loranc

adres: 31-422 Kraków, ul. Powstańców 4

9 102,00 zł

4 500,00

---------------- x 60% x 100 =  29,67 pkt

9 102,00

3

F.H.U. SCANDIC – SERVICE s.c.

Adam Bomba, Krzysztof Bomba

adres: 36-020 Tyczyn, Hermanowa 11

4 500,00 zł

4 500,00

---------------- x 60% x 100 =  60,00 pkt

4 500,00

b)    Kryterium: termin realizacji przedmiotu zamówienia 10%

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

  do 30 dni = 5,00 pkt

do 14 dni = 10,00 pkt

Punktacja w kryterium

„Termin realizacji przedmiotu zamówienia”

1

Firma Handlowo – Usługowa TECHMARK 2 Piotr Pietrucha

adres: 35-303 Rzeszów, ul. Niepodległości 1/10a

do 14 dni

do 14 dni = 10,00 pkt

2

PILAR-TECH Sp.j.

T. Krzysztofek K. Loranc

adres: 31-422 Kraków, ul. Powstańców 4

do 14 dni

do 14 dni = 10,00 pkt

3

F.H.U. SCANDIC – SERVICE s.c.

Adam Bomba, Krzysztof Bomba

adres: 36-020 Tyczyn, Hermanowa 11

do 14 dni

do 14 dni = 10,00 pkt

 

c)     Kryterium: okres gwarancji 30%

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Okres gwarancji

  12 miesięcy = 0,00 pkt

24 miesiące = 20,00 pkt

36 miesięcy = 30,00 pkt

Punktacja w kryterium

„Okres gwarancji”

1

Firma Handlowo – Usługowa TECHMARK 2 Piotr Pietrucha

adres: 35-303 Rzeszów, ul. Niepodległości 1/10a

12 miesięcy

12 miesięcy = 0,00 pkt

2

PILAR-TECH Sp.j.

T. Krzysztofek K. Loranc

adres: 31-422 Kraków, ul. Powstańców 4

24 miesiące

24 miesiące = 20,00 pkt

3

F.H.U. SCANDIC – SERVICE s.c.

Adam Bomba, Krzysztof Bomba

adres: 36-020 Tyczyn, Hermanowa 11

36 miesięcy

 36 miesięcy = 30,00 pkt

 

1.6.   Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jest to oferta, która uzyskała  największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia i którą odczytał bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.).

2.     Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

3.     Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

4.     Informacja o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym:

Nie dotyczy.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-04-11 12:27:43


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech