11-04-2021r.
godzina 23:43
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienie treści siwz nr 1
Wyjaśnienie treści siwz nr 2
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342500 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: ZWiK 25/03/2017 :: Informacja o unieważnieniu postępowaniaZWiK 25/03/2017: Dostawa - Zakup ciągnika rolniczego, kosiarki wysięgnikowej i posypywarki
 
Informacje:
 
__________________________________________________________________

 

ZWiK 25/03/2017                                                           Świlcza, dn. 20.03.2017 r.

  

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Zakup ciągnika rolniczego, kosiarki wysięgnikowej i posypywarki

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 9 marca 2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 40431 - 2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17 marca 2017 r. o godz. 10:30.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie zostało unieważnione. Wobec powyższego informuję, co następuje:

1.    Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

1.1.  Za najkorzystniejszą wybrać ofertę złożoną przez:

Nie dotyczy.

 

1.2.  Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nie dotyczy.

 

1.3.  Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Nie dotyczy.

2.    Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

3.    Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

4.    Informacja o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Postępowanie na zakup ciągnika rolniczego, kosiarki wysięgnikowej i posypywarki zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

Postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), ponieważ cena jedynej złożonej do tego przetargu oferty przez Firmę Handlowo Usługową KISIEL, 26-008 Górno 88 na kwotę brutto 427 917,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, tj. kwotę 346 900,00 zł brutto (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych).

 

zatwierdził:

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

mgr inż. Tadeusz PachorekInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dwoak
Ostatnia modyfikacja: 2017-03-20 14:55:00


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech