11-04-2021r.
godzina 03:05
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacja treści siwz nr 1
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342483 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.6.2017 :: Ogłoszenie o zamówieniuRGI.271.6.2017: Usługi - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Świlcza wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
 
 ________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 30385 - 2017 z dnia 2017-02-22 r.
Świlcza: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Świlcza wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
1. Urząd Gminy Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, nr REGON: 000551183, , 
2. Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza, Świlcza 164, 36-072 Świlcza, nr REGON: 363758342, , 
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z/s w Trzcianie, Trzciana 353C, 36-071 Trzciana, nr REGON: 180054973, , 
4. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z/s w Trzcianie, Trzciana 353C, 36-071 Trzciana, nr REGON: 180054967, , 
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, nr REGON: 690010308, , 
6. Przedszkole Publiczne im. Jana Pawła II w Bratkowicach, Bratkowice 407A, 36-055 Bratkowice, nr REGON: 690588154, , 
7. Przedszkole Publiczne w Świlczy, Świlcza 116A, 36-072 Świlcza, nr REGON: 690588131, , 
8. Publiczne Przedszkole w Trzcianie i Żłobek Gminny w Trzcianie, Trzciana 193B, 36-071 Trzciana, nr REGON: 690588148 (dla Publicznego Przedszkola), 181003914 (dla Żłobka Gminnego), , 
9. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli, Mrowla 51, 36-054 Mrowla, nr REGON: 001139645, , 
10. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach, Bratkowice 606, 36-055 Bratkowice, nr REGON: 001139622, , 
11. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce, Woliczka 64, 36-071 Trzciana, nr REGON: 180755368, , 
12. Zespół Szkół w Bratkowicach, Bratkowice 398, 36-055 Bratkowice, nr REGON: 691681588, , 
13. Zespół Szkół w Dąbrowie, Dąbrowa 51, 36-071 Trzciana, nr REGON: 005150690, , 
14. Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej, Rudna Wielka 60, 36-054 Mrowla, nr REGON: 001139668, , 
15. Zespół Szkół w Świlczy, Świlcza 336, 36-072 Świlcza, nr REGON: 000273726, , 
16. Zespół Szkół w Trzcianie, Trzciana 168, 36-071 Trzciana, nr REGON: 001139674, , 
17. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, nr REGON: 690227114, 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, krajowy numer identyfikacyjny 69058214000000, ul. Świlcza  168, 36072   Świlcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8670100, 8670133, e-mail przetargi@swilcza.com.pl, faks 178 670 157. 
Adres strony internetowej (URL): http://www.swilcza.i-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
1) Za przeprowadzenie postępowania odpowiedzialny jest Urząd Gminy Świlcza. 2) Zamówienie będzie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych Zamawiających.
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak 
www.swilcza.i-gmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
pisemnie w zamkniętej kopercie
Adres: 
Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 sekretariat na II piętrze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Świlcza wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 
Numer referencyjny: RGI.271.6.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Świlcza wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od uszkodzeń, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności statutowej oraz posiadanego mienia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Świlcza (ubezpieczenia bezimienne i ubezpieczenia imienne), osób wykonujących prace społecznie użyteczne, osób uczestniczących w zajęciach tanecznych i wokalnych, instruktorów zajęć tanecznych i wokalnych. 3. Zamówienie podzielone jest na następujące części: 1) Część 1 – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej; 2) Część 2 – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków; Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich (dwóch) części zamówienia. Poszczególne części zostały opisane szczegółowo w pkt. XXII SIWZ. 4. Wykonawca nie może zobowiązać Zamawiającego do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej /Dz. U. z 2015 r. poz. 1844/. 

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:66515400-7, 66515000-3, 66516000-0, 66512000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2019

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej /Dz. U. z 2015 r. poz. 1844/ co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia (tj. co najmniej w grupie 8, 9, 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - dotyczy Części 1 zamówienia, co najmniej w grupie 1 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - dotyczy Części 2 zamówienia. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków określonych w pkt 1 musi spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Nie dotyczy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony z odpowiednią datą wymaganą dla tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Pełnomocnictwo - jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy pzp ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1) zmiany przepisów prawa lub istotnych z uwagi na charakter działalności dla Zamawiającego stosunków umownych, obligujących go do posiadania innego rodzaju ubezpieczenia niż przewidziane w umowie i w związku z tą zmianą którekolwiek ubezpieczenie będące przedmiotem umowy staje się w części lub w całości bezprzedmiotowe, 2) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na świadczenie usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania dostosowujące warunki umowy ubezpieczenia do zmian w przepisach prawa. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej, warunki ubezpieczenia i składki ubezpieczeniowe, określone w niniejszej umowie, nie będą zmieniane z inicjatywy Wykonawcy przez cały okres trwania umowy. 3. Zakres zmian postanowień umowy, określonych w ust. 1, może dotyczyć wysokości wynagrodzenia oraz przedmiotu zamówienia, w tym jego wielkości oraz zakresu. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 5. W sytuacji, gdy w trakcie okresu ubezpieczenia zajdą następujące zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne które mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie w sposób odpowiadający powyższym zmianom zwaloryzowane. Wykonawca wnioskujący do Zamawiającego o dokonanie zmian wynagrodzenia na tej podstawie jest zobowiązany udowodnić, w jaki sposób powyższe zmiany wpływają na koszty wykonania przez niego zamówienia. W sytuacji, gdy jest bezspornym, że powyższe zmiany mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, następuje zmiana postanowień umowy dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 01/03/2017, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - Sekcja A – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych (all risks) w mieniu będącym własnością oraz w użytkowaniu jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk objęte są zadeklarowane do ubezpieczenia środki trwałe (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji oraz technicznego/faktycznego zużycia), niskocenne środki trwałe w tym środki poza ewidencją, dzieła sztuki, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, wartości pieniężne oraz pozostałe mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Wykaz jednostek organizacyjnych Zamawiającego wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zakresu ochrony ubezpieczeniowej, posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i/lub przeciwkradzieżowych oraz szkodowości zamieszczony został w Załączniku A, A1, D. - Sekcja B – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny, zgodnie z zadeklarowaną wartością. Ubezpieczeniu podlega zadeklarowany sprzęt bez względu na jego wiek i zużycie techniczne. Określony sprzęt elektroniczny jest objęty ochroną ubezpieczeniową od wszelkich szkód materialnych (fizycznych) polegających na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Zamawiającego przyczyny. Szczegółowe sumy ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych podane zostały w Załącznikach A i A2. - Sekcja C – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności statutowej oraz posiadanego mienia. Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa oraz pozostającą w zbiegu (deliktowo –kontraktowa) związana z prowadzeniem przez jednostki organizacyjne Gminy Świlcza działalności w zakresie zadań publicznych wynikających z przepisów prawa oraz w związku z posiadanym mieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowy opis zakresu działania poszczególnych jednostek organizacyjnych znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.swilcza.i-gmina.pl Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody, które wystąpią w okresie ubezpieczenia bez względu na to kiedy miała miejsce przyczyna powstania szkody i zdarzenie bezpośrednio ją wyrządzające. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do szkód majątkowych powinna obejmować straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, a w zakresie szkód niemajątkowych również zadośćuczynienie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8, 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2019
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 80
Klazule fakultatywne 10
Fundusz prewencyjny 10
6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 2    Nazwa: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - Sekcja A – Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z ternu Gminy Świlcza (ubezpieczenie bezimienne) – łącza liczba osób: 80. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków strażaków ochotników, a w szczególności: śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku rozszerzony o ryzyko zawału serca i udaru mózgu, koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i/lub środków pomocniczych, koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów, koszty leczenia, oparzenia i/lub odmrożenia, jednorazowe świadczenie szpitalne. - Sekcja B – Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych terenu Gminy Świlcza (ubezpieczenie imienne) – łączna liczba osób: 80. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa wypadków, jakich mogą doznać strażacy jednostek OSP, a w szczególności: śmierć ubezpieczonego strażaka ochotnika w wyniku nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji, ćwiczeń, zawodów, szkolenia, pobytu na terenie remizy oraz w drodze do/z; trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego strażaka ochotnika w wyniku nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji, ćwiczeń, zawodów, szkolenia, pobytu na terenie remizy oraz w drodze do/z; całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji w wyniku nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji, ćwiczeń, zawodów, szkolenia, pobytu na terenie remizy oraz w drodze do/z. Ubezpieczeniem objętych będzie 80 osób w ramach jednostek OSP funkcjonujących na terenie Gminy Świlcza (według imiennej listy). - Sekcja C – Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne – 5 osób. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, a w szczególności: śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, całkowity trwały uszczerbek na zdrowiu, częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu, koszty naprawy i/lub nabycia przedmiotów ortopedycznych/protez i/lub środków pomocniczych. Zakres ubezpieczenia obejmuje wypadki podczas wykonywania prac społecznie użytecznych oraz w drodze do i z miejsca pobytu. Forma ubezpieczenia – bezimienna. - Sekcja D – Osoby uczestniczące w zajęciach tanecznych i wokalnych – 153 osoby. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, a w szczególności: śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, całkowity trwały uszczerbek na zdrowiu, częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu, koszty naprawy i/lub nabycia przedmiotów ortopedycznych/protez i/lub środków pomocniczych. Zakres ubezpieczenia obejmuje wypadki podczas pobytu na zajęciach oraz w drodze do i z miejsca pobytu. Forma ubezpieczenia – bezimienna / imienna. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8, 66512000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2019
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 90
Klauzule fakultatywne 10
6) INFORMACJE DODATKOWE: 


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-02-22 19:11:42


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech