16-07-2020r.
godzina 16:30
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
RGP.271.28.2016
SDS.060.56.16
Ogłoszenie
Specyfikacje
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGP.7021.10.2016
RGP.7013.1.2016
RGP-KG.042.19.2016-3
RGP-KG.042.19.2016-2
RGP-KG.042.19.2016-1
RGP.7013.28.2016
RGP.7011.16.2016
RGP.7013.26.2016
RGP.7013.25.2016
RGP.7013.1.2016
RGP.K.G.042.16.2016
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.24.2016
RGP.7013.21.2016
RRG.7013.3.2016
RGP.7011.2.2016
RGP.7011.6.2016
RGP.7013.20.2016
RGP.7013.18.2016
SO.4462.1.2016
RGP.7011.13.2016
RGP.7013.15.2016
RGP.7013.13.2016
RGPrgm.271.10.2016
RGP.7013.12.2016
RGP.ED.7021.9.2016
RGP.7021.4.2016
RPG.7011.2.2016
RGP.7011.8.2016
GP.7011.4.2016
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.4.2016.TM.4
RGP.7021.4.2016.TM.2
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.10.2.2016
RGP.7011.10.1.2016
RRG.042.1.2016
RGP.7013.4.2016
RGP.271.4.2016
RGP.7011.8.2016
RGP.ED.7021.2016
RRG.7011.9.2016
RGP-HN 7021.1.2016
SO.5315.25.2016
GK.7012.1.2016
RRG.042.17.2011
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.1.2016
GP.1622.1.2016
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337451 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2016 (<) :: SDS.060.56.16 :: OgłoszenieSDS.060.56.16: Usługi - Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2017 roku
 
1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 
 

Numer sprawy: ŚDS.060.56.16                                  Świlcza, dn. 23.11.2016 r.

 

Ogłoszenie
o zamówieniu publicznym
 

1. Zamawiający:      Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce

województwo podkarpackie

36-071 Trzciana, Woliczka 64

telefon (17) 85 60 994,  faks (17) 85 60 994

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8.

3. Przedmiot zamówienia:  usługi

Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2017 roku

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej www.swilcza.i-gmina.pl, oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woliczce, 36-071 Trzciana, Woliczka 64, pokój nr 5 na parterze.

5.   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7.   Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

8.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

8.1.        O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

8.1.1.   nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w pkt 9.

8.1.2.   spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 8.2.

8.2.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, tj. posiada ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku  (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1414 z późn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

b)  zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 1 samochodem do przewożenia osób w zakresie określonym w niniejszym przetargu;

8.3.        Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

8.4.        Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 8.2, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

8.5.        Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 8.4, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z którego będzie wynikać, jaki jest zakres dostępnych zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania tych zasobów przy wykonywaniu zamówienia oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

8.6.        Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 1) -11) i 13) - 14) .

8.7.        Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w pkt 8.4 – 8.6, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1 ppkt 10.1.1.

 

9.   Podstawy wykluczenia z postępowania:

9.1.     Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:

1)    wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2)    wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)  o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.[7] lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c)  skarbowe,

d)  o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3)    wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2),

4)    wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5)    wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6)    wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7)    wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8)    wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9)    wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

13) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

14) wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

 

10.       Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia:

10.1.     W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

10.1.1.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

(dokument należy złożyć w oryginale. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ);

10.1.2.ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku  (tj. Dz. U. z 2013 roku, 1414poz. 874 z późn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

10.1.3.wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wzór wykazu narzędzi stanowi załącznik nr 5 do siwz.

10.2.     W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

10.2.1.oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z przyczyn określonych w pkt 9.1.

(dokument należy złożyć w oryginale. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ);

10.2.2.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 13) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

10.2.3.W terminie 3 dni od przekazania przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

-        oświadczenie o przy przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) uPzp.

(Oświadczenie należy złożyć w oryginale. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do siwz).

10.3.     W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.2.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

10.4.     W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10.5.     Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach  lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 8.4 – 8.6, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 10.2.2. Zamawiający żąda przedstawienia ww. dokumentów także dotyczących podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zasobach Wykonawca polega na zasadach określonych w pkt 8.4-8.6. 

10.6.     Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją, których stron poświadczenie dotyczy.

10.7.     Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.8.     Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

10.9.     W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym dziale w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia. Jeśli wskazane przez Wykonawcę do pobrania ww. dokumenty są w języku obcym, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę tłumaczenia tych dokumentów na język polski.

 

11.       Wadium:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

      Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

      (Zasady wniesienia i zwrotu wadium określa siwz).

12.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

12.1.   Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

1. Cena – 90%

2. Termin płatności faktur – 10%

12.2.   Oferty będą oceniane według poniższych zasad:

Kryterium 1 – cena:

Najniższa cena jednostkowa brutto za 1 km spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 90% x 100 = ……… pkt

Cena jednostkowa brutto za 1 km badanej oferty 

 

Kryterium 2 – termin płatności:

W związku z ustalonym  kryterium „termin płatności”  Wykonawcy mogą zaoferować  niżej wymienione terminy, podlegające następującej punktacji:

30 dni od złożenia faktury – 10 pkt

21 dni od złożenia faktury – 5 pkt

14 dni od złożenia faktury – 0 pkt

12.3.   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

Suma liczby punktów = liczba punktów z kryterium cena + liczba punktów z kryterium termin płatności.

12.4.   Jeżeli dwie lub więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną brutto za przedmiot zamówienia.

 

13.       Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

13.1.   Oferty należy składać w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woliczce w pok. nr 5 na parterze budynku (pokój kierownika) do dnia 01 grudnia 2016 roku do godz. 10.00.

13.2.   Otwarcie ofert nastąpi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woliczce, pok. nr 5 na parterze budynku (pokój kierownika) w dniu 01 grudnia  2016 roku o godz. 10.15.

14.       Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających przy zachowaniu następujących przesłanek:

1)    zostaną zlecone w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego,

2)    zostaną zlecone dotychczasowemu wykonawcy usług,

3)    zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych usług,

4)    zamówienia te będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,

5)    zamówienia te nie mogą łącznie przekroczyć 50 % wartości zamówienia podstawowego.

15.       Termin związania ofertą: 

Wykonawca zostaje związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

                                                                                           Kierownik ŚDS

                                                                                        inż. Małgorzata ŚwiderskaInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-11-23 14:28:07


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech