05-07-2020r.
godzina 22:10
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
RGP.271.28.2016
SDS.060.56.16
RGP.7021.10.2016
RGP.7013.1.2016
RGP-KG.042.19.2016-3
RGP-KG.042.19.2016-2
RGP-KG.042.19.2016-1
RGP.7013.28.2016
RGP.7011.16.2016
Rozeznanie cenowe
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
RGP.7013.26.2016
RGP.7013.25.2016
RGP.7013.1.2016
RGP.K.G.042.16.2016
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.24.2016
RGP.7013.21.2016
RRG.7013.3.2016
RGP.7011.2.2016
RGP.7011.6.2016
RGP.7013.20.2016
RGP.7013.18.2016
SO.4462.1.2016
RGP.7011.13.2016
RGP.7013.15.2016
RGP.7013.13.2016
RGPrgm.271.10.2016
RGP.7013.12.2016
RGP.ED.7021.9.2016
RGP.7021.4.2016
RPG.7011.2.2016
RGP.7011.8.2016
GP.7011.4.2016
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.4.2016.TM.4
RGP.7021.4.2016.TM.2
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.10.2.2016
RGP.7011.10.1.2016
RRG.042.1.2016
RGP.7013.4.2016
RGP.271.4.2016
RGP.7011.8.2016
RGP.ED.7021.2016
RRG.7011.9.2016
RGP-HN 7021.1.2016
SO.5315.25.2016
GK.7012.1.2016
RRG.042.17.2011
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.1.2016
GP.1622.1.2016
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337186 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2016 (<) :: RGP.7011.16.2016 :: Rozeznanie cenoweRGP.7011.16.2016: Usługi - Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami dla ciągów rowerowych ...
 

 

RGP.7011.16.2016                                                    Świlcza, dn. 24.08.2016 r.

ROZEZNANIE CENOWE

 

       I.    Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Świlcza

36-072 Świlcza 168

tel. 17 8670135  fax: 17 8670157

e-mail: ug.swilcza@intertele.pl

www.swilcza.i-gmina.pl

      II.    Przedmiot rozeznania cenowego:

Gmina Świlcza, zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowych wraz z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami dla:

1)    ciągu rowerowo - pieszego wraz z przebudową odwodnienia drogi w ciągu DP 2150 R o długości 0,8 km, szerokości min. 2,0 m w miejscowości Trzciana,

2)    ciągu rowerowo – pieszego wraz z przebudową odwodnienia drogi w ciągu DP 1386 R oraz DP 1333 R o długości 2,4 km, szerokości min. 2,0 m w miejscowości Świlcza i Mrowla,

3)    ciągu rowerowo - pieszego wraz z przebudową odwodnienia drogi w ciągu DP 1377 R oraz drogi gminnej nr 108766 R o długości 1,5 km, szerokości min. 2,0 m w miejscowości Rudna Wielka.

    III.    Rodzaj zamówienia: usługi

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

   IV.    Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Opis stanu istniejącego i stanu projektowego.
  2. Wykonanie Dokumentacji Projektowych wraz z opiniami, decyzjami, uzgodnieniami i sprawdzeniami w zakresie wynikającym z właściwych przepisów.
  3. Wykonanie Projektów Stałej Organizacji Ruchu.
  4. Analiza własności działek i ich zajęcie kolidujące z zakresem koniecznym robót (ewentualne mapy podziałowe wykona Zamawiający na podstawie materiałów dostarczonych przez Wykonawcę).
  5. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę.
  6. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
  7. Wykonanie przedmiarów robót.
  8. Wykonanie kosztorysów inwestorskich.

     V.    Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 30 grudnia 2016 r.

   VI.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie, opis sposobu przyznawania punktacji:

1)    Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

1. Cena – 98%

2. Termin płatności – 2%

2)    Oferty będą oceniane według poniższego wzoru:

Kryterium 1 – cena:

Najniższa całkowita wartość brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

-------------------------------------------------------------------------------------   x  98% x 100   = ……… pkt

Całkowita wartość brutto badanej oferty  

Kryterium 2 – termin płatności:

W związku z ustalonym  kryterium „termin płatności”  Wykonawcy mogą zaoferować  niżej wymienione terminy, podlegające następującej punktacji:

30 dni od złożenia faktury – 2 pkt

21 dni od złożenia faktury – 1 pkt

14 dni od złożenia faktury – 0 pkt

3)    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

Suma liczby punktów = liczba punktów z kryterium cena + liczba punktów
z kryterium termin płatności.

4)      Jeżeli dwie lub więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną brutto za przedmiot zamówienia.

  VII.    Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy dostarczyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy  Świlczy, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 – sekretariat na II piętrze, do dnia 02 września 2016 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 września 2016 r. godz.10.15 w siedzibie zamawiającego -sala posiedzeń pok. nr 3 na parterze. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Gmina Świlcza

Oferta na opracowanie dokumentacji projektowych wraz z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami dla wykonania:

1)    ciągu rowerowo - pieszego wraz z przebudową odwodnienia drogi w ciągu DP 2150 R o długości 0,8 km, szerokości min. 2,0 m w miejscowości Trzciana,

2)    ciągu rowerowo – pieszego wraz z przebudową odwodnienia drogi w ciągu DP 1386 R oraz DP 1333 R o długości 2,4 km, szerokości min. 2,0 m
w miejscowości Świlcza i Mrowla,

3)    ciągu rowerowo - pieszego wraz z przebudową odwodnienia drogi w ciągu DP 1377 R oraz drogi gminnej nr 108766 R o długości 1,5 km, szerokości min. 2,0 m w miejscowości Rudna Wielka.

Nie otwierać przed dniem  02 września 2016 r. do godz. 10.15

 VIII.    Opis sposobu przygotowania ofert:

Ofertę należy przygotować wg załączonego wzoru.

     IX.     Informacja na temat ewentualnych zamówień uzupełniających: nie przewiduje się.

       X.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

   XI.    Informacja na temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1.    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2.    posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3.    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4.    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  XII.    Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem bądź pocztą elektroniczną:

a)    pisemnie na adres zamawiającego,

b)    faksem na nr: 17 8670157,

c)    pocztą elektroniczną na adres: ug.swilcza@intertele.pl;

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia jest Pan Damian Dembowski tel. 17 8670132,
e-mail:
d.dembowski@swilcza.com.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia rozeznania cenowego bez podania przyczyny, w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, iż realizacja zamówienia w całości lub w części nie leży w interesie publicznym.

 

 

 Załączniki:

Wzór oferty - Załącznik nr 1

           Projekt umowy - Załącznik nr 2Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-08-24 13:25:46


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech