05-07-2020r.
godzina 22:35
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
RGP.271.23.2016
RGP.271.22.2016
GOPS.261.12.2016
RGP.271.21.2016
RGP.271.20.2016
RGP.271.19.2016
RGP.271.18.2016
RGP.271.17.2016
RGP.271.16.2016
RGP.271.15.2016
RGP.271.14.2016
RGP.271.13.2016
RGP.271.12.2016
RGP.271.11.2016
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
SIWZ
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie przekazan
Modyfikacja treści siwz nr 1
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie opublikow
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie przekazan
Modyfikacja treści siwz nr 2
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie opublikow
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Sprostowanie do Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 04.11.2016 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RGP.271.10.2016
RGP.271.9.2016
RGP.271.8.2016
RGP.271.7.2016
RGP.271.6.2016
RGP.271.5.2016
RGP.271.4.2016
RGP.271.3.2016
RGP.271.2.2016
RGP.271.1.2016
GOPS.261.1.2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337187 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2016 :: RGP.271.11.2016 :: Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie opublikowRGP.271.11.2016: Usługi - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza
 
 
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świlcza  
24/08/2016    S162    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Świlcza: Usługi związane z odpadami

2016/S 162-293045

Gmina Świlcza, Świlcza 168, Osoba do kontaktów: Ewa Dziedzic, Świlcza 36-072, Polska. Tel.: +48 178670137. Faks: +48 178670157. E-mail: przetargi@swilcza.com.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 16.7.2016, 2016/S 136-246218)

Przedmiot zamówienia:
CPV:90500000, 90512000, 90513100, 90533000, 90514000

Usługi związane z odpadami

Usługi transportu odpadów

Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

Usługi gospodarki odpadami

Usługi recyklingu odpadów

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

25.8.2016 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

25.8.2016 (10:15)

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168,

w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

Oferty należy składać do 25.8.2016 r. do godz. 10:00.

Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (procedura otwarta).

3. Możliwe zmiany w umowie:

Strony dopuszczają zmianę postanowień zawartej umowy w następującym przypadku:

wartość wynagrodzenia może ulec zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej Umowy. W tym przypadku kwota wynagrodzenia netto zostanie powiększona lub pomniejszona o kwotę podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

4. O wyborze oferty zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej zamawiającego.

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej oceny.

6. Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa ta (konsorcjum) ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis dotyczy solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści tej umowy bez zgody zamawiającego.

7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:

1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w okresie od podpisania umowy do dnia zakończenia umowy, na kwotę nie mniejszą niż 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych),

2) dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto umowy.

3) kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania bazą magazynowo – transportową, potwierdzający, że Wykonawca posiada prawo do niezakłóconego korzystania z terenu bazy oraz do eksploatowania go na cele będące przedmiotem zamówienia, nie krócej niż do dnia zakończenia umowy,

4) kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania legalizowaną najazdową wagą samochodową, nie krócej niż do dnia zakończenia umowy – tylko w przypadku, gdy na terenie bazy magazynowo – transportowej będą magazynowane odpady,

5)zawartą umowę na czas realizacji zamówienia z regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych bądź zastępczymi instalacjami przewidzianymi do obsługi Regionu Centralnego zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

8. Umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu.

9. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

9.1 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających udzielonych w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm. ).

9.2 Zamówienia uzupełniające będą udzielane po wystąpieniu następujących okoliczności:

1) gdy zajdzie potrzeba wykonania usługi tego samego rodzaju jak przedmiot niniejszego postępowania,

2) gdy zamówienia uzupełniające będą dotyczyły świadczenia usług

w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Świlcza.

9.3 Zamówienia uzupełniające:

1) będą udzielane temu samemu wykonawcy, z którym będzie zawarta umowa na wykonanie zamówienia niniejszego postępowania,

2) będą udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,

3) nie przekroczą 50 % wartości zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego,

4) będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

16.9.2016 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

16.9.2016 (10:15)

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

Oferty należy składać do 16.9.2016 r. do godz. 10:00.

Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (procedura otwarta).

3. Możliwe zmiany w umowie:

Strony dopuszczają zmianę postanowień zawartej umowy w następującym przypadku:

wartość wynagrodzenia może ulec zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej Umowy. W tym przypadku kwota wynagrodzenia netto zostanie powiększona lub pomniejszona o kwotę podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

4. O wyborze oferty zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej zamawiającego.

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej oceny.

6. Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa ta (konsorcjum) ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis dotyczy solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści tej umowy bez zgody zamawiającego.

7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:

1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w okresie od podpisania umowy do dnia zakończenia umowy, na kwotę nie mniejszą niż 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych);

2) dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto umowy.

3) kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania bazą magazynowo-transportową, potwierdzający, że Wykonawca posiada prawo do niezakłóconego korzystania z terenu bazy oraz do eksploatowania go na cele będące przedmiotem zamówienia, nie krócej niż do dnia zakończenia umowy;

4) kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania legalizowaną najazdową wagą samochodową, nie krócej niż do dnia zakończenia umowy – tylko w przypadku, gdy na terenie bazy magazynowo-transportowej będą magazynowane odpady;

5) zawartą umowę na czas realizacji zamówienia z regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych bądź zastępczymi instalacjami przewidzianymi do obsługi Regionu Centralnego zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

8. Umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu.

9. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

9.1 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających udzielonych w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.).

9.2 Zamówienia uzupełniające będą udzielane po wystąpieniu następujących okoliczności:

1) gdy zajdzie potrzeba wykonania usługi tego samego rodzaju jak przedmiot niniejszego postępowania;

2) gdy zamówienia uzupełniające będą dotyczyły świadczenia usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Świlcza.

9.3 Zamówienia uzupełniające:

1) będą udzielane temu samemu wykonawcy, z którym będzie zawarta umowa na wykonanie zamówienia niniejszego postępowania;

2) będą udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego;

3) nie przekroczą 50 % wartości zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego;

4) będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-08-24 09:45:33


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech