30-09-2020r.
godzina 05:39
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zam闚ienia publiczne
2018
2017
2016
RGP.271.23.2016
RGP.271.22.2016
GOPS.261.12.2016
RGP.271.21.2016
RGP.271.20.2016
RGP.271.19.2016
RGP.271.18.2016
RGP.271.17.2016
RGP.271.16.2016
RGP.271.15.2016
RGP.271.14.2016
RGP.271.13.2016
RGP.271.12.2016
RGP.271.11.2016
RGP.271.10.2016
RGP.271.9.2016
RGP.271.8.2016
Og這szenie o zam闚ieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyja郾ienia do siwz
Og這szenie o zmianie og這szenia nr 1
Og這szenie o zmianie og這szenia nr 2
Poprawiony formularz ofertowy
Og這szenie o zmianie og這szenia nr 3
Og這szenie o zmianie og這szenia nr 4
Og這szenie o zmianie og這szenia nr 5
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Og這szenie o udzieleniu zam闚ienia
RGP.271.7.2016
RGP.271.6.2016
RGP.271.5.2016
RGP.271.4.2016
RGP.271.3.2016
RGP.271.2.2016
RGP.271.1.2016
GOPS.261.1.2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcze郾iejsze
Zam闚ienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje spo貫czne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 338830 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zam闚ienia publiczne :: 2016 :: RGP.271.8.2016 :: Og這szenie o zam闚ieniuRGP.271.8.2016: Roboty budowlane - Utworzenie 字odowiskowej 安ietlicy Socjoterapeutycznej w 安ilczy
 
Og這szone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=129624&rok=2016-05-20
________________________________________________________________________

安ilcza: Utworzenie 字odowiskowej 安ietlicy Socjoterapeutycznej w 安ilczy
Numer og這szenia: 129624 - 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy:
V zam闚ienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakup闚 (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina 安ilcza , 安ilcza 168, 36-072 安ilcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

 • Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.swilcza.i-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAM紟IENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Utworzenie 字odowiskowej 安ietlicy Socjoterapeutycznej w 安ilczy.

II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: Przedmiotem zam闚ienia jest zaprojektowanie a nast瘼nie wykonanie rob鏒 budowlanych zwi您anych z przebudow pawilonu sportowego w 安ilczy, zlokalizowanego na dzia販e nr ewid. 4030/2 i dostosowanie go do potrzeb plac闚ki wsparcia dziennego (鈍ietlica). Przewidywany zakres adaptacji obejmuje wykonanie na parterze budynku 鈍ietlicy wsparcia dziennego dla 30 dzieci. Adaptowane pomieszczenia musz odpowiada wymaganiom i warunkom okre郵onym w Prawie budowlanym (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z p騧n. zm.) z p騧niejszymi zmianami i aktami wykonawczymi, oraz Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast瘼czej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z p騧niejszymi zmianami i aktami wykonawczymi w szczeg鏊no軼i z rozporz康zeniem Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 13-10-2015 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1630). Przewidywane jest podj璚ie stara o uzyskanie dofinansowania ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, O priorytetowa VI. Sp鎩no嗆 Przestrzenna i Spo貫czna, Dzia豉nie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spo貫cznej, Poddzia豉nie 6.2.2 Infrastruktura pomocy spo貫cznej. Zakres: a) adaptacja pomieszczenia klubowego na 鈍ietlic z dostosowaniem do specyfiki pracy z dzie熤i (sala 2 - 7,55*8,75 m i sala 1 - 3,95*2,75 m), w pom. przewidziano instalacj TV i komp., b) adaptacja istniej帷ych w瞛堯w sanitarnych i dostosowanie ich do wymog闚 plac闚ki wsparcia dziennego w tym dla potrzeb os鏏 nps, c) adaptacja zaplecza kuch. do wymog闚 plac闚ki wsparcia z miejscem dostosowanym do spo篡wania posi趾闚 (2,72*4,55m), w przypadku monta簑 kuchni gazowej nale篡 zaprojektowa instalacj gazow, d) adaptacja istniej帷ej szatni z zachowaniem funkcji dla klubu sportowego, e) adaptacja pomieszczenia dla potrzeb pomieszczenia dla personelu, f) wykonanie centralnego ogrzewania gazowego wraz z lokaln kot這wni gazow, instalacj i przy陰czem gazowym (dopuszcza si lokalizacj kot這wni na poddaszu), g) monta paneli fotowoltaicznych, h) wykonanie zewn皻rznego placu utwardzonego kostk brukow oraz placu zabaw wraz z wyposa瞠niem. W ramach zadania nale篡: - dokona inwentaryzacji stanu istniej帷ego, - wykona wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwi您a projektowych, - wykona w oparciu o Program Funkcjonalno - U篡tkowy (zwany dalej PFU) dokumentacj projektow (projekt budowlano - wykonawczy) kt鏎 nale篡 uzgodni z Zamawiaj帷ym. Dokumentacja projektowa winna by na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawc z Zamawiaj帷ym. Program Funkcjonalno - U篡tkowy stanowi za陰cznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia, - opracowa materia造 do uzyskania stosowanych uzgodnie pozwole, zezwole, zatwierdze, zg這sze do w豉軼iwych organ闚 lub instytucji, - uzyska decyzj administracyjn umo磧iwiaj帷 wykonanie rob鏒 budowlanych (lub dokonanie zg這szenia wykonania rob鏒 w zale積o軼i od sytuacji), - pe軟ienie nadzoru autorskiego - Wykonawca, w ramach przedmiotu przetargu, zobowi您any jest do pe軟ienia czynno軼i nadzoru autorskiego, w zakresie wynikaj帷ym z ustawy Prawo Budowlane. Nadz鏎 autorski pe軟iony b璠zie w trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych na podstawie dokumentacji projektowej sporz康zonej przez Wykonawc, - wykona przewidziane roboty zgodnie z wydanymi pozwoleniami i wykonanym projektem budowlano - wykonawczym..

II.1.5)
  przewiduje si udzielenie zam闚ie uzupe軟iaj帷ych

 • Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ie uzupe軟iaj帷ych

II.1.6) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.21.40.00-0, 45.21.00.00-2, 71.20.00.00-0, 71.22.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM紟IENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 31.08.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiaj帷y wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowi您any do wniesienia wadium w wysoko軼i 9 000,00 z (s這wnie: dziewi耩 tysi璚y z這tych). Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 2. Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach: a) pieni康zu; b) por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, z tym 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z p騧n. zm.). Dokumenty o kt鏎ych mowa w pkt b, c, d, e nale篡 w oryginale z這篡 w kasie Urz璠u Gminy w 安ilczy a kopie wpi望 do oferty przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieni康zu musi znale潭 si na rachunku bankowym Zamawiaj帷ego przed terminem sk豉dania ofert. Za dat wniesienia wadium uwa瘸 si dat uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. dat faktycznego wp造wu 鈔odk闚 finansowych na podany rachunek bankowy Zamawiaj帷ego. 4. Wadium wnoszone w pieni康zu wp豉ca si przelewem na rachunek bankowy: Nr 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074 Bank Sp馧dzielczy w G這gowie M逍. Oddzia w 安ilczy z dopiskiem: Przetarg o znaku RGP.271.8.2016 Kopi potwierdzenia przelewu nale篡 do陰czy do oferty lub z這篡 w kasie Urz璠u Gminy 安ilcza. 5. Je瞠li wadium jest wnoszone w pieni康zu prosi si o podanie numeru rachunku bankowego, na kt鏎y zamawiaj帷y ma dokona zwrotu wadium. 6. W tre軼i wadium sk豉danego w formie innej ni pieni康z musz by wyszczeg鏊nione okoliczno軼i, w jakich Zamawiaj帷y mo瞠 zatrzyma wadium wraz z odsetkami. Okoliczno軼i te musz zawiera sytuacje okre郵one: 1) w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zam闚ie publicznych, tj. je瞠li Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt鏎ym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zam闚ie publicznych nie z這篡 dokument闚 lub o鈍iadcze, o kt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zam闚ie publicznych, lub pe軟omocnictw, chyba, 瞠 udowodni, 瞠 wynika to z przyczyn niele膨cych po jego stronie, 2) w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zam闚ie publicznych, tj.: je瞠li Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana: a) odm闚i podpisania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych w ofercie; b) nie wni鏀 wymaganego zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego sta這 si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie Wykonawcy. 7. Z powy窺zego dokumentu powinno ponadto wynika jednoznacznie, gwarantowanie wyp豉ty nale積o軼i w spos鏏 nieodwo豉lny, bezwarunkowy i na pierwsze 膨danie. 8. Wadium powinno obejmowa ca造 okres zwi您ania ofert, poczynaj帷 od daty sk豉dania ofert. 9. Wadium wnoszone w formie por璚ze lub gwarancji powinno by z這穎ne w oryginale. 10. Wadium wniesione przez jednego z uczestnik闚 konsorcjum uwa瘸 si za wniesione prawid這wo. 11. Zwrot wadium: Zamawiaj帷y zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezw這cznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa積ieniu post瘼owania z wyj徠kiem Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza z uwzgl璠nieniem postanowie art. 46 ustawy Prawo zam闚ie publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNK紟

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie precyzuje w tym zakresie 瘸dnych wymaga, kt鏎ych spe軟ianie Wykonawca zobowi您any jest wykaza w spos鏏 szczeg鏊ny na etapie sk豉dania ofert. Zamawiaj帷y uzna, 瞠 warunek ten jest spe軟iony je瞠li wykonawca z這篡 o鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zam闚ie publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie precyzuje w tym zakresie 瘸dnych wymaga, kt鏎ych spe軟ianie Wykonawca zobowi您any jest wykaza w spos鏏 szczeg鏊ny na etapie sk豉dania ofert. Zamawiaj帷y uzna, 瞠 warunek ten jest spe軟iony je瞠li wykonawca z這篡 o鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zam闚ie publicznych.

 • III.3.3) Potencja techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie precyzuje w tym zakresie 瘸dnych wymaga, kt鏎ych spe軟ianie Wykonawca zobowi您any jest wykaza w spos鏏 szczeg鏊ny na etapie sk豉dania ofert. Zamawiaj帷y uzna, 瞠 warunek ten jest spe軟iony je瞠li wykonawca z這篡 o鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zam闚ie publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam闚ienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y nie precyzuje w tym zakresie 瘸dnych wymaga, kt鏎ych spe軟ianie Wykonawca zobowi您any jest wykaza w spos鏏 szczeg鏊ny na etapie sk豉dania ofert. Zamawiaj帷y uzna, 瞠 warunek ten jest spe軟iony je瞠li wykonawca z這篡 o鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zam闚ie publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y uzna, 瞠 Wykonawca spe軟i warunek dotycz帷y sytuacji ekonomicznej i finansowej, je瞠li wyka瞠 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na kwot nie mniejsz ni 200 000,00 z這tych (s這wnie: dwie軼ie tysi璚y z這tych).

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr鏂z o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

 • op豉con polis, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia.

Wykonawca powo逝j帷y si przy wykazywaniu spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiot闚 przedk豉da nast瘼uj帷e dokumenty dotycz帷e podmiot闚, zasobami kt鏎ych b璠zie dysponowa wykonawca:

 • op豉con polis, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

 • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
 • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, lub za鈍iadczenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
 • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego oddzia逝 Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia zdrowotne i spo貫czne, lub potwierdzenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
 • aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawion nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
 • aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawion nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
 • aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawion nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
 • wykonawca powo逝j帷y si przy wykazywaniu spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu na zasoby innych podmiot闚, kt鏎e b璠 bra造 udzia w realizacji cz窷ci zam闚ienia, przedk豉da tak瞠 dokumenty dotycz帷e tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre郵onym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiot闚 zagranicznych

Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatk闚, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne i zdrowotne albo 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zam闚ienie - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;

III.4.3.2)

 • za鈍iadczenie w豉軼iwego organu s康owego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt鏎ej dokumenty dotycz, w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert;
 • za鈍iadczenie w豉軼iwego organu s康owego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt鏎ej dokumenty dotycz, w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej

 • lista podmiot闚 nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)O鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zam闚ie publicznych; 2) Ocena spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu b璠zie dokonana metod spe軟ia, nie spe軟ia na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach i o鈍iadczeniach; 3) Wykonawca mo瞠 polega na wiedzy, do鈍iadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam闚ienia, zdolno軼iach finansowych lub ekonomicznych innych podmiot闚, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunk闚. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi您any jest udowodni Zamawiaj帷emu, i b璠zie dysponowa tymi zasobami w trakcie realizacji zam闚ienia, w szczeg鏊no軼i przedstawiaj帷 w tym celu pisemne zobowi您anie tych podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby wykonania zam闚ienia. Podmiot, kt鏎y zobowi您a si do udost瘼nienia zasob闚 zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zam闚ie publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawc za szkod Zamawiaj帷ego powsta陰 wskutek nieudost瘼nienia tych zasob闚, chyba 瞠 za nieudost瘼nienie zasob闚 nie ponosi winy. Pisemne zobowi您anie powinno by z這穎ne w formie orygina逝; 4) W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o udzielenie zam闚ienia warunki udzia逝 w post瘼owaniu mog by spe軟ione 陰cznie; 5) Wykaz o鈍iadcze lub dokument闚, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu; 5.1) Zgodnie z art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam闚ie publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p騧n. zm.) oraz zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaj闚 dokument闚, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by sk豉dane (Dz. U. Poz. 23) wraz z ofert nale篡 z這篡 nast瘼uj帷e o鈍iadczenia i dokumenty: 5.2) W celu wykazania spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp Zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych dokument闚: 5.2.1) o鈍iadczenie Wykonawcy o spe軟ieniu warunk闚 okre郵onych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam闚ie publicznych, 5.2.2) op豉conej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia; 5.2.3) Je瞠li wykonawca, wykazuj帷 spe軟ianie warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiaj帷y, w celu oceny, czy wykonawca b璠zie dysponowa zasobami innych podmiot闚 w stopniu niezb璠nym dla nale篡tego wykonania zam闚ienia oraz oceny, czy stosunek 陰cz帷y wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do ich zasob闚, 膨da: 5.2.3.1 w przypadku warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - dokument闚: a) op豉conej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 podmiot trzeci jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia; 5.2.3.2 dokument闚 dotycz帷ych w szczeg鏊no軼i: a) zakresu dost瘼nych wykonawcy zasob闚 innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasob闚 innego podmiotu, przez Wykonawc, przy wykonywaniu zam闚ienia, c) charakteru stosunku, jaki b璠zie 陰czy wykonawc z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udzia逝 innego podmiotu przy wykonywaniu zam闚ienia; 5.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania 膨da nast瘼uj帷ych dokument闚: 5.3.1o鈍iadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, 5.3.2 aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert, 5.3.3 aktualne za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, lub za鈍iadczenia, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert, 5.3.4 aktualne za鈍iadczenia w豉軼iwego oddzia逝 Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia zdrowotne i spo貫czne, lub potwierdzenia, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert, 5.3.5 aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert, 5.3.6 aktualn informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert, 5.3.7 aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawion nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert; 5.3.8 Je瞠li, w przypadku wykonawcy maj帷ego siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o kt鏎ych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, maj miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sk豉da w odniesieniu do nich za鈍iadczenie w豉軼iwego organu s康owego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotycz帷e niekaralno軼i tych os鏏 w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert, z tym 瞠 w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych os鏏 nie wydaje si takich za鈍iadcze - zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym o鈍iadczenie z這穎ne przed w豉軼iwym organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych os鏏 lub przed notariuszem; 5.3.9 Zasoby innych podmiot闚: Je瞠li wykonawca, wykazuj帷 spe軟ianie warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zam闚ie publicznych, polega na zasobach innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zam闚ie publicznych, a podmioty te b璠 bra造 udzia w realizacji cz窷ci zam闚ienia, zamawiaj帷y 膨da od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot闚 dokument闚 wymienionych w pkt 5.3.1 - 5.3.8; 5.3.10 Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt 5.3: a) ppkt 5.3.2 - 5.3.4 i 5.3.6 - sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠: - nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i, - nie zalega z uiszczaniem podatk闚, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne i zdrowotne albo 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zam闚ienie, b) ppkt 5.3.5 i 5.3.7 - sk豉da za鈍iadczenie w豉軼iwego organu s康owego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt鏎ej dokumenty dotycz, w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy, c) dokumenty, o kt鏎ych mowa w ppkt 5.3.10 lit. a) tiret pierwsze i trzecie oraz lit. b), powinny by wystawione nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Dokument, o kt鏎ym mowa w ppkt 5.3.10 lit. a) tiret drugie, powinien by wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert, d) Je瞠li w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa w ppkt 5.3.10, zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym o鈍iadczenie, w kt鏎ym okre郵a si tak瞠 osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, z這穎ne przed w豉軼iwym organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis dotycz帷y termin闚 wystawienia dokument闚 stosuje si odpowiednio, e) W przypadku w徠pliwo軼i co do tre軼i dokumentu z這穎nego przez Wykonawc maj帷ego siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiaj帷y mo瞠 zwr鏂i si do w豉軼iwych organ闚 odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezb璠nych informacji dotycz帷ych przed這穎nego dokumentu; 5.4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia Wykonawcy w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zam闚ie publicznych: Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zam闚ie publicznych Wykonawca sk豉da wraz z ofert list podmiot闚 nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zam闚ie publicznych albo informacj o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej; 5.5. Inne dokumenty niewymienione w pkt 5.2. - 5.4.: 1) (je瞠li jest konieczne) Pe軟omocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno by do陰czone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokument闚 za陰czonych do oferty. Pe軟omocnictwo do陰czone do oferty winno by z這穎ne w oryginale lub kopii notarialnie po鈍iadczonej, 2) zakres dla podwykonawc闚 - je瞠li dotyczy, 3) dow鏚 wniesienia wadium; Uwaga: Wykonawca nie jest zobowi您any do przed這瞠nia wraz z ofert dokument闚 o kt鏎ych mowa w pkt 3.3.1 Programu Funkcjonalno - U篡tkowego , tj. opisu wszystkich rob鏒 zgodnych z wymogami programu Funkcjonalno - U篡tkowego oraz wst瘼nego harmonogramu rob鏒 (w tym r闚nie opis闚, oblicze, rysunk闚 i schemat闚). W przypadku z這瞠nia tych dokument闚 przez Oferent闚 b璠 one traktowane wy陰cznie jako dokumenty o charakterze informacyjnym; 5.6. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia: Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku przepisy dotycz帷e wykonawcy stosuje si odpowiednio do wykonawc闚, kt鏎zy wsp鏊nie ubiegaj si o udzielenie zam闚ienia. Ka盥y z wykonawc闚, kt鏎zy wsp鏊nie ubiegaj si o udzielenie zam闚ienia musi z這篡 o鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Je瞠li oferta wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielnie zam闚ienia zostanie wybrana, zamawiaj帷y 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚; 5.7 Uwagi dotycz帷e formy sk豉danych dokument闚. 1) Dokumenty s sk豉dane w oryginale lub kopii po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m przez Wykonawc, 2) W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia oraz w przypadku podmiot闚, na zasobach kt鏎ych Wykonawca polega na zasadach okre郵onych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zam闚ie publicznych, kopie dokument闚 dotycz帷e odpowiednio wykonawcy lub tych podmiot闚 s po鈍iadczane za zgodno嗆 z orygina貫m odpowiednio przez Wykonawc lub te podmioty, 3) Zamawiaj帷y mo瞠 za膨da przedstawienia orygina逝 lub notarialnie po鈍iadczonej kopii dokumentu wy陰cznie wtedy, gdy z這穎na kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w徠pliwo軼i co do jej prawdziwo軼i. 4) Dokumenty sporz康zone w j瞛yku obcym s sk豉dane wraz z t逝maczeniem na j瞛yk polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi您ane z przedmiotem zam闚ienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji jako軼i i r瘯ojmi za wady - 5

IV.2.2)
  przeprowadzona b璠zie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt鏎ej b璠zie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunk闚 zmian

Mo磧iwe zmiany w umowie: 1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si wprowadzenie zmian w nast瘼uj帷ym zakresie: a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia rob鏒, mog by dokonywane zmiany technologii wykonania element闚 rob鏒. Dopuszcza si je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwi您anie jest r闚norz璠ne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocze郾ie nie spowoduje zwi瘯szenia koszt闚 rob鏒. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny kosztem i staraniem Wykonawcy, zawieraj帷y opis proponowanych zmian, rysunki i wycen koszt闚. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiaj帷ego, b) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiaj帷ego zachodzi potrzeba zmiany zaprojektowanych rozwi您a technicznych nieprzewidzianych w umowie, Zamawiaj帷y sporz康za protok馧 konieczno軼i, a nast瘼nie dostarcza dokumentacj projektow na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania, c) w przypadku, gdy okre郵one w ppkt b) zmiany powoduj wzrost koszt闚 wykonania rob鏒, traktuje si je jako zam闚ienie dodatkowe i Zamawiaj帷y z這篡 (po przeanalizowaniu mo磧iwo軼i finansowych) dodatkowe zam闚ienie na ich wykonanie, w trybie wynikaj帷ym z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zam闚ie publicznych, d) w przypadku wyst徙ienia innych okoliczno軼i nie wynikaj帷ych z winy Wykonawcy ani Zamawiaj帷ego, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w chwili zawarcia umowy a zrealizowanie za這穎nego pierwotnie celu umowy by這by bez tych zmian niemo磧iwe lub zmiany te s korzystne dla Zamawiaj帷ego. e) konieczno嗆 realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych lub technologicznych wynikaj帷ych ze zmiany obowi您uj帷ego prawa b康 decyzji organ闚 nadzorczo - kontrolnych; f) zmiana (na skutek koniecznej zmiany b喚dnej dokumentacji) w zakresie rob鏒, technologii, materia豉ch; g) zmian technologicznych - niedost瘼no嗆 na rynku materia堯w lub narz璠zi wskazanych w opisie przedmiotu zam闚ienia lub pojawienie si na rynku urz康ze nowej generacji; h) zmniejszenie zakresu zam闚ienia nie wynikaj帷a z winy wykonawcy. 2. Strony maj prawo do przed逝瞠nia terminu zako鎍zenia rob鏒 o okres trwania przyczyn, z powodu kt鏎ych b璠zie zagro穎ne dotrzymanie Terminu zako鎍zenia rob鏒, w nast瘼uj帷ych sytuacjach: a) op騧nie z przyczyn le膨cych po stronie Zamawiaj帷ego, b) je瞠li przyczyny, z powodu kt鏎ych b璠zie zagro穎ne dotrzymanie terminu zako鎍zenia rob鏒, b璠 nast瘼stwem okoliczno軼i, za kt鏎e odpowiedzialno嗆 ponosi Zamawiaj帷y, w szczeg鏊no軼i konieczno軼i zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno軼i mia造 lub b璠 mog造 mie wp造w na dotrzymanie terminu zako鎍zenia rob鏒, c) aktualizacja rozwi您a projektowych z uwagi na zmian obowi您uj帷ych przepis闚 a tak瞠 zmian wynikaj帷ych z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczno軼i, kt鏎ych wprowadzenie b璠zie korzystne dla Zamawiaj帷ego, d) gdy wyst徙i niekorzystne warunki atmosferyczne uniemo磧iwiaj帷e prawid這we wykonanie rob鏒, w szczeg鏊no軼i z powodu technologii realizacji prac okre郵onej: umow, normami lub innymi przepisami, wymagaj帷ej konkretnych warunk闚 atmosferycznych, je瞠li konieczno嗆 wykonania prac w tym okresie nie jest nast瘼stwem okoliczno軼i, za kt鏎e Wykonawca ponosi odpowiedzialno嗆, e) gdy wyst徙i konieczno嗆 wykonania rob鏒 zamiennych lub innych rob鏒 niezb璠nych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgl璠u na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zam闚ie dodatkowych, kt鏎e wstrzymuj lub op騧niaj realizacj przedmiotu Umowy, f) wyst徙i op騧nienia w dokonaniu okre郵onych czynno軼i lub ich zaniechanie przez w豉軼iwe organy administracji pa雟twowej, kt鏎e nie s nast瘼stwem okoliczno軼i, za kt鏎e Wykonawca ponosi odpowiedzialno嗆, g) wyst徙ienia Si造 wy窺zej uniemo磧iwiaj帷ej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Op騧nienia, o kt鏎ych mowa wy瞠j musz by odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protoko豉mi podpisanymi przez kierownika budowy oraz zaakceptowane przez Zamawiaj帷ego. W/w przypadkach strony ustalaj nowe terminy, z tym 瞠 maksymalny okres przesuni璚ia terminu zako鎍zenia realizacji przedmiotu umowy r闚ny b璠zie okresowi tych op騧nie. Wyst徙ienie kt鏎ejkolwiek z wymienionych powy瞠j okoliczno軼i nie stanowi bezwzgl璠nego zobowi您ania Zamawiaj帷ego do dokonania takich zmian, ani nie mo瞠 stanowi podstawy roszcze Wykonawcy do ich dokonania. 3. Termin zako鎍zenia umowy mo瞠 r闚nie ulec zmianie (skr鏂enie b康 wyd逝瞠nie) w zale積o軼i od terminu podpisania umowy o dofinansowanie i wynikaj帷ego z niego terminu zako鎍zenia umowy. 4. Mo磧iwo嗆 skr鏂enia terminu realizacji zam闚ienia w przypadku posiadania przez Zamawiaj帷ego 鈔odk闚 pozwalaj帷ych na kr鏒sz realizacj zadania. 5. Zmiana terminu p豉tno軼i: w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiaj帷ego z przyczyn od niego niezale積ych. 6. Zmiana wynagrodzenia: podstaw obliczenia koszt闚 zmiany, o kt鏎ej mowa w ust. 1 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne, oraz w kolejno軼i: - kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego, - kosztorys opracowany na podstawie danych wyj軼iowych do kosztorysowania przyj皻ych do sporz康zenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, cen jednostkowych pracy sprz皻u i materia堯w zaproponowane przez wykonawc, ale nie wy窺ze ni 鈔ednie ceny SEKOCENBUD dla kwarta逝 poprzedzaj帷ego termin wykonania rob鏒 budowlanych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: www.swilcza.i-gmina.pl
Specyfikacj istotnych warunk闚 zam闚ienia mo積a uzyska pod adresem: Urz康 Gminy 安ilcza, 36-072 安ilcza 168, pok鎩 nr 23 na II pi皻rze..

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 06.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urz康 Gminy 安ilcza, 36-072 安ilcza 168, pok鎩 nr 22 - sekretariat na II pi皻rze..

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz帷e finansowania projektu/programu ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: 1. Przewidywane jest podj璚ie stara o uzyskanie dofinansowania ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, O priorytetowa VI. Sp鎩no嗆 Przestrzenna i Spo貫czna, Dzia豉nie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spo貫cznej, Poddzia豉nie 6.2.2 Infrastruktura pomocy spo貫cznej. 2. Termin realizacji przedmiotu umowy: zgodnie z harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym, w tym: 1) I etap tj. opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zg這szeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami do z這瞠nia wniosku o wydanie pozwolenia na budow i przekazanie go Zamawiaj帷emu na podstawie protoko逝 zdawczo - odbiorczego - do dnia 22 lipca 2016 roku, 2) II etap: wykonanie rob鏒 budowlanych na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budow - do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Uwaga!!! - Zamawiaj帷y zastrzega sobie, 瞠 w przypadku nie otrzymania dofinansowania nast徙i rezygnacja z wykonania II etapu. - Wykonawca przyst徙i do wykonywania rob鏒 budowlanych po otrzymaniu od Zamawiaj帷ego w formie pisemnej informacji o mo磧iwo軼i rozpocz璚ia rob鏒 budowlanych na podstawie opracowanego projektu. - W terminie do 2 tygodni od uprawomocnienia si decyzji o pozwoleniu na budow Wykonawca przed這篡 Zamawiaj帷emu kosztorys ofertowy potwierdzaj帷y wyliczenie ceny ofertowej brutto. W sytuacji gdy Zamawiaj帷y nie otrzyma dofinansowania na utworzenie 字odowiskowej 安ietlicy Socjoterapeutycznej w 安ilczy odst徙i si od wymogu dostarczenia kosztorysu ofertowego. 3. Wykonawca przedk豉da jako za陰cznik do oferty opis wszystkich rob鏒 zgodny z wymogami programu funkcjonalno - u篡tkowego oraz wst瘼ny harmonogram rob鏒. Informacje do oferty s przedk豉dane w formie opis闚, oblicze, rysunk闚, schemat闚. 4. O wyborze oferty Zamawiaj帷y powiadomi niezw這cznie Wykonawc闚, kt鏎zy ubiegali si o udzielenie zam闚ienia oraz zamie軼i informacj na stronie internetowej zamawiaj帷ego i tablicy og這sze. 5. Je瞠li Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana b璠zie uchyla si od zawarcia umowy, Zamawiaj帷y mo瞠 wybra ofert najkorzystniejsz spo鈔鏚 pozosta造ch ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 6. Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie wybrana, zobowi您any jest do zawarcia umowy z Zamawiaj帷ym na warunkach okre郵onych w zapisach SIWZ. 7. Je瞠li oferta Wykonawc闚, kt鏎zy wsp鏊nie ubiegaj si o udzielenie zam闚ienia zostanie wybrana, Zamawiaj帷y za膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚. 8. Umowa b璠zie podpisywana w siedzibie Zamawiaj帷ego po wcze郾iejszym ustaleniu dok豉dnego terminu. 9. Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz z這篡 u Zamawiaj帷ego przed podpisaniem umowy dow鏚 wniesienia zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy w wysoko軼i 10% ceny ca趾owitej podanej w ofercie, tj. ceny rycza速owej brutto...

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: nieInformacj wytworzy(a): Ewa Dziedzic
Informacj doda(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-05-20 15:18:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firm Javatech