05-07-2020r.
godzina 22:36
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
RGP.271.28.2016
SDS.060.56.16
RGP.7021.10.2016
RGP.7013.1.2016
RGP-KG.042.19.2016-3
RGP-KG.042.19.2016-2
RGP-KG.042.19.2016-1
RGP.7013.28.2016
RGP.7011.16.2016
RGP.7013.26.2016
RGP.7013.25.2016
RGP.7013.1.2016
RGP.K.G.042.16.2016
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.24.2016
RGP.7013.21.2016
RRG.7013.3.2016
RGP.7011.2.2016
RGP.7011.6.2016
RGP.7013.20.2016
RGP.7013.18.2016
SO.4462.1.2016
RGP.7011.13.2016
RGP.7013.15.2016
RGP.7013.13.2016
RGPrgm.271.10.2016
RGP.7013.12.2016
RGP.ED.7021.9.2016
RGP.7021.4.2016
RPG.7011.2.2016
RGP.7011.8.2016
GP.7011.4.2016
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.4.2016.TM.4
RGP.7021.4.2016.TM.2
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.10.2.2016
RGP.7011.10.1.2016
Rozeznanie cenowe
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
RRG.042.1.2016
RGP.7013.4.2016
RGP.271.4.2016
RGP.7011.8.2016
RGP.ED.7021.2016
RRG.7011.9.2016
RGP-HN 7021.1.2016
SO.5315.25.2016
GK.7012.1.2016
RRG.042.17.2011
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.1.2016
GP.1622.1.2016
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337187 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2016 (<) :: RGP.7011.10.1.2016 :: Rozeznanie cenoweWykonanie Dokumentacji Projektowych
 
1. Rozeznanie cenowe
_____________________________________________________
 

Znak sprawy RGP.7011.10.2016

 

ROZEZNANIE CENOWE

 

Zamawiający: Gmina Świlcza zaprasza do złożenia oferty na wykonanie Dokumentacji Projektowych:

 

·         Przebudowa dwóch zatok autobusowych (wykonanie peronów wstawienie wiat przystankowych) przy drodze powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach

·          Budowa dwóch zatok autobusowych w Trzcianie, przebudowa sześciu zatok autobusowych (wykonanie peronów wstawienie wiat przystankowych) w Błędowej Zgłobieńskiej przy drodze powiatowej nr 1388 R

·          Przebudowa sześciu zatok autobusowych (wykonanie peronów wstawienie wiat przystankowych) przy drodze powiatowej nr 1336 R w Dąbrowej

·         Przebudowa trzech zatok autobusowych (wykonanie peronów wstawienie wiat przystankowych) przy drodze powiatowej nr 1389 R w Woliczce

·         Stacja kolejowa Świlcza: parking Park & Ride 20 miejsc postojowych, parking Park & Bike 10 miejsc postojowych + wiata (zadaszenie)

·         Stacja kolejowa Trzciana: parking Park & Ride 20 miejsc postojowych (strona południowa linii kolejowej), parking Park & Ride 10 miejsc postojowych (strona północna linii kolejowej), 2 parkingi Park & Bike po 10 miejsc postojowych (strona południowa i północna linii kolejowej) + wiaty (zadaszenia)

·          Stacja kolejowa Rudna Wielka: parking Park & Ride 20 miejsc postojowych, parking Park & Bike 10 miejsc postojowych + wiata (zadaszenie)

·          Pętla autobusowa Bratkowice (Czekaj): parking Park & Ride 10 miejsc postojowych, parking Park & Bike 10 miejsc postojowych

·          Przebudowa drogi gminnej nr 108764 R (dz. nr ew. 1152/2, długość: 1400,00 mb, szerokość: 5,0 – 5,5 m, rodzaj konstrukcji: warstwa ścieralna gr. 5 cm po uprzednim sfrezowaniu istniejącej nawierzchni) wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej (długość 620,00 mb, szerokość 1,5 m) w miejscowości Rudna Wielka

 

·          Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 108761 R (dz. nr ew. 585, 832/12) wraz z przebudową skrzyżowania z DP nr 1333 R

 

·          Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 108761 R (nad potokiem Czarna)

 

·          Przebudowa drogi gminnej nr 108761 R Świlcza – Kamyszyn – Otoka (długość: 640,00 mb, szerokość: 5,5 m, rodzaj konstrukcji: warstwa odsączająca z pospółki gr. 15 cm, podbudowa z kruszywa gr. 25 cm, nawierzchnia z tłucznia gr. 10 cm, warstwa wiążąca gr. 4 cm, warstwa ścieralna gr. 4 cm)

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

 

  1. Opis stanu istniejącego i stanu projektowego.
  2. Wykonanie Dokumentacji Projektowych wraz z opiniami, decyzjami, uzgodnieniami i sprawdzeniami w zakresie wynikającym z właściwych przepisów.
  3. Wykonanie Projektów Stałej Organizacji Ruchu.
  4. Analiza własności działek i ich zajęcie kolidujące z zakresem koniecznym robót (ewentualne mapy podziałowe wykona Zamawiający na podstawie materiałów dostarczonych przez Wykonawcę).
  5. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę.
  6. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
  7. Wykonanie przedmiarów robót.
  8. Wykonanie kosztorysów inwestorskich.

 

Dokumentacja  projektowa  powinna  być kompletna  z  punktu  widzenia  celu  jakiemu  ma  służyć,  czyli  powinna umożliwić uzyskanie   wymaganych   pozwoleń. W   szczególności   dokumentacja   projektowa   musi   spełnić wymagania   obowiązujących   ustaw   i rozporządzeń, Polskich Norm, przepisów techniczno – budowlanych, zasad wiedzy technicznej. Dokumentacja  projektowa  powinna  być wewnętrznie  spójna  i  skorygowana  we  wszystkich  branżach,  powinna zawierać optymalne  rozwiązania  funkcjonalne,  użytkowe,  konstrukcyjne,  materiałowe,  kosztowe. Dokumentacja Projektowa winna być zgodna z przepisami prawa zamówień publicznych w zakresie wymogów opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie zachowania zasad konkurencji i niedyskryminacji.

 

Termin realizacji zamówienia:

15.11.2016 r. do godz. 14.00

 

Kryterium wyboru:

Kryterium wyboru będzie cena 100 %.

 

Termin składania ofert:

Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do dnia 08.04.2016r. do godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Świlcza w pok. nr 22 sekretariat.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udziela: Damian Dembowski tel./fax 17 86 70 132, e-mail: d.dembowski@swilcza.com.pl

 Informację wytworzył(a): Damian Dembowski
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-03-24 10:16:00


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech