06-08-2020r.
godzina 15:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
RGP.271.28.2016
SDS.060.56.16
RGP.7021.10.2016
RGP.7013.1.2016
RGP-KG.042.19.2016-3
RGP-KG.042.19.2016-2
RGP-KG.042.19.2016-1
RGP.7013.28.2016
RGP.7011.16.2016
RGP.7013.26.2016
RGP.7013.25.2016
RGP.7013.1.2016
RGP.K.G.042.16.2016
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.24.2016
RGP.7013.21.2016
RRG.7013.3.2016
RGP.7011.2.2016
RGP.7011.6.2016
RGP.7013.20.2016
RGP.7013.18.2016
SO.4462.1.2016
RGP.7011.13.2016
RGP.7013.15.2016
RGP.7013.13.2016
RGPrgm.271.10.2016
RGP.7013.12.2016
RGP.ED.7021.9.2016
RGP.7021.4.2016
RPG.7011.2.2016
RGP.7011.8.2016
GP.7011.4.2016
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.4.2016.TM.4
RGP.7021.4.2016.TM.2
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.10.2.2016
RGP.7011.10.1.2016
RRG.042.1.2016
RGP.7013.4.2016
RGP.271.4.2016
Specyfikacje
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
RGP.7011.8.2016
RGP.ED.7021.2016
RRG.7011.9.2016
RGP-HN 7021.1.2016
SO.5315.25.2016
GK.7012.1.2016
RRG.042.17.2011
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.1.2016
GP.1622.1.2016
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337864 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2016 (<) :: RGP.271.4.2016 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRGP.271.4.2016: Usługi - Podziały nieruchomości, ustalenia granic nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, sporządzenie dokumentacji do celów prawnych, szacowanie nieruchomości
 
Do pobrania:
 
1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 

sprawa RGP.271.4.2016                                                Świlcza, dn. 15.03.2016 r.

pismo: 54/R-RRG-ED/2016

 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na usługę, nazwa zadania:

Podziały nieruchomości, ustalenia granic nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, sporządzenie dokumentacji do celów prawnych, szacowanie nieruchomości

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 18 lutego 2016 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26 lutego 2016 r. o godz. 10:15.

Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano oferty najkorzystniejsze.

Jako najkorzystniejsze wybrano oferty:

1)    dla części nr 1, tj. wykonanie podziałów nieruchomości:

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

Usługi Geodezyjne Janusz Kielanowski

adres: 35-051 Rzeszów, ul. S. Staszica 16 lok. 12

z cenami jednostkowymi brutto:  

Ø  za pierwszą wydzieloną działkę – 899,00 zł brutto,

Ø  za każdą następną wydzieloną działkę – 99,00 zł brutto;

2)    dla części nr 2, tj. ustalenie przebiegu granic działek  na gruncie:

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

Usługi Geodezyjne Janusz Kielanowski

adres: 35-051 Rzeszów, ul. S. Staszica 16 lok. 12

z cenami jednostkowymi brutto:  

Ø  ustalenie granic nieruchomości do 4 punktów - 699,00 zł brutto,

Ø  za każdy następny punkt powyżej 4 – 99,00 zł brutto;

3)    dla części nr 3, tj. rozgraniczenie nieruchomości:

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

Usługi Geodezyjne Janusz Kielanowski

adres: 35-051 Rzeszów, ul. S. Staszica 16 lok. 12

z cenami jednostkowymi brutto:  

Ø  za rozgraniczenie do 4 punktów – 1 499,00 zł brutto,

Ø  za każdy następny punkt powyżej 4 – 150,00 zł brutto;

 

 

4)    dla części nr 4a, tj. określenie wartości  nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży:

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Agencja Usług Rynkowych „MAT”

adres: 35-117 Rzeszów, ul. Pleśniarowicza 2/40

z ceną brutto: 140,00 zł;

5)    dla części nr 4b, tj. określenie wartości  nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży:

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Agencja Usług Rynkowych „MAT”

adres: 35-117 Rzeszów, ul. Pleśniarowicza 2/40

z ceną brutto: 800,00 zł;

6)    dla części nr 4c, tj. określenie wartości  nieruchomości przeznaczonej do naliczenia opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku jej podziału:

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Agencja Usług Rynkowych „MAT”

adres: 35-117 Rzeszów, ul. Pleśniarowicza 2/40

z ceną brutto: 200,00 zł;

7)    dla części nr 4d, tj. określenie wartości  nieruchomości do aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste:

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Agencja Usług Rynkowych „MAT”

adres: 35-117 Rzeszów, ul. Pleśniarowicza 2/40

z ceną brutto: 140,00 zł;

8)    dla części nr 5, tj. przygotowanie dokumentacji dla celów prawnych dla działek - nr 3271/1, 3251,  3270, 3272, 3273, 3276, 3274, 3277, 3261, 3258, 3278, 3305, 3287 ,3293, 3252, 3260/1, 3265/1, 3201, 3315, 3238, 3100 położonych w Mrowli ( działki po scaleniu); Bzianka – dz.nr 885;

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 złożoną przez:

PBE „PRACOWNIA PROJEKTOWA” Sp. z o.o.

adres: 35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1a

z ceną brutto: 6 000,00 zł;

9)    dla części nr 6, tj. wykonanie mapy uzupełniającej – scalenie działek
nr 946/5, 946/3, 946/2, 946/6, 948/2, 947, 949/1, 949/2, 950, 952/1, 952/2, 951, 839/2 w Świlczy oraz aktualizacja ewidencji gruntów w zakresie klasyfikacji i rodzajów użytków zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie:

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 złożoną przez:

PBE „PRACOWNIA PROJEKTOWA” Sp. z o.o.

adres: 35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1a

z ceną brutto: 2 500,00 zł;

10) dla części nr 7 tj. wykonanie mapy uzupełniającej terenu w Trzcianie wskazanego na załączniku graficznym – obejmującą scalenie działek, aktualizację ewidencji gruntów w zakresie klasyfikacji i rodzajów użytków zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie wraz z pomiarem i wydzieleniem istniejących dróg i zbiorników wodnych jako odrębnych działek ewidencyjnych:

 

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez:

Triangul.pl Łukasz Ćwik

adres: 35-036 Rzeszów, ul. Marii Skłodowskiej Curie 6/18

z ceną brutto: 5 000,00 zł;

11) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia:

dla całości zamówienia: 52 100,00 zł brutto

dla poszczególnych części zamówienia:

Numer części

Nazwa części

Szacunkowa wartość zamówienia

[brutto]

1

Wykonanie podziałów nieruchomości

12 000,00 zł

2

Ustalenie przebiegu granic działek  na gruncie

7 550,00 zł

3

Rozgraniczenie nieruchomości

2 500,00 zł

4a

Określenie wartości  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej

5 350,00 zł

4b

Określenie wartości  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości zabudowanej

1 500,00 zł

4c

Określenie wartości  nieruchomości przeznaczonej do naliczenia opłaty adiacenckiej

800,00 zł

4d

Określenie wartości  nieruchomości do aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

2 400,00 zł

5

Przygotowanie dokumentacji dla celów prawnych dla działek - nr 3271/1, 3251,  3270, 3272, 3273, 3276, 3274, 3277, 3261, 3258, 3278, 3305, 3287, 3293, 3252, 3260/1, 3265/1, 3201, 3315, 3238, 3100 położonych w Mrowli ( działki po scaleniu); Bzianka – dz.nr 885

8 000,00 zł

6

Wykonanie mapy uzupełniającej – scalenie działek nr 946/5, 946/3, 946/2, 946/6, 948/2, 947, 949/1, 949/2, 950, 952/1, 952/2, 951, 839/2 w Świlczy oraz aktualizacja ewidencji gruntów w zakresie klasyfikacji i rodzajów użytków zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie

4 000,00 zł

7

Wykonanie mapy uzupełniającej terenu w Trzcianie wskazanego na załączniku graficznym – obejmującą scalenie działek, aktualizację ewidencji gruntów w zakresie klasyfikacji i rodzajów użytków zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie wraz z pomiarem i wydzieleniem istniejących dróg i zbiorników wodnych jako odrębnych działek ewidencyjnych

8 000,00 zł

12) Zbiorcze zestawienie ofert:

W terminie złożono łącznie 6 (słownie: sześć) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

 


 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

Cz nr I

Cz nr II

Cz nr III

Cz nr IV a

Cz nr IV b

Cz nr IV c

Cz nr IV d

Cz nr  V

Cz nr VI

Cz nr VII

1

Agencja Usług Rynkowych „MAT”

adres: 35-117 Rzeszów, ul. Pleśniarowicza 2/40

xxx

xxx

xxx

140,00 zł

800,00 zł

200,00 zł

140,00 zł

xxx

xxx

xxx

2

Usługi Geodezyjne Janusz Kielanowski

adres: 35-051 Rzeszów, ul. S. Staszica 16 lok. 12

za pierwszą wydzieloną działkę – 899,00 zł;

za każdą następną wydzieloną działkę – 99,00 zł

ustalenie granic nieruchomości do 4 punktów - 699,00 zł,

za każdy następny punkt powyżej 4 – 99,00 zł

za rozgraniczenie do 4 punktów – 1 499,00 zł,

za każdy następny punkt powyżej 4 – 150,00 zł

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

3

GEORES Sp. z o.o.

adres: 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3

za pierwszą wydzieloną działkę – 1 400,00 zł;

za każdą następną wydzieloną działkę – 300,00 zł

ustalenie granic nieruchomości do 4 punktów – 1 200,00 zł,

za każdy następny punkt powyżej 4 – 250,00 zł

za rozgraniczenie do 4 punktów – 2 100,00 zł,

za każdy następny punkt powyżej 4 – 200,00 zł

xxxx

xxx

xxx

xxx

7 350,00 zł

2 750,00 zł

18 800,00 zł

4

Triangul.pl

Łukasz Ćwik

adres: 35-036 Rzeszów, ul. Marii Skłodowskiej Curie 6/18

za pierwszą wydzieloną działkę – 1 500,00 zł;

za każdą następną wydzieloną działkę – 400,00 zł

ustalenie granic nieruchomości do 4 punktów – 1 500,00 zł,

za każdy następny punkt powyżej 4 – 123,00 zł

za rozgraniczenie do 4 punktów – 2 500,00 zł,

za każdy następny punkt powyżej 4 – 200,00 zł

xxx

xxx

xxx

xxx

11 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5

PBE „PRACOWNIA PROJEKTOWA” Sp. z o.o.

adres: 35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1a

za pierwszą wydzieloną działkę – 1 180,00 zł;

za każdą następną wydzieloną działkę – 350,00 zł

ustalenie granic nieruchomości do 4 punktów – 800,00 zł,

za każdy następny punkt powyżej 4 – 800,00 zł

za rozgraniczenie do 4 punktów – 1 500,00 zł,

za każdy następny punkt powyżej 4 – 700,00 zł

xxx

xxx

xxx

xxx

6 000,00 zł

2 500,00 zł

xxx

6

„Geo – Rad”

Bogusław Radoń

adres: 38-204 Tarnowiec 53

za pierwszą wydzieloną działkę – 1 500,00 zł;

za każdą następną wydzieloną działkę – 200,00 zł

xxxx

xxxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx


 

 

 

 

13) Zestawienie punktacji ofert:

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 1

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena:

- cena jednostkowa brutto za podział działki na 2 - 70%; 

 - cena jednostkowa brutto za każdą następną działkę powyżej dwóch – 30%;

Suma punktów

1

xxxxx

xxxxx

2

 899,00

------------ x 70% = 70,00

 899,00

99,00

--------- x 30% = 30,00

99,00  

100,00

3

899,00

--------------- x 70% = 44,95

 1 400,00

99,00

----------- x 30% = 9,90

300,00  

54,85

4

899,00

--------------- x 70% = 41,95

 1 500,00

99,00

----------- x 30% = 7,43

400,00  

49,38

5

899,00

--------------- x 70% = 53,33

 1 180,00

99,00

----------- x 30% = 8,49

350,00  

61,82

6

899,00

--------------- x 70% = 41,95

 1 500,00

99,00

----------- x 30% = 14,85

200,00  

56,80

 

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 2

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena:

-cena jednostkowa brutto  za ustalenie granic nieruchomości do 4 punktów granicznych – 70%,

-cena jednostkowa brutto  za ustalenie  każdego punktu granicznego  powyżej 4 – 30%;

Suma punktów

1

xxxxx

xxxxx

2

699,00

------------ x 70% = 70,00

 699,00

99,00

--------- x 30% = 30,00

99,00  

100,00

3

699,00

-------------- x 70% = 40,78

 1 200,00

99,00

------------ x 30% = 11,88

250,00  

52,66

4

699,00

-------------- x 70% = 32,62

 1 500,00

99,00

------------ x 30% = 24,15

123,00  

56,77

5

699,00

-------------- x 70% = 61,16

 800,00

 

99,00

------------ x 30% = 3,71

800,00  

64,87

6

xxxxx

xxxxx

  

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 3

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena:

-cena jednostkowa brutto  za ustalenie granic nieruchomości do 4 punktów granicznych – 70%,

-cena jednostkowa brutto  za ustalenie  każdego punktu granicznego  powyżej 4 – 30%;

Suma punktów

1

xxxxx

xxxxx

2

1 499,00

--------------- x 70% = 70,00

 1 499,00

150,00

------------ x 30% = 30,00

150,00  

100,00

3

1 499,00

-------------- x 70% = 49,97

 2 100,00

150,00

------------ x 30% = 22,50

200,00  

72,47

4

1 499,00

-------------- x 70% = 41,97

 2 500,00

150,00

------------ x 30% = 22,50

200,00  

64,47

5

1 499,00

----------------- x 70% = 69,95

 1 500,00

150,00

------------ x 30% = 6,43

700,00  

76,38

6

xxxxx

xxxxx

 

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 4a

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena 100%

Suma punktów

1

140,00

------------ x 100% = 100,00

140,00  

100,00

2

xxxxx

xxxxx

3

xxxxx

xxxxx

4

xxxxx

xxxxx

5

xxxxx

xxxxx

6

xxxxx

xxxxx

 

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 4b

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena 100%

Suma punktów

1

800,00

------------ x 100% = 100,00

800,00  

100,00

2

xxxxx

xxxxx

3

xxxxx

xxxxx

4

xxxxx

xxxxx

5

xxxxx

xxxxx

6

xxxxx

xxxxx

 

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 4c

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena 100%

Suma punktów

1

200,00

------------ x 100% = 100,00

200,00  

100,00

2

xxxxx

xxxxx

3

xxxxx

xxxxx

4

xxxxx

xxxxx

5

xxxxx

xxxxx

6

xxxxx

xxxxx

 

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 4d

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena 100%

Suma punktów

1

140,00

------------ x 100% = 100,00

140,00  

100,00

2

xxxxx

xxxxx

3

xxxxx

xxxxx

4

xxxxx

xxxxx

5

xxxxx

xxxxx

6

xxxxx

xxxxx

 

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 5

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena 100%

Suma punktów

1

xxxxx

xxxxx

2

xxxxx

xxxxx

3

6 000,00

--------------- x 100% = 81,63

7 350,00  

81,63

4

6 000,00

----------------- x 100% = 54,55

11 000,00  

54,55

5

6 000,00

-------------- x 100% = 100,00

6 000,00  

100,00

6

xxxxx

xxxxx

 

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 6

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena 100%

Suma punktów

1

xxxxx

xxxxx

2

xxxxx

xxxxx

3

2 500,00

--------------- x 100% = 90,91

2 750,00  

90,91

4

2 500,00

----------------- x 100% = 50,00

5 000,00  

50,00

5

 2 500,00

-------------- x 100% = 100,00

2 500,00  

100,00

6

xxxxx

xxxxx

 

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 7

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena 100%

Suma punktów

1

xxxxx

xxxxx

2

xxxxx

xxxxx

3

5 000,00

----------------- x 100% = 26,60

18 800,00  

26,60

4

5 000,00

----------------- x 100% = 100,00

5 000,00  

100,00

5

xxxxx

xxxxx

6

xxxxx

xxxxx

Wybrane oferty to oferty najkorzystniejsze odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia.

Są to oferty, które uzyskały  najwyższą punktację zgodnie z przyjętym kryterium.

Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji   istotnych warunków zamówienia na stronie nr 15 i 16. Ceny z wybranych ofert nie przewyższają kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tych zamówień.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-03-16 11:04:28


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech