11-04-2021r.
godzina 04:04
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
RRG.271.13.2015
RRG.271.12.2015
GOPS.261.7.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
SDS.271.1.2015
GOPS.261.5.2015
RRG.271.9.2015
RRG.271.7.2015
GOPS.261.2.2015
RRG.271.11.2015
RRG.271.10.2015
RRG.271.8.2015
RRG.271.6.2015
RRG.271.5.2015
RRG.271.4.2015
RRG.271.3.2015
RRG.271.1.2015
RRG.271.2.2015
GOPS.4408.1.2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342484 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2015 :: GOPS.261.7.2015 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaGOPS.261.7.2015: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2016 część I jako zamówienie uzupełniające nr 2 do zamówienia nr GOPS.261.1.2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku
 

Świlcza: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2016 część I jako zamówienie uzupełniające nr 2 do zamówienia nr GOPS.261.1.2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku
Numer ogłoszenia: 360664 - 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8560338, 017 8670145, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2016 część I jako zamówienie uzupełniające nr 2 do zamówienia nr GOPS.261.1.2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szacunkowa liczba klientów, dla których świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od 05 stycznia 2016 roku do 29 lutego 2016 r. wynosi 21 osoby, w tym 20 dzieci do ukończenia 18 roku życia i 1 osoba dorosła. Natomiast szacunkowa liczba przewidzianych do zrealizowania godzin wynosi 1 771, w tym dla dzieci 1 693 i 78 dla osoby dorosłej. Wymagania wobec kadry świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze: 1) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do zapewnienia odpowiedniej ilości osób posiadających kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), w tym w szczególności: a) pedagogów do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 19 osób, b) logopedów do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 11 osób, c) fizjoterapeutów do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 osób. Zamawiający informuje, że dla jednego klienta może być wymagane świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez 2 osoby o różnych kwalifikacjach zawodowych /np. fizjoterapeuta + pedagog/ ze względu na specyfikę schorzenia i wskazania lekarskie. Przez odpowiednią ilość osób posiadających kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) należy rozumieć taką liczbę osób, która pozwoli na zapewnienie możliwości elastycznego dostosowywania godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 21 osób oraz czasu ich trwania stosownie do zmieniających się okoliczności, leżących tak po stronie klientów jak i ich opiekunów prawnych a także taką liczbę osób, która pozwoli na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych u jednego klienta przez 2 osoby o różnych kwalifikacjach zawodowych / np. fizjoterapeuta + pedagog/ ze względu na specyfikę schorzenia i wskazania lekarskie. Zamawiający zastrzega sobie, że w trakcie realizacji umowy może zajść potrzeba świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych również przez osoby o innych kwalifikacjach zawodowych niż wyżej wymienione; 2) osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: a) szpitalu psychiatrycznym, b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, d) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, e) zakładzie rehabilitacji, f) innej jednostce niż wymienione w ppkt a-e, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi; W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje; 3) osoby wymienione w pkt 1 muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: - umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, - kształtowania nawyków celowej aktywności, - prowadzenia treningu zachowań społecznych. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób przewidzianych do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, staż i doświadczenie tych osób zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). Liczba osób korzystających z usług i liczba godzin usług może ulec zmianie w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia ze względu na specyfikę usługi, którą cechuje zmienność potrzeb podopiecznych z uwagi na zmieniający się stan zdrowia. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w zakresie usług, będących przedmiotem niniejszej umowy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach prawa..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.12.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EDU-IT AUGUSTYN, NIEDBAŁA, PIEPRZYCKI Sp.j., ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39864,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 39864,83

 • Oferta z najniższą ceną: 39864,83 / Oferta z najwyższą ceną: 39864,83

 • Waluta: PLN .


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający zdecydował się na tryb z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 jako zamówienie uzupełniające nr 2 do zamówienia nr GOPS.261.1.2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku. Udzielenie zamówień uzupełniających było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr GOPS.261.1.2014. Zamówienie podstawowe zostało zlecone w trybie przetargu nieograniczonego. Obecne zamówienie jest udzielone w terminie nie przekraczającym 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego nr 2 nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie to jest zlecone temu samemu wykonawcy z którym została podpisana umowa na zamówienie podstawowe.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-12-31 13:48:54


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech