11-04-2021r.
godzina 04:24
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
RRG.271.13.2015
RRG.271.12.2015
GOPS.261.7.2015
SDS.271.1.2015
GOPS.261.5.2015
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
RRG.271.9.2015
RRG.271.7.2015
GOPS.261.2.2015
RRG.271.11.2015
RRG.271.10.2015
RRG.271.8.2015
RRG.271.6.2015
RRG.271.5.2015
RRG.271.4.2015
RRG.271.3.2015
RRG.271.1.2015
RRG.271.2.2015
GOPS.4408.1.2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342485 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2015 :: GOPS.261.5.2015 :: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania



GOPS.261.5.2015: Usługi - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2016
 
Ogłoszone na:
 
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2015/GOPS.261.5.2015/GOPS.261.5.2015_uniew.pdf ________________________________________________________________________
 

sprawa GOPS.261.5.2015                                           Świlcza, dn. 31.12.2015 r.

 

 

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa usługi:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2016

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 20 listopada 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 314518-2015, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30 listopada 2015  r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy zawiadamia, że unieważniono postępowanie. 

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Cena najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert nie podlegających odrzuceniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie

Wykonawca Medis24 Sp. z o.o., adres: 18-300 Zambrów, ul. Polowa 19, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza złożyła oświadczenie, że odstępuje od zawarcia umowy.

Zamawiający nie skorzystał z możliwości przewidzianej w art. 94 ust. 3 Prawa zamówień publicznych i  nie wybrał oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, nie podlegających odrzuceniu, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.  

Wobec powyższego Zamawiający unieważnił postępowanie.



Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-12-31 12:21:47


drukuj wersja do druku



System wykonany przez firmę Javatech