11-04-2021r.
godzina 03:10
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
RRG.271.13.2015
RRG.271.12.2015
GOPS.261.7.2015
SDS.271.1.2015
GOPS.261.5.2015
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
RRG.271.9.2015
RRG.271.7.2015
GOPS.261.2.2015
RRG.271.11.2015
RRG.271.10.2015
RRG.271.8.2015
RRG.271.6.2015
RRG.271.5.2015
RRG.271.4.2015
RRG.271.3.2015
RRG.271.1.2015
RRG.271.2.2015
GOPS.4408.1.2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342483 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2015 :: GOPS.261.5.2015 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejGOPS.261.5.2015: Usługi - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2016
 
Ogłoszone na:
 
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2015/GOPS.261.5.2015/GOPS.261.5.2015_wyb.pdf ________________________________________________________________________
 

sprawa GOPS.261.5.2015                                      Świlcza, dn. 21.12.2015 r.

 

 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa usługi:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2016

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 20 listopada 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 314518-2015, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30 listopada 2015  r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Medis24 Sp. z o.o.

adres: 18-300 Zambrów, ul. Polowa 19

z ceną brutto 282 019,89 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) i z terminem płatności 14 dni.

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 5 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Termin płatności

1

Ośrodek Kształcenia ACADEMY

organ prowadzący: UNIFUND Sp. z o.o.

adres: 35-303 Rzeszów, al. Niepodległości 72

324 010,20 zł

30 dni

2

MENTOR Ośrodek Szkolenia Kadr

organ prowadzący:  CE LINGUA Sp. z.o.o.

adres: 35-303 Rzeszów, Al. Niepodległości 72

301 681,30 zł

30 dni

3

Medis24 Sp. z o.o.

adres: 18-300 Zambrów, ul. Polowa 19

282 019,89 zł

14 dni

4

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy

adres: 39-200 Dębica, ul. Mościckiego 26

310 484,60 zł

21 dni

5

EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki Sp. J.

adres: 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

313 284,06 zł

30 dni

Wybrana oferta nr 3 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta, która uzyskała  największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Sposób obliczenia punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt

w kryterium cena

- 98 %

Liczba pkt

w kryterium termin płatności:

30 dni – 2 pkt

 21 dni- 1 pkt

14 dni – 0 pkt

Suma punktów

1

odrzucona

xxxxx

xxxxx

2

odrzucona

xxxxx

xxxxx

3

282 019,89

----------------- x 98 = 98,00 pkt

282 019,89

14 dni – 0 pkt

98,00 pkt

4

282 019,89

----------------- x 98 = 89,02 pkt

310 484,60

21 dni – 1 pkt

90,02 pkt

5

282 019,89

----------------- x 98 = 85,30 pkt

324 010,20

30 dni – 2 pkt

87,30 pkt

 

 

zatwierdził:

Dyrektor GOPS w Świlczy

mgr Benedykta Piątek

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-12-21 16:14:38


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech