03-10-2023r.
godzina 19:17
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350880 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RGM.271.21.2015 :: Ogłoszenie o zamówieniu publicznymRGM.271.21.2015: Usługi - Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w roku 2016
 
1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 

Numer przetargu: RGM.271.21.2015                          Świlcza, dn. 09.12.2015 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 

1.   Zamawiający:        Gmina Świlcza

województwo podkarpackie

36-072 Świlcza 168

telefon (17) 8670100, 8670133 faks (17) 8670157

2.   Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8.

3.   Przedmiot zamówienia:  usługi

Opracowywanie  projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza
 w roku 2016

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl, oraz w Urzędzie Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 8 (na parterze). 

5.    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7.   Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

8.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

8.1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniać będą następujące warunki dotyczące:

1.    posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie (1 zamówienie rozumiane jako 1 zrealizowana umowa), którego przedmiotem było opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o zakresie rzeczowym nie mniejszym niż opracowanie 150 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w obrębie jednego zamówienia;

2.    dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże że dysponuje 1 osobą która spełnia jeden z warunków o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199
z późn. zm.), tj.:

1) nabyła uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99, z późn. zm.),

2) nabyła uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.),

3) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650),

4) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej,

5) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie innym niż określony w pkt 4 oraz ukończyły studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej,

6) jest obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do projektowania zagospodarowania przestrzeni i zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 4 lub 5.

8.2.      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania powyższych warunków:

Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, tj.

1.    wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2.    wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie i złożenia poświadczeń dotyczy tylko robót na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia tj. co najmniej 1 zamówienia (1 zamówienie rozumiane jako 1 zrealizowana umowa), którego przedmiotem było opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o zakresie rzeczowym nie mniejszym niż opracowanie 150 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w obrębie jednego zamówienia,

3.    dowodami, o których mowa w pkt 2, są:

3.1)     poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3.2)     w przypadku zamówień na usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 3.1);

4.    w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 2, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 3;

5.    w razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt 2 i 3, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu,

6.    jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:

a)    zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)    sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c)    charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d)    zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia / nie spełnia na podstawie informacji przedstawionych
w dokumentach i oświadczeniach. 

8.3.        Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu i osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału.

9.   Wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  cena 100%.

11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. nr 22 (sekretariat na II piętrze) do dnia 17 grudnia 2015 roku do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 (sala posiedzeń – parter)
w dniu 17 grudnia  2015 roku o godz. 10.15.

12.  Termin związania ofertą: 

Wykonawca zostaje związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

Wójt Gminy Świlcza

       mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-12-09 13:56:40


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech