11-04-2021r.
godzina 04:03
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
RRG.271.13.2015
RRG.271.12.2015
GOPS.261.7.2015
SDS.271.1.2015
GOPS.261.5.2015
RRG.271.9.2015
RRG.271.7.2015
GOPS.261.2.2015
RRG.271.11.2015
RRG.271.10.2015
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.8.2015
RRG.271.6.2015
RRG.271.5.2015
RRG.271.4.2015
RRG.271.3.2015
RRG.271.1.2015
RRG.271.2.2015
GOPS.4408.1.2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342484 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2015 :: RRG.271.10.2015 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.10.2015: Roboty budowlane - Przebudowa dróg gminnych w 2015 roku w Gminie Świlcza Etap II oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na chodniku i placu wokół budynku Gminnego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Trzcianie Etap III
 
Ogłoszone na: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2015/RRG.271.10.2015/RRG.271.10.2015_zaw.pdf
________________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.10.2015                                           Świlcza, dn. 19.10.2015 r.

pismo: 174/R-RRG-ED/2015

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa dróg gminnych w 2015 roku w Gminie Świlcza Etap II oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na chodniku i placu wokół budynku Gminnego Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Trzcianie Etap III

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 18 września 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 245612 - 2015, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 05 października 2015 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.  

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Mielcu

adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6A

z ceną kosztorysową brutto 256 456,82 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze) oraz z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady – 5 lat.

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 4 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości i rękojmi
za wady

1

Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.

adres: 36-060 Głogów Małopolski, Rudna Mała 47B

352 266,27 zł

5 lat

2

Miejskie przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

adres: 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6

363 822,62 zł

3 lata

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Mielcu

adres: 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6A

256 456,82 zł

5 lat

4

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna

adres: 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1

273 808,60 zł

5 lat

Wybrana oferta nr 3 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta, która uzyskała  największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

Zestawienie punktacji ofert:

Numer oferty

Liczba pkt

w kryterium cena

- 95 %

Liczba pkt

w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
- 5 %

3 lata  =   0,00 pkt

4 lata  =   2,50 pkt

5 lat   =   5,00 pkt

Suma punktów

1

256 456,82

--------------- x 95 = 69,16 pkt

352 266,27

 

 5 lat = 5,00 pkt

74,16 pkt

2

256 456,82

--------------- x 95 =  66,97 pkt

363 822,62

3 lata = 0,00 pkt

 66,97 pkt

3

256 456,82

--------------- x 95 = 95,00 pkt

256 456,82

5 lat = 5,00 pkt

100,00 pkt

4

256 456,82

--------------- x 95 = 88,98 pkt

273 808,60

5 lat = 5,00 pkt

93,98 pkt

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-10-19 17:17:30


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech