11-04-2021r.
godzina 03:02
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
RRG.271.13.2015
RRG.271.12.2015
GOPS.261.7.2015
SDS.271.1.2015
GOPS.261.5.2015
RRG.271.9.2015
RRG.271.7.2015
GOPS.261.2.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.11.2015
RRG.271.10.2015
RRG.271.8.2015
RRG.271.6.2015
RRG.271.5.2015
RRG.271.4.2015
RRG.271.3.2015
RRG.271.1.2015
RRG.271.2.2015
GOPS.4408.1.2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342483 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2015 :: GOPS.261.2.2015 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaGOPS.261.2.2015: Usługi - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2015 część II jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr GOPS.261.1.2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku
 
Ogłoszone na:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=258376&rok=2015-10-01
________________________________________________________________________

Świlcza: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2015 część II jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr GOPS.261.1.2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku
Numer ogłoszenia: 258376 - 2015; data zamieszczenia: 01.10.2015
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8560338, 017 8670145, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2015 część II jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr GOPS.261.1.2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2015 część II jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr GOPS.261.1.2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku. Szacunkowa liczba klientów, dla których świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od 01 października 2015 roku do 31 grudnia 2015 r. wynosi około 25 osób, w tym 24 dzieci do ukończenia 18 roku życia i 1 osoba dorosła. Natomiast szacunkowa liczba przewidzianych do zrealizowania godzin wynosi około 3 696, w tym dla dzieci około 3 556 i około 140 dla osoby dorosłej. Z uwagi na fakt, że wszystkie osoby objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi uczęszczają do przedszkoli lub szkół, świadczenie przedmiotowych usług w okresie szkolnym będzie mogło odbywać się tylko w godzinach popołudniowych. Wymagania wobec kadry świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze: 1) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do zapewnienia odpowiedniej ilości osób posiadających kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), w tym w szczególności: a) pedagogów świadczących specjalistyczne usługi dla 18 osób, b) fizjoterapeutów świadczących specjalistyczne usługi dla 5 osób, c) logopedów świadczących specjalistyczne usługi dla 14 osób. Zamawiający informuje, że dla jednego klienta może być wymagane świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez 2 osoby o różnych kwalifikacjach zawodowych /np. fizjoterapeuta + psycholog/ ze względu na specyfikę schorzenia i wskazania lekarskie. Przez odpowiednią ilość osób posiadających kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) należy rozumieć taką liczbę osób, która pozwoli na zapewnienie wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla co najmniej 25 osób w godzinach popołudniowych ze względu na to, że osoby objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi uczęszczają do przedszkoli i szkół a także taką liczbę osób, która pozwoli na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych u jednego klienta przez 2 osoby o różnych kwalifikacjach zawodowych / np. fizjoterapeuta + psycholog/ ze względu na specyfikę schorzenia i wskazania lekarskie. Zamawiający zastrzega sobie, że w trakcie realizacji umowy może zajść potrzeba świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych również przez osoby o innych kwalifikacjach zawodowych niż wyżej wymienione; 2) osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: a) szpitalu psychiatrycznym, b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, d) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, e) zakładzie rehabilitacji, f) innej jednostce niż wymienione w ppkt a-e, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi; W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje; 3) osoby wymienione w pkt 1 muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: - umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, - kształtowania nawyków celowej aktywności, - prowadzenia treningu zachowań społecznych. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób przewidzianych do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, staż i doświadczenie tych osób zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). Liczba osób korzystających z usług i liczba godzin usług może ulec zmianie w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia ze względu na specyfikę usługi, którą cechuje zmienność potrzeb podopiecznych z uwagi na zmieniający się stan zdrowia. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w zakresie usług, będących przedmiotem niniejszej umowy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach prawa..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.12.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EDU-IT AUGUSTYN, NIEDBAŁA, PIEPRZYCKI Sp.j., ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84234,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 83310,08

 • Oferta z najniższą ceną: 83310,08 / Oferta z najwyższą ceną: 83310,08

 • Waluta: PLN .


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający zdecydował się na tryb z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr GOPS.261.1.2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku. Udzielenie zamówień uzupełniających było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr GOPS.261.1.2014. Zamówienie podstawowe zostało zlecone w trybie przetargu nieograniczonego. Obecne zamówienie jest udzielone w terminie nie przekraczającym 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego nr 1 nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie to jest zlecone temu samemu wykonawcy z którym została podpisana umowa na zamówienie podstawowe.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-10-01 11:59:19


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech