28-02-2021r.
godzina 22:58
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
RRG.271.13.2015
RRG.271.12.2015
GOPS.261.7.2015
SDS.271.1.2015
GOPS.261.5.2015
RRG.271.9.2015
RRG.271.7.2015
GOPS.261.2.2015
RRG.271.11.2015
RRG.271.10.2015
RRG.271.8.2015
RRG.271.6.2015
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.5.2015
RRG.271.4.2015
RRG.271.3.2015
RRG.271.1.2015
RRG.271.2.2015
GOPS.4408.1.2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 341739 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2015 :: RRG.271.6.2015 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.6.2015 - Usługi: Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Świlcza w roku szkolnym 2015/2016
 
Ogłoszone na: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2015/RRG.271.6.2015/RRG.271.6.2015_zaw.pdf
________________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.6.2015                                                   Świlcza, dn. 17.08.2015 r.

pismo: 92/R-RRG-ED/2015

 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę, nazwa zadania:

Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Świlcza w roku szkolnym 2015/2016

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 30 lipca 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 193682-2015, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 07.08.2015 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano oferty najkorzystniejsze.  

1)

Dla części nr 1, tj. dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Trzcianie

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

adres: 36-016 Chmielnik 50

z ceną jednostkową brutto za 1 km 8,64 zł (słownie: osiem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze).

Wybrana oferta nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta, która uzyskała  największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 8,64 zł brutto za 1 km x 24 km x 188 dni = 38 983,68 zł brutto (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy) przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

2)

Dla części nr 2, tj. dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Świlczy oraz Przedszkola Publicznego w Świlczy

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

adres: 36-016 Chmielnik 50

z ceną jednostkową brutto za 1 km 8,64 zł (słownie: osiem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze).

Wybrana oferta nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta, która uzyskała  największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 8,64 zł brutto za 1 km x 14,5 km x 188 dni = 23 552,64 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt cztery grosze) nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia;

3)

dla części nr 3, tj. dowóz dzieci do dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 398; Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 606; Przedszkola Publicznego w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 348i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 150

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez:

„SIGMA” s.c.

Kowal Alina, Kowal Mariusz

36-055 Bratkowice 363B

z ceną jednostkową brutto za 1 km 4,97 zł (słownie: cztery złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy).

Wybrana oferta nr 4 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta, która uzyskała  największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 4,97 zł brutto za 1 km x  62 km x 188 dni = 57 930,32 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i trzydzieści dwa grosze) nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia;

4)

Zbiorcze zestawienie ofert:

W terminie składania ofert złożono łącznie 4 oferty.

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Część nr 1

Cześć nr 2

 

Część nr 3

Cena jednostkowa brutto za 1 km

Potencjał techniczny

Cena jednostkowa brutto za 1 km

Potencjał techniczny

Cena jednostkowa brutto za 1 km

Potencjał techniczny

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Rzeszowie S.A.

adres: 36-016 Chmielnik 50

8,64 zł

własny

8,64 zł

 

własny

 

8,64 zł

własny

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.

adres: 39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 133

19,44 zł

własny

33,48 zł

 

własny

 

8,42 zł

własny

3

ARRIVA Sp. z o.o.

adres: 87-100 Toruń, ul. Dąbrowskiego  8/24

Oddział w Sędziszowie Młp.

adres: 39-120 Sędziszów Młp., ul. Kolejowa 5

14,58 zł

własny

24,58 zł

własny

xxxx

xxxx

4

„SIGMA” s.c.

Kowal Alina, Kowal Mariusz

36-055 Bratkowice 363B

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

4,97 zł

własny

5)

Zestawienie punktacji ofert:

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 1

Numer oferty

Liczba pkt

w kryterium cena

- 97 %

Liczba pkt

w kryterium własny potencjał techniczny - 3 %

(3% = 3 pkt)

Suma punktów

1

   8,64

--------- x 97 = 97,00pkt

   8,64

3,00 pkt

100,00 pkt

2

 

xxxxx

 

xxxxx

xxxxx

3

8,64

-------- x 97 =  56,44pkt

14,85

3,00 pkt

59,44 pkt

 

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 2

Numer oferty

Liczba pkt

w kryterium cena

- 97 %

Liczba pkt

w kryterium własny potencjał techniczny - 3 %

(3% = 3 pkt)

Suma punktów

1

   8,64

-------- x 97 = 97,00pkt

   8,64

3,00 pkt

100,00 pkt

2

 

            xxxxx

 

xxxxx

xxxxx

3

8,64

-------- x 97 =  34,10pkt

24,58

3,00 pkt

37,10 pkt

 

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 3

Numer oferty

Liczba pkt

w kryterium cena

- 97 %

Liczba pkt

w kryterium własny potencjał techniczny - 3 %

(3% = 3 pkt)

Suma punktów

1

   4,97

--------- x 97 = 55,80pkt

   8,64

3,00 pkt

58,80 pkt

2

 

                  xxxxx

 

xxxxx

xxxxx

3

xxxxx

xxxxx

xxxxx

4

  4,97

--------- x 97 = 97,00pkt

  4,97

3,00 pkt

100,00 pkt

 

                                       

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam Dziedzic

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech